İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma -

Öz Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri (BBY) müfredatlarında yer alan derslerin ku-ramsal bir çerçevede öğretilmeleri ve uygulamalı eğitimle desteklenmeleri önemli bir sorundur. Müfredatın kuram ve uygulama alanlarının birbirlerini tamamla-yacak ve bütüncül bir eğitim gerçekleştirilecek şekilde yürütülmesiyle bu önemli sorunun aşılabileceği açıktır. Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde iş-lenen kütüphanecilik ve dokümantasyon-enformasyon dersleri kadar, arşivcilik dersleri de benzer şekilde uygulamalı eğitim ile desteklenme gereksinimi içeri-sindedir. Türkiye’de arşivcilik eğitimine ilişkin uygulamalı eğitim sorunu, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin öğrencilerinin lisans eğitimleri süresi içinde gerçek-MEHMET FAHRİ FURAT – İSHAK KESKİN2leştirdikleri staj uygulamalarıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamaların başarılarının ve eğitime katkılarının değerlendirilebilmesi ve çağın gereklerine göre sektör-üniversite uyumunun sağlanması önemli bir gereksinimdir. Bu ça-lışmada, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü müfredat progra-mında yer alan iki ayrı staj uygulamasından biri olan ve arşivcilik hizmet alanı uygulamalarını kapsamı içine alan “Staj Değerlendirmesi II” dersinin arşivcilik uygulaması yönü ve söz konusu stajı yapan örgün ve ikinci öğretim öğrencileri-nin arşiv staj uygulamaları hakkındaki görüşleri uygulanan anketin sonuçlarına dayanılarak değerlendirilmiştir.Anahtar Sözcükler: Arşivcilik, staj, arşivcilik stajı, arşivcilik hizmet alanı, arşiv-cilik eğitimi.AbstractTeaching the courses which take part in the curriculum of Information and Doc-ument Management Departments within a corporate frame and supporting them with an applied training, is an important issue. It is obvious that this important issue can be resolved by having the curriculum’s theory and application fields to complete each other and to actualize an integrated education. As well as the li-brary science and documentation- informatics courses which are taught in In-formation and Document Management Departments in Turkey, archival science courses have the need of being supported with an applied training in similar way. The problem of applied training related with the archival science in Turkey, is tried to be solved with the internship practice which is actualized by the stu-dents of Information and Document Management Department within their un-dergraduate education. To measure the success of the internship practices is an important need in terms of evaluating the successes of these works and their contributions to the education and achieving the adaptation of sector-university according to the requirements of the era. In this study, “Internship Evaluation II” course which includes the practices of archival science service area and one of the two separate internship applications within the curriculum program of the Istanbul University, Faculty of Letters, Information and Document Management Department, is evaluated in terms of the archival science application aspect and the results of the survey which are made by the formal and evening education students who have completed their internships related with their opinions on the internship practices.Keywords: Archival science, internship, archival internship, archival services, archival education.

