Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması

Öz Toplumların geçmişten günümüze kadar yaptıkları faaliyetleri milli arşivlerindegörebilmek mümkündür. Milli arşivler, ülkelerin yaşadıkları sosyal, ekonomik,siyasi ve kültürel olayları aktarmanın yanı sıra, ülkede hâlihazırda verilen eğitimve kültür hizmetlerinin de bir odağı olma işlevine sahiptir. Söz konusu işleve herülkede aynı derecede önem verilmediği bilinmektedir. Bu işlevi milli arşivler nasılyerine getiriyor sorusu çalışmayı şekillendirmektedir. Bu soruya bir cevap bulmakamacıyla imparatorluk geçmişi bulunan ülkelerden İngiltere ve Türkiye’ninmilli arşivleri incelenmiştir. Bu ülkelerin milli arşivlerinin gerçekleştirdiği eğitimve kültür hizmetleri incelenirken sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebooküzerindeki paylaşımlar değerlendirilmiş olup, çalışmada içerik analiziyöntemi benimsenmiştir. Çalışmada Facebook paylaşımlarının incelenmesininnedeni pek çok kurumun Facebook’u halkla ilişkiler fonksiyonunu gerçekleştirmekamacıyla kullanmasıdır. Facebook paylaşımları incelendiğinde İngiltere’ninmilli arşivini, eğitim ve kültür hizmetlerinin birer odağı, eğitim müfredatının veöğretmen yetiştirme sisteminin merkezlerinden biri olarak benimsediği görülmüştür.Arşivde sergiler, konferanslar ve çeşitli kültürel etkinlikler yapılmaktadır.Türkiye’nin ise milli arşivlerini, geçmişte yaptığı faaliyetlerin birer delili olmafonksiyonunda değerlendirdiği; arşivi eğitim ve kültür hizmetlerinin birer odağıhaline getiremediği tespit edilmiştir. Arşivde sergiler yapılsa da konferanslarınyeteri kadar düzenlenmediği, eğitim müfredatında arşivden tam anlamıyla faydalanılmadığıgözlenmiştir.Anahtar Sözcükler: Milli arşivler, eğitim ve kültür hizmetleri, sosyal medya, tanıtım.AbstractIt is possible to see activities of the countries from past to present in their nationalarchives. National archives have the function which is one of the focusesabout the education and culture services presented in the country besides narratingthe life story of the countries had. It has known that this function has notbeen considered important in each country as well. How the national archivesachieve this functions question is shaping the study. By answering this questionnational archives of the countries had an empire background like England andTurkey have been surveyed. These countries’ realized education and culture servicesof national archives evaluationing the posts on the Facebook which is oneof the social media application has been surveyed and content analysis has beenadopted as a method. Many institutions using Facebook to achieve their publicrelations function is the reason of examining the Facebook posts in the study.When analyzing the Facebook posts, it has seen that England has adopted hernational archive as a focus of education and culture and one of the centre abouteducation curriculum and teacher training. Exhibitions, meetings and variouscultural activities have been done in the archive. It has determined that Turkeyhas appreciated her national archive within the function of being evidence aboutthe activities in the past and could not establish the archive one of the focusabout education and culture services. Even making exhibition in the archive, notenough conferences have been arranged and not being in the education curriculumhave been observed.Keywords: National archives, educational and cultural services, social media,promoting.

