Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Kültürle Kanıtlanmış Neonatal Sepsis Vakalarının Retrospektif İncelenmesi

Amaç: Yenidoğan sepsisi, yaşamın ilk bir ayında en sık görülen ve hayatı tehdit edici hastalıklarından biridir. En çok neden olan etkenler ve antibiyotik dirençleri ünitelere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmada, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve tedavi edilen kültürle kanıtlanmış sepsis tanılı yenidoğan bebeklerin değerlendirilmesi amaçlandı.Yöntemler: Çalışmada Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde Ocak 2012-Temmuz 2015 tarihleri arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve tedavi edilmiş olan 1735 hasta retrospektif olarak incelendi. Kültür ile kanıtlanmış neonatal sepsis tanısı almış 56 hasta çalışmaya alındı.Bulgular: Hastaların doğum haftaları ortalama 31,70±4,92 ve doğum ağırlıkları ortalama 1654,07±906,6 gramdı. Hastaların %76,8'i preterm, %23,2'si term idi.Erken başlangıçlı neonatal sepsis %14,3, geç başlangıçlı neonatal sepsis ise %85,7 oranında saptandı. Tüm kültürlerde en sık üreyen mikroorganizma gram pozitiflerden KoNS, gram negatiflerden ise Klebsiella pneumoniae idi. Gram pozitif mikroorganizmalarda vankomisin direnci saptanmadı. Gram negatif mikroorganizmaların antibiyotik dirençleri değerlendirildiğinde meropenem direnci saptanmazken, imipenem direnci en fazla %50 idi. Erken başlangıçlı neonatal sepsiste mortalite %12,5 ve geç başlangıçlı neonatal sepsiste de %12,5 idi. Her iki sepsis grubunda da ölen bebeklerin hepsi preterm idi. Sonuç: Neonatal sepsisli hastalarda sepsis tipi, etken mikroorganizmalar ve antibiyotik dirençleri üniteler arasında ve zamanla ünite içerisinde de farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, aktif sürveyans uygulanarak tedavi protokolleri güncellenmelidir

Retrospective Evaluation of Culture Proven Neonatal Sepsis Cases in Neonatal Intensive Care Unit

Objective: Neonatal sepsis is one of the most frequent and life threatening disorder in the first one month of life. The type of the causative organisms and their resistance may change by the time even in the same hospital. In this study, we aimed to evaluate characteristics of the culture-proven cases in our neonatal intensive care unit.Methods: Between January 2012-July 2015, 1735 neonates who were hospitalized at neonatal intensive care unit of Bezmialem Vakıf University Hospital. The 56 patients diagnosed as culture proven sepsis were involved in the study. Results: The mean gestational age of patients was 31,70±4,92 weeks, and the mean birth weight was 1654,07±906,6 grams. The patients were 76,8% premature and 23,2% term newborns. Early onset neonatal sepsis was diagnosed %14,3% of patients, late onset neonatal sepsis was diagnosed 85,7% of patients. KoNS was the most frequently isolated gram positive microorganism in whole cultures. Klebsiella pneumoniae was the most frequently isolated gram negative microorganisms. Vancomycin resistance was not determined in any of the gram positive microorganisms. Meropenem resistance was not determined and imipenem had a maximum value of 50% resistance in the evaluated gram negative microorganisms. Mortality rate was 12,5% in both early onset neonatal sepsis and in late onset neonatal sepsis. All of the babies who were died were premature in both sepsis groups.Discussion: The type of sepsis and microorganisms and their antibiotic resistance changes amongst neonatal intensive care units and also in the same unit by the time. Active surveillance is recommended to update the treatment protocols

Kaynakça

1. Arısoy ES. Yenidoğan sepsisi: tanı ve tedavi yaklaşımları. ANKEM Derg 2010; 24: 168-75.

2. Cengiz AB. Yenidoğan Sepsisi. Çocuk Enf Derg 2009; 3: 174-81. 3. Ovalı F. Yenidoğan enfeksiyonları. 1.baskı. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2006: 393-409.

4. Töllner U. Early diagnosis of septicemia in newborn clinical studies sepsis score. Eur J Pediatr 1982; 138: 331-37. [CrossRef]

5. Gerdes JS. Diagnosis and management of bacterial infections in the neonate. Pediatr Clin N Am 2004; 51: 939-59. [CrossRef]

6. Bedford Russell AR. Neonatal sepsis. Paediatrics and Child Health 2015; 25: 271-75. [CrossRef]

7. Meral C, Karademir F, Süleymanoğlu S, Aydınöz S, Tunç T, Kul M ve ark. Neonatal Sepsis Olgularının ve Etkenlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi, TAF Prev Med Bull 2009; 8: 329-32.

8. Bulut MO, Bulut İK, Büyükkayhan D, İçağasıoğlu D, Gültekin A, Toksoy HB, et al. Neonatal Sepsisli Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Cerrapaşa Tıp Derg 2005; 27: 63-8.

9. Ünal S, Çelik FÇ, Tezer H. Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Klebsiella Sorunu. Turkish J Pediatr Dis 2010; 4: 133-39.

10. Kavuncuoğlu S, Kazancı S, Yıldız H, Aldemir E, Türel Ö, Ramoğlu M. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Kültür Pozitif Sepsisli Olguların Sıklık, Etiyolojik Faktörler, Etken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Direnci Yönünden İncelenmesi. JOPP Derg 2011; 3: 129-138.