Kaynakça

Anadal eğitim programı zorunlu dersleri. (2014). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 25 Aralık 2014 tarihinde http://www.dtcf.ankara.edu.tr/dersprogram2012/bilgibelge2012.pdf adresinden eri-şildi.Bilgi ve Belge Yönetimi, lisans programı. (2014). EYYBiS - İstanbul Üniversitesi Eğitimde Yapılanma ve Yenilenme Bilgi Sistemi. 25 Aralık 2014 tarihinde https://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/akademik/index.php?page=mufredat&&birim_id=36&&dil=tr adresinden erişildi.Bird, N. ve Crumpton, M. A. (2014). Real learning connections: questioning the learner in the LIS internship. Journal of Education for Library and Information Science (JELIS), 55 (2), 89-99.Brodie, P. ve Irving, K. (2007). Assessment in work-based learning: investigating a pedagogi-cal approach to enhance student learning. Assessment & Evaluation in Higher Educa-tion, 32 (1), 11-19.Criteria for an experience to be defined as an internship. (2014). 13 Aralık 2014 tarihinde http://shp.missouri.edu/hs/pdf/InternshipDefined.pdf adresinden erişildi.Çetin, Ş. (2005). Öğrenci stajlarında yararlanılan dersler üzerine ampirik bir değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Anatolia: Turizm Araştır-maları Dergisi, 16 (2), 153-169.Ders tanım ve içerikleri. (2014). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 21 Aralık 2014 tarihinde http://www.bby.hacettepe.edu.tr/dtl.asp?s=4 adresinden erişil-di.Efe, A., Zan, B. U. ve Binici, K. (2014). Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin staj uygulama-ları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. yıl armağan kitabı içinde (173-190). Nevzat Özel ve Neslihan Er Koçoğlu (Yay.haz.). Anka-ra: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.Gaus, W. (1998). Berufe im Archiv-, Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswesen: Ein Wegweiser zur Ausbildung, 4. Auflage. Berlin und Heidelberg: Springer Verlag.Kaptan, S. (1991). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Rehber Yayınevi.Keskin, İ. (2003). Yakınçağ’dan günümüze Türkiye’de ve Avrupa’da arşivcilik eğitimi. Yayım-lanmamış doktora tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Kolb, D. A. (1984). Experiental learning: experience as the source of learning and develop-ment. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.Lankard, B. A. (1994). Employers’ expectations of vocational education. ERIC Digest, 149, 1-6. 12 Mart 2014 tarihinde https://archive.org/details/ERIC_ED376273 adresinden erişildi.Lupton, B. (2006) Explaining men's entry into female-concentrated occupations: issues of masculinity and social class. Gender, Work & Organization, 13 (March 2), 103-128.Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ders bilgi pa-keti. (2014). 25 Aralık 2014 tarihinde http://dosya.marmara.edu.tr/fef/bby/BBY_2011_1.Egitim.pdf adresinden erişildi. Position statement: U.S. internships a definition and criteria to assess opportunities and determine the implications for compensation. (2014). 11 Aralık 2014 tarihinde http://www.naceweb.org/connections/advocacy/internship_position_paper/#sthash.ue1wsVrY.kct94Q5G.dpuf adresinden erişildi.MEHMET FAHRİ FURAT – İSHAK KESKİN22Simpson R. (2004). Masculinity at work: the experiences of men in female dominated occu-pations. Work Employment & Society. 18 (June 2), 349-368. 11 Aralık 2014 tarihinde http://wes.sagepub.com/content/18/2/349.abstract adresinden erişildi. Tezbaşaran, Ata, (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. 3. sürüm. Mersin: Mersin Üni-versitesi. 16 Aralık 2014 tarihinde https://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_%C3%96l%C3%A7ek_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu adresinden erişildi.Wainwright, A. (2014). An overview of gender in library and information sciences. Research paper. Illinois: University of Illinois Urbana. 12 Mart 2014 tarihinde www.amywainwright.com/ResearchPaper.pdf adresinden erişildi.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bel413416, journal = {Bilgi Ve Belge Araştırmaları}, issn = {1307-6655}, eissn = {2148-8975}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {1 - 22}, doi = {}, title = {İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma -}, key = {cite}, author = {Furat, Mehmet Fahri and Keski̇n, İshak} }
APA Furat, M , Keski̇n, İ . (2016). İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma - . Bilgi Ve Belge Araştırmaları , (3) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bel/issue/18271/413416
MLA Furat, M , Keski̇n, İ . "İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma -" . Bilgi Ve Belge Araştırmaları (2016 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bel/issue/18271/413416>
Chicago Furat, M , Keski̇n, İ . "İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma -". Bilgi Ve Belge Araştırmaları (2016 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma - AU - Mehmet Fahri Furat , İshak Keski̇n Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bilgi Ve Belge Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - IS - 3 SN - 1307-6655-2148-8975 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilgi Ve Belge Araştırmaları İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma - %A Mehmet Fahri Furat , İshak Keski̇n %T İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma - %D 2016 %J Bilgi Ve Belge Araştırmaları %P 1307-6655-2148-8975 %V %N 3 %R %U
ISNAD Furat, Mehmet Fahri , Keski̇n, İshak . "İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma -". Bilgi Ve Belge Araştırmaları / 3 (Ocak 2016): 1-22 .
AMA Furat M , Keski̇n İ . İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma -. Bilgi Ve Belge Araştırmaları. 2016; (3): 1-22.
Vancouver Furat M , Keski̇n İ . İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma -. Bilgi Ve Belge Araştırmaları. 2016; (3): 1-22.