Kaynakça

Abuşoğlu, H. Ö. (2013). Yeni iletişim teknolojilerinin medya işletmelerinin pazarlama yönetimineetkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü.Alakuşu, Ş. (2013). Pazarlama iletişiminde sosyal medya uygulamaları ve viral pazarlama.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü.Ata, B. (2011). Sosyal bilgiler eğitiminde iyi bir örnek: ABD Kongre Kütüphanesinin AmerikanHafıza Projesi”, Türk Kütüphaneciliği, 25 (2), 261-270.Atadil, H. A. (2011). Otel işletmelerinde sosyal medya pazarlaması: Turizm tüketicilerininsosyal paylaşım sitelerine ilişkin algıları üzerine bir alan çalışması. Yayınlanmamışyüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA]. (2016a). [Facebook sayfası]. 8 Ağustos 2016 tarihindehttps://www.facebook.com/cumhuriyetarsivleri adresinden erişildi.BCA. (2016b, 26 Nisan). İlginç bir belge olan bu kayıtta; II. Dünya Savaşı dolayısı ile Almanlarınelinde esir bulunan 3.000’i aşkın İtalyan askerinin Türkiye’ye iltica ettiği görülmektedir.[Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/cumhuriyetarsivleri/posts/ 495609883967907 adresinden erişildi.BCA. (2016c, 6 Mayıs). Kûtü’l-Amâre Zaferi Belgeleri Arşivden Çıkıyor. [Facebook durumgüncellemesi]. www.facebook.com/cumhuriyetarsivleri/posts/498998076962421 adresindenerişildi.BCA. (2016d, 3 Mayıs). Kûtü’l-Amâre Kitabımızın dijital haline ulaşmak için tıklayınız. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/cumhuriyetarsivleri/posts/498033783725517 adresinden erişildi.BCA. (2016e, 25 Mart). Türkiye-Romanya İlişkileri Sergisi. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/cumhuriyetarsivleri/posts/483068675222028 adresinden erişildi.BCA. (2016f, 18 Mart). Tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferinin101. yılında aziz şehitlerimizi hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Günün anlam veönemini anlatan 21 Mart 1915 tarihli arşivimizde bulunan bu belge de, 18 Mart 1915tarihinde müttefiklerin Çanakkale Boğazını ele geçirmeye yönelik girişimlerinin sonuçsuzkaldığı belirtilmektedir. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/cumhuriyetarsivleri/posts/479877428874486 adresinden erişildi.Başbakanlık Devlet Arşivleri. (2016). [Facebook kullanıcısı]. 8 Ağustos 2016 tarihindehttps://www.facebook.com/devlet.arsivleri.3 adresinden erişildi.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü [BDAGM]. (2016a). [Facebook sayfası]. 8Ağustos 2016 tarihinde www.facebook.com/devletarsivleri adresinden erişildi.BDAGM. (2016b, 28 Haziran). Sultan II. Abdülhamit’in Berlin’den talep ettiği Sinema filmlerinedair belge. Belgede, Padişahın talep ettiği Almanya ve Avusturya İmparatorlarınaait görüntüler ile Almanya ordu ve donanmasına ait sinema filmlerinin gönderileceğiBerlin Sefaretince bildirilmektedir. Fonu Kodu: Y.PRK.EŞA.40/1. Tarih. 12 Nisan1902. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1169055356490108 adresinden erişildi.BDAGM. (2016c, 20 Haziran). Arşivimizde yer alan 22 Nisan 1915 tarihli bu belgeye göre;Osmanlı Donanmasına yardım eden hanımların olduğu anlaşılmaktadır. Belge, buhanımlara donanmaya katkılarından dolayı Gümüş Donanma Madalyası takdim edilmesinedair padişah iradesidir. Fon Kodu: İ. TAL.501/23. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1164074653654845 adresinden erişildi.BDAGM. (2016d, 18 Mayıs). 36. Osmanlı Padişah’ı Vahdettin Han’ın Temmuz 1918’de tahtaçıkmasının ardından Osmanlı Ordusu’na Hitaben İrad Ettiği Nutuk, bugün Devlet Arşivlerimizdekibelgelerden sadece biridir. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1142727885789522 adresinden erişildi.BDAGM. (2016e, 25 Mayıs). Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüzün yeni yayımlamış olduğu"Cihan-Penâh" kitabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafındanBM Dünya İnsani Zirvesi’ne katılan dünya liderlerine hediye edildi. [Facebook durumgüncellemesi]. www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1147130238682620 adresindenerişildi.BDAGM. (2016f, 12 Mayıs). İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Heyeti’nden DevletArşivleri’ne Ziyaret. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1138927966169514 adresinden erişildi.BDAGM. (2016g, 12 Mayıs). Kosova Devlet Arşivleri Ziyareti. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1114434985285479 adresinden erişildi.BDAGM. (2016h, 28 Nisan). Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. SayınUğur ÜNAL’ın 25 Nisan 2016 tarihli Gerçek Hayat Dergisinde 1915 Olaylarına İlişkinyayımlanan Röportajı. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1129547887107522 adresinden erişildi.BDAGM. (2016i, 28 Mart). Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımıza Sergi Takdimi.[Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1107590279303283 adresinden erişildi.BDAGM. (2016j, 22 Mart). Türkiye’nin en eski atletlerinden olan Milli Atletlerimize ait arşivimizdebulunan 1943 tarihli fotoğraflar. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1100770699985241 adresinden erişildi.BDAGM. (2016k, 12 Mart). 2 Mart 1921’de İstiklal Marşımız TBMM tarafından kabul edilmiştir.Bu vesile ile yıl dönümünde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’i yad ederken bizlerebıraktığı en önemli eseri İSTİKLAL MARŞIMIZI sizlerle paylaşmak istedik. Bu belgelerİlgili diğer belgeleri ile birlikte Devlet Arşivlerimiz bünyesindeki Cumhuriyet Arşivi’mizdeyer alıyor. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/devletarsivleri/posts/1092188294176815 adresinden erişildi.Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. (2016a). [Facebook sayfası]. 8 Ağustos 2016 tarihindewww.facebook.com/osmanliarsivleri adresinden erişildi.BOA. (2016b, 30 Haziran). Paylaşalım, Bilgilendirelim. Boğazlardan geceleyin geçen gemilerinkontrolü için, boğazlardaki münasip mevkilere elektrikli fener konulmasına dairBahriye Nazırlığı ve Tophane Müşirliğine gönderilen emir. Fon Kodu: BEO.646/48540,Tarih: 6 Muharrem 1313. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/osmanliarsivleri/posts/1653585448298712 adresinden erişildi.BOA. (2016c, 18 Nisan). 14-16 Nisan 2016 tarihlerinde Atatürk Araştırma Merkezi, MalatyaValiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İnönü Üniversitesi işbirliği ile Malatya’dagerçekleştirilen “ Geçmişten Günümüze Malatya Uluslararası SempozyumuKent Kültür ve Kimlik” konulu programda, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüz tarafından"Belgelerle Tarihte Malatya" temalı bir sergi açılışı gerçekleştirilmiştir. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/osmanliarsivleri/posts/1610544165936174 adresinden erişildi.BOA. (2016d, 5 Nisan). Revan ve Karabağ bir zamanlar Osmanlı hakimiyetinde idi. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/osmanliarsivleri/posts/1602231693434088 adresinden erişildi.BOA. (2016e, 6 Mayıs). Kûtü’l-Amâre Zaferi Belgeleri Arşivden Çıkıyor. [Facebook durumgüncellemesi]. www.facebook.com/osmanliarsivleri/posts/1621333958190528 adresindenerişildi.BOA. (2016f, 4 Mayıs). Serginin tamamına ulaşmak için tıklayınız. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/osmanliarsivleri/posts/1619963378327586 adresindenerişildi.Bountouri, L., & Giannakopoulos, G. (2014). The use of social media in archives. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 147, 510-517.Cadell, L. (2013). Socially practical or practically unsociable? A study into social media policyexperiences in queensland cultural heritage institutions. Australian Academic &Research Libraries, 44 (1), 3-13.Canan, A. S. (2013). Bir halkla ilişkiler aracı olarak sosyal medyanın kullanımı: Üç alana yönelikbir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü.Carini, P. (2009). Archivists as educators: Integrating primary sources into the curriculum.Journal of Archival Organisation, 7 (1), 41-50.Cianci, L., & Schutt, S. (2014). Keepers of ghosts: Old signs, new media and the age of archivalflux. Archives and Manuscripts, 42 (1), 19-32.Coşkun, E. F. (2013). Sosyal medya kullanımının kurumsal yenilikçi itibar üzerindeki etkisiüzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul: Marmara ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü.Doğan, Y. (2008). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihsel yazılı kanıt kullanmanın öğrencilerinakademik başarısına etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (2), 171-186.Dondurucu, Z. B. (2014). Sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden halkla ilişkilerçalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü.Engiz, S. (2013). Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin yeni faaliyet alanı olarak sosyal medya.