11. Yalaz M, Arslanoğlu S, Çetin H, Aydemir Ş, Tünger A, Akisu M, et al. Üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım merkezinde kanıtlanmış nozokomiyal sepsis etkenlerinin değerlendirilmesi: iki yıllık analiz. Adnan Menderes Univ Tıp Fak Derg 2004; 5: 5-9.

12. Uslu S, Can E, Bolat F, Cömert S, Nuhoğlu A. Yenidoğan dö- neminde nozokomiyal sepsis ve kontrol stratejileri. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2010; 44: 45-51.

13. Köksal N. Neonatal sepsis tedavisi. J Curr Pediatr 2005; 3: 112-15.

14. Shane AL, Stoll BJ. Neonatal sepsis: Progress towards improved outcomes. J Infect 2014; 68: 24-32. [CrossRef]

15. Kara H, Ertuğrul S, Gündoğuş N, Akpolat N, Özmen Ö. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kültür ile kanıtlanmış sepsisli hastaların değerlendirilmesi. Dicle Med J 2015; 42: 355-60. [CrossRef]

16. Türkmen MK, Telli M, Karaca ES, Eyigör M, Şen MG. Neonatal sepsisli olguların değerlendirilmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi. Adnan Menderes Univ Tıp Fak Derg 2010; 11: 15-20.

17. Çelik M, Can E, Bolat F, Cömert S, Bülbül A, Uslu S. Yenidoğanın Geç Başlangıçlı Sepsisi. Çocuk Derg 2011; 11: 14-18.

18. Annagür A, Örs R. Yenidoğan sepsisi. Selçuk Pediatri 2013; 1: 1-11.

19. St Geme JW, Murray DL, Carter J, Hobel CJ, Leake RD, Anthony BF, et al. Perinatal bacterial infection after prolonged rupture of amniotic membranes: an analysis of risk and management. J Pediatr 1984; 104: 608-13. [CrossRef]

20. Zaidi AK, Thaver D, Ali SA, Khan TA. Pathogens associated with sepsis in newborns and young infants in developing countries. Pediatr Infect Dis J 2009; 28: 10-18. [CrossRef]

21. Shane AL, Stoll BJ. Recent developments and current ıssues in the epidemiology, diagnosis and management of bacterial anfd fungal neonatal sepsis. Am J Perinatol 2013; 30: 131-42. [CrossRef]

22. Bromiker R, Arad I, Peleg O, Preminger A. Neonatal bacteremia: Patterns of antibiotic resistance. Infect Control Hosp Epidemiol 2001; 22: 767-70. [CrossRef]

23. Ohlsson A, Lacy JB. Intravenous immunglobulin for suspected or proven infection in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 27: CD001239.

24. Turhan E, Gürsoy T, Ovalı F. Yenidoğan sepsisinde mortaliteyi etkileyen etmenler. Turk Pediatri Ars 2015; 50: 170-5. [CrossRef]

25. Shehab El-Din EM, El-Sokkary MM, Bassiouny MR, Hassan R. Epidemiology of Neonatal Sepsis and Implicated Pathogens: A Study from Egypt. Biomed Res Int 2015; 2015: 509484. [CrossRef]

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-2373
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

4.5b 2.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ehrlich Asit Karsinomu Oluşturulmuş Farelerde Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Dalgaları (HIFU) Etkinliğinin in vivo Araştırılması

Mustafa HASBAHÇECİ, Tuğba KİRİŞ, Gökhan ÇİPE, Rasul SHARIFOV, Zuhal GÜCİN, Sadık KARA, Öykü ONARAN, Mahmut MÜSLÜMANOĞLU

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Akut Ağrı Tedavisinde Pregabalin ve Ketaminin Karşılaştırılması

Murat HALİLOĞLU, Beliz BİLGİLİ, Seniyye Ülgen ZENGİN, Mehtap ÖZDEMİR, Ahmet YILDIRIM, Nurten BAKAN

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Dissekan Aort Anevrizması

Banu BÜYÜKAYDIN, Murat ALAY, Rümeyza KAZANCIOĞLU, Aycan UĞUR, Muhammed TUNÇ, Melike Elif TEKER, Bekir İNAN, Reha ERKOÇ

Development of the Esophagus and Stomach

Mukaddes EŞREFOĞLU, Elif TAŞLIDERE, Aslı ÇETİN

Vitiligoda Capparis spinosa Tedavisinin Etkinliği

Nazan EMİROĞLU, Fatma Pelin CENGİZ, Anıl Gülsel BAHALI, Dilek BIYIK ÖZKAYA, Özlem SU, Nahide ONSUN

Kronik Alkol ve Kolonya Kullanan Hastada Gelişen Metanol Zehirlenmesi

Murat Tolga AVŞAR, Mehmet TOPTAŞ, Eren DEMİR, Çağatay METİN

Memede Nodüler Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi (PASH): Tümör ile Karışabilen Sıra Dışı Bir Lezyon

Zuhal GÜCİN, Fatma Ümit MALYA, Merve Busra CENGİZ, Şeyma YILDIZ

Kompozit Oromandibular Defektlerinin Rekonstrüksiyonu

Altuğ ALTINKAYA, Şükrü YAZAR, BURAK ERTAŞ, Nazım KORKUT, Ömer Faruk ÜNAL

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Kültürle Kanıtlanmış Neonatal Sepsis Vakalarının Retrospektif İncelenmesi

Mervenur HEPOKUR, Zeynep MERİÇ, Süleyman BAYRAKTAR, Bilge TANYERİ-BAYRAKTAR, Dilek KARACANOĞLU