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü.Frangos, M. (2014). Transmedia Beckett: Come and go and the social media archive. Adaptation,6 (2), 215-229.Garaba, F. (2012). Availing the liberation struggle heritage to the public: Some reflections onthe use of Web 2.0 technologies in archives within the East and Southern Africa RegionalBranch of the International Council on Archives (ESARBICA). Information Development,28 (1), 22-31.Hendry, J. (2007). Primary sources in K-12 education: Opportunities for archives. AmericanArchivist, 70 (1), 114-129.History of [United Kingdom] Government (2016, 9 Mayıs). History’s Unparalleled Alliance:the Anglo-Portuguese Treaty of Windsor, 9th May 1386. [Blog gönderisi].https://history.blog.gov.uk/2016/05/09/historys-unparalleled-alliance-the-angloportuguese-treaty-of-windsor-9th-may-1386/?utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_source=Facebook&utm_content=%23HistoryGov adresinden erişildi.Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin başarılarına etkisi.Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 389-402.Işık, H. (2011). Ortaöğretim tarih derslerinde birinci ve ikinci el kaynaklar ile etkinlik temelliders işlemenin öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine etkisi. Turkish Studies, 6 (1),1323-1337.İngiltere Milli Arşivi [İMA]. (2016a). [Facebook sayfası]. 23 Ağustos 2016 tarihindewww.facebook.com/TheNationalArchives adresinden erişildi.İMA. (2016b). [Blog sayfası] 23 Ağustos 2016 tarihinde www.blog.nationalarchives.gov.ukadresinden erişildi.İMA. (2016c, 30 Haziran). How did far east POWs and their loved ones rebuild their livesafter the end of WW2?. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154331790194640 adresinden erişildi.İMA. (2016d, 27 Haziran). Looking for something to do as a family this summerholiday?Check out our great familyactivities. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154323598269640 adresinden erişildi.İMA. (2016e, 17 Haziran). Learn how to trace ancestors who fought in the Somme. Somme100webinar. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154296549289640 adresinden erişildi.İMA. (2016f, 29 Haziran). Fancy a visit to Shakespeare’s London?. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154328960909640 adresindenerişildi.İMA. (2016g, 8 Haziran). Creating art from family history - and a unique collection of letters.[Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154272670089640 adresinden erişildi.İMA. (2016h, 24 Haziran). Hit a roadblock in your family history research? Pick up sometips on using our online catalogue. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com /TheNationalArchives/posts/10154315228574640 adresinden erişildi.İMA. (2016i, 28 Haziran). Henry VIII was born onthisday 1491. Want to learn about his ambitionsas King?. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154325868764640 adresinden erişildi.İMA. (2016j, 27 Mayıs). Free digitisation webinar. Planning to digitise your collections?. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154244387959640 adresinden erişildi.İMA. (2016k, 27 Haziran). Jessica blogs about her traineeship at Wiltshire and SwindonHistory Centre. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154323575004640 adresinden erişildi.İMA. (2016l, 26 Haziran). Go behind the scenes to uncover the secrets hidden within TheNational Archives. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154320648174640 adresinden erişildi.İMA. (2016m, 15 Haziran). Applications are now open for Somme Tales - a research and filmmaking project for 16-19 year olds running during the summer holidays this year.[Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154291446724640 adresinden erişildi.İMA. (2016n, 13 Haziran). Digging, damage and display: wartime archaeology in Libya. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154286189554640 adresinden erişildi.İMA. (2016o, 11 Haziran). Simon Garfield discusses his acclaimed work and research intoMassObservation files. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154281101929640 adresinden erişildi.İMA. (2016p, 24 Mayıs). 7 books exploring the changing face of fashion. [Facebook durumgüncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154238036429640adresinden erişildi.İMA. (2016r, 10 Haziran). Hear about the experiences of far east POWs and their familiesback home. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154278863614640 adresinden erişildi.İMA. (2016s, 9 Haziran). Transformingarchives: Everything you do is about keeping thingsfor the future. [Facebook durum güncellemesi]. www. facebook. com/ TheNationalArchives/posts/10154275397299640 adresinden erişildi.İMA. (2016t, 15 Haziran). Registration is now open for Discovering Collections, DiscoveringCommunities 2016!. [Facebook durum güncellemesi] www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154291270029640 adresinden erişildi.İMA. (2016u, 14 Haziran). Click the link to view our amazing lineup of speakers and panellistsfor Ireland and 1916. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154289033784640 adresinden erişildi.İMA. (2016v, 8 Haziran). Why did the did the Ottoman Empire join the war?. [Facebook durumgüncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154273431104640 adresinden erişildi.İMA. (2016y, 17 Mayıs). We examine the Sykes-Picot Agreement - a secret deal to carve upthe Ottoman Empire. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154220430449640 adresinden erişildi.İMA. (2016z, 10 Mayıs). Searching for medal citations or mentions in dispatches? Don’t missthis free webinar. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154204542609640 adresinden erişildi.İMA. (2016z1, 30 Mayıs). Study WW1 aerial intelligence photos. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154251459689640 adresindenerişildi.İMA. (2016z2, 28 Nisan). What happened to conscientious objectors denied exemption frommilitary service?. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154174445859640 adresinden erişildi.İMA. (2016z3, 11 Nisan). Still time to book onto this fascinating freetalk on the infamousSiege of Kut. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154134491829640 adresinden erişildi.İMA. (2016z4, 15 Mart). Poetry and dramatic readings of original records help portray theexperiences of women in the FirstWorldWar. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154038377929640 adresinden erişildi.İMA. (2016z5, 21 Mart). Building a virtual First World War village. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154056888034640 adresindenerişildi.İMA. (2016z6, 13 Mart). Experiencing the FirstWorldWar in the Middle East. [Facebook du- rumgüncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/postss/10154032146279640 adresinden erişildi.İMA. (2016z7, 9 Mart). How did theatre contribute to the war effort? And how did wartime drama depictthe British experience of the FirstWorldWar?. [Facebook durum güncel- lemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154016570834640 adre- sindenerişildi.İMA. (2016z8, 24 Mart). The Women’s Land Army in 8 documents. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154070715619640 adresindenerişildi.İMA. (2016z9, 24 Nisan). BFI will be in Kew discussing how public record films affect ourattitudes and identity. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154165726849640 adresinden erişildi.İMA. (2016z10, 21 Nisan). Original artworks for SecondWorldWar propaganda posters,sketches by FirstWorldWar soldiers fighting on the front line, and colourful, intricatelyillustrated maps from the height of Britain’s Empire will all be on display at our nextArchives at Night event, the Art of War. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154158874389640 adresinden erişildi.İMA. (2016z11, 15 Mayıs). Who was the real Guy Burgess?. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154215995069640 adresinden erişildi.İMA. (2016z12, 26 Mayıs). Could the work of a Harrow School groundsman be of nationalimportance in 1917?. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154242218374640 adresinden erişildi.İMA. (2016z13, 10 Mayıs). Discover how the Anglo-Portuguese alliance, signed in 1386, isstill valid today. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154204109674640 adresinden erişildi.İMA. (2016z14, 27 Mayıs). Last chance to see Shakespeare’s will in bymeshakespeare - closesSunday 29 May. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154244915674640 adresinden erişildi.İMA. (2016z15, 4 Mayıs). Fastolf not Falstaff: finding the soldier behind Shakespeare’s myth.[Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154189635959640 adresinden erişildi.İMA. (2016z16, 23 Nisan). New Shakespeare discovery reveals the price he paid for royalfavour. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154163167399640 adresinden erişildi.İMA. (2016z17, 20 Nisan). We recently conserved one of our collection’s treasures: WilliamShakespeare’s will. Watch conservation manager Nicola Fleming explain why. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154156518639640 adresinden erişildi.İMA. (2016z18, 4 Nisan). Conservation of Shakespeare’s will. [Video dosyası].www.youtube.com/playlist?list=PLddhSH7bW0pW_1K8oCa3SyEFnyY7fKNGS adresindenerişildi.İMA. (2016z19, 12 Nisan). Find out which Shakespeare-related books have captivated ourbookshop staff. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154136768974640 adresinden erişildi.İMA. (2016z20, 12 Mayıs). Kidnapped to order: child actors in Shakespeare’s day. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154208494739640 adresinden erişildi.İMA. (2016z21, 7 Haziran). We explored the meaning of maps as part of thebigdraw. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154270145669640 adresinden erişildi.İMA. (2016z22, 2 Haziran). From secondary school teacher to heritage sector trainee. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154258181249640 adresinden erişildi.İMA. (2016z23, 15 Mayıs). Listen again: innovation in the Air Force. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154216121744640 adresindenerişildi.İMA. (2016z24, 12 Mayıs). 1966 is famous for World Cup glory. But what was life really like50 years ago?. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154208982759640 adresinden erişildi.İMA. (2016z25, 11 Mayıs ). In 1976, Jeremy Thorpe resigned as leader of the Liberal Party.We examine why. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154205911699640 adresinden erişildi.İMA. (2016z26, 25 Ocak). We’re putting on an original document display for Holocaust MemorialDay. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153917898594640 adresinden erişildi.İMA. (2016z27, 11 Ocak). Let’s talk about the Mangrove Nine: using archive material, filmand spoken word to bring the black British civil rights movement to life. [Facebook durumgüncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153887130544640 adresinden erişildi.İMA. (2016z28, 25 Şubat). Explore 20th century women’s movements with this creative zineworkshop!. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153986002334640 adresinden erişildi.İMA. (2016z29, 12 Şubat). In advance of the 2018 centenary this is an opportunity to joinwith others working on local and family history research relating to the campaign forvotes for women. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153956101644640 adresinden erişildi.İMA. (2016z30, 25 Şubat). We look at public and domestic LGBT spaces for LBGTHM. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153985856314640 adresinden erişildi.İMA. (2016z31, 22 Şubat). Examining the history of the Campaign for Homosexual Equality.[Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153979073414640 adresinden erişildi.İMA. (2016z32, 3 Şubat). Our records reveal some astonishing personal stories from LGBTcommunities. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153937063259640 adresinden erişildi.İMA. (2016z33, 14 Mart). Explore the lives of women widowed in the English Civil Wars andAnglo-Dutch Wars. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154035241374640 adresinden erişildi.İMA. (2016z34, 21 Nisan). We follow the trial and conviction of Edward Ashford, a man whoappears to have been in the wrong place at the wrong time. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154158696634640 adresindenerişildi.İMA. (2016z35, 22 Ocak). Inspired by The X-Files, we take a look at some of our own UFOrecords. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153911207209640 adresinden erişildiİMA. (2016z36, 13 Nisan). 25% off ‘Researching Artist and Empire, a talk by Tate Britaincurator Alison Smith on one of the research behind one of the biggest art exhibitionsof the year. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154139584099640 adresinden erişildi.İMA. (2016z37, 12 Nisan). A respected academic, Professor Childe was also observed by MI5for Communist affiliations. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154137070264640 adresinden erişildi.İMA. (2016z38, 10 Mart). 100 years ago, Military Service Tribunals began to hear applicationsand appeals for exemption from compulsory military service. [Facebook durumgüncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154019278674640adresinden erişildi.İMA. (2016z39, 10 Mart). We take a look at textile designs intended for the West Africanmarket. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154018424314640 adresinden erişildi.İMA. (2016z40, 27 Mayıs). Courtroom drama: video records from the UK Supreme Court.[Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154244884204640 adresinden erişildi.İMA. (2016z41, 10 Mayıs). Digitising items from glass plate negatives to deeds with wax seals.[Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154204170909640 adresinden erişildi.İMA. (2016z42, 4 Mayıs). Using digital technology to enhance access and preservation ofimage-rich collections. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154189411874640 adresinden erişildi.İMA. (2016z43, 29 Nisan). How the Good Parliament challenged corruption and misspending.[Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154177075909640 adresinden erişildi.İMA. (2016z44, 25 Şubat). Archives are never innocent, but full of assumptions. Exploringthe nature of archives. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153985508509640 adresinden erişildi.İMA. (2016z45, 19 Şubat). Newly released files from the Prime Minister’s Office, 1986-88,now available. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153972165934640 adresinden erişildi.İMA. (2016z46, 17 Şubat). Exploring how to manage, preserve and give access to borndigitalrecords, like emails. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153967241259640 adresinden erişildi.İMA. (2016z47, 11 Şubat). We explore the conservation of illuminated manuscripts - includingthe surprising role fish play. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/ TheNationalArchives/posts/10153954651129640 adresinden erişildi.İMA. (2016z48, 2 Şubat. Learn about the efforts we go to to conserve our historical recordsfor future generations. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153935146114640 adresinden erişildi.İMA. (2016z49, 8 Şubat). Using digital technology to enhance access and preservation ofimage-rich collections. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153948105124640 adresinden erişildi.İMA. (2016z50, 28 Nisan). Keep up to date with our latest news and developments with ournext user forum on 12 May. All are welcome. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154175028579640 adresinden erişildi.İMA. (2016z51, 8 Ocak). Our regular user forum will be taking place on 21 January. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153880205559640 adresinden erişildi.İMA. (2016z52, 14 Nisan). Every year, archives enrich their collections - and we survey recordstaken in. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154142047184640 adresinden erişildi.İMA. (2016z53, 14 Nisan). A researcher shares his experience of uncovering a sad tale ofmurder and suicide. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154141718999640 adresinden erişildi.İMA. (2016z54, 6 Nisan). Making connections: tracing people through our collection. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154121396094640 adresinden erişildi.İMA. (2016z55, 1 Nisan). Listen again: using data to predict how collections will change overtime. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154108529709640 adresinden erişildi.İMA. (2016z56, 12 Şubat). Training the researchers of the future. [Facebook durum güncellemesi].www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153956351079640 adresindenerişildi.İMA. (2016z57, 16 Mayıs). We explore the relationship between archives and emotions. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154218719919640 adresinden erişildi.İMA. (2016z58, 7 Haziran). We’re looking for someone to take responsibility for the managementof our online resources. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154270272554640 adresinden erişildi.İMA. (2016z59, 28 Mart). How can The National Archives’ help pinpoint your research?. [Facebookdurum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154089952729640 adresinden erişildi.İMA. (2016z60, 20 Ocak). Don’t miss the chance to interact with a selection of our rare booksprinted between 1518 and 1798. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153907058749640 adresinden erişildi.İMA. (2016z61, 22 Mart). Wax, cord and ink: what can the materials in our collection tellus?. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10154061823844640 adresinden erişildi.İMA. (2016z62, 18 Ocak). How can we tease out diverse stories from our records? Join thedebate. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153902787144640 adresinden erişildi.İMA. (2016z63, 13 Ocak). Hear about one of the watershed moments in the Black BritishCivil Rights movement. [Facebook durum güncellemesi]. www.facebook.com/TheNationalArchives/posts/10153891384299640 adresinden erişildi.İMA & King’s College London. (2016). By me William Shakespeare: A Life in Writing. 29 Ağustos2016 tarihinde http://www.bymewilliamshakespeare.org/ adresinden erişildi.Keskin, İ. (2013a). Zamanı mekâna taşımak: Sosyal bilgiler Ve tarihi arşivlerden öğrenme.Osmanlı’nın İzinde. Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, C. 2 içinde (155-175). İshakKeskin, Feridun Emecen, Ali Ahmetbeyoğlu (Yay. haz.), İstanbul: TİMAŞ Yayınları.Keskin, İ. (2013b). Yapılandırmacı öğretim bakımından arşiv kaynaklarının önemi. TrakyaÜniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, 1-29.Keskin, İ. (2014). Arşivlerin eğitim ve kültür hizmetleri. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı.Ketelaar, E. (2009). Kanıttan anıta: Kültürel miras olarak arşivlerin ortaya çıkması. TülinAren Armağanı, Kılıç-Denman, F. (Çev.) (147-164). İshak Keskin, Muhammet HanefiKutluoğlu, Sevil Pamuk (Yay. haz.). İstanbul: Pamuk Yayınları.Kırıcı, E. K. (2014). İstanbul’daki özel müzelerin halkla ilişkiler perspektifinden sosyal medyakullanımına yönelik bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: MarmaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Koontz, C., & Moon, L. (2014). Marketing and social media: A guide for libraries, archives andmuseums. Lanham: Rowman & Littlefield.Liew, C. L., King, V., & Oliver, G. (2015a). Social media in archives and libraries: A snapshotof planning, evaluation, and preservation decisions. PDT & C, 44 (1), 3-11.Liew, C. L., Wellington, S., Oliver, G., & Perkins, R. (2015b). Social media in libraries andarchives: Applied with caution. The Canadian Journal of Information and Library Science,39(3-4), 377-396.Lamont, L., & Nielsen, J. (2015). Calculating value: A digital library’s social media campaign.The Bottom Line: Managing Library Finance, 28 (4), 106-111.Malkoç, B. (2011). Yeni medyada etkileşimli pazarlama yöntemleri. Yayınlanmamış yükseklisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Mason, M. K. (2014). Outreach 2.0: Promoting archives and special collections through socialmedia. Public Services Quarterly, 10 (2), 157-168.Mavnacıoğlu, K. (2011). Kurumsal iletişimde sosyal medya yönetimi: Kurumsal blog odaklı birinceleme. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü.National Archives. (2014). The National Archives Makes Social Media Part of the Nation’s OfficialHistory. 21 Ağustos 2016 tarihinde www. nationalarchives. gov. uk/ documents/press-release-social-media-archive.pdf adresinden erişildi.National Archives and Records Association. (2013). NARA Bulletin Guidance on ManagingSocial Media Records. 21 Ağustos 2016 tarihinde www. archives. gov/ recordsmgmt/bulletins/2014/2014-02.html adresinden erişildi.Şentürk, B. (2013). “The use of archives in education: Examples from abroad”, InternationalJournal on New Trends on Education and Their Implications, 4( 1), 108-114.Türkden, D. K. (2013). Dijital platformda sosyal markaların inşası: Markaların sosyal medyakullanımı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul: Marmara ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bel413414, journal = {Bilgi Ve Belge Araştırmaları}, issn = {1307-6655}, eissn = {2148-8975}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {1 - 22}, doi = {}, title = {Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Sağlık, Özhan} }
APA Sağlık, Ö . (2017). Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması . Bilgi Ve Belge Araştırmaları , (6) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bel/issue/30842/413414
MLA Sağlık, Ö . "Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması" . Bilgi Ve Belge Araştırmaları (2017 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bel/issue/30842/413414>
Chicago Sağlık, Ö . "Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması". Bilgi Ve Belge Araştırmaları (2017 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması AU - Özhan Sağlık Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilgi Ve Belge Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - IS - 6 SN - 1307-6655-2148-8975 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilgi Ve Belge Araştırmaları Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması %A Özhan Sağlık %T Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması %D 2017 %J Bilgi Ve Belge Araştırmaları %P 1307-6655-2148-8975 %V %N 6 %R %U
ISNAD Sağlık, Özhan . "Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması". Bilgi Ve Belge Araştırmaları / 6 (Ağustos 2017): 1-22 .
AMA Sağlık Ö . Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması. Bilgi Ve Belge Araştırmaları. 2017; (6): 1-22.
Vancouver Sağlık Ö . Milli Arşiv Kurumlarının Eğitim Ve Kültür Hizmetleri Faaliyetlerinin Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Yeri: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması. Bilgi Ve Belge Araştırmaları. 2017; (6): 1-22.