8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü İfadelere İlişkin Sayı Duyuları ve Başarıları Arasındaki İlişki

Bu çalışmada Koronavirüs’ün öğretmenler üzerinde oluşturduğu korku ve bu korkunun örgütsel bağlılık ile arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla İstanbul ili içerisinde devlet okullarının farklı kademelerinde görev yapmakta olan 403 öğretmenden online anket yoluyla veriler toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; Balay (2000) tarafından geliştirilen 27 maddeden oluşan Örgütsel Bağlılık Ölçeği, Ahorsu ve ark. (2020) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Bakioğlu ve ark tarafından yapılan 7 maddelik Koronavirüs Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin COVID-19 korkuları arttıkça, örgütsel/okula bağlılıkları ve örgütsel bağlılık uyum düzeyleri azalmakta olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenlerin COVID-19 korkuları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği raporlanmıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile uyum ve özdeşleşme düzeylerine bakıldığında eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermezken; lisans mezunu olan öğretmenlerin örgütsel bağlılık içselleştirme düzeyleri, lisansüstü mezun olan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynı şekilde lisans mezunu olan öğretmenlerin, lisansüstü mezunu öğretmenlere göre COVID-19’dan daha fazla korku duyduğu, öğretmenlerin kıdem yılı arttıkça da COVID-19 korkusunun arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışmamızdan elde edilen bulgulara bakıldığında Covid-19 korkusu öğretmenlerin örgütsel bağlılığını olumsuz etkilediği görülmüştür.

The Relationship Between 8th Grade Students'ʹ Number Sense And Achievement Related to Exponentials

Kaynakça

Ahorsu, D.K., Lin, C-Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., Pakpour, A. H. (2020). The Fear of COVID-19 Scale: Development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction. doi: 10.1007/s11469-020-00270-8

Aras, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin mobbıng (yıldırma) yaşama düzeyleri, örgütsel bağlılık ve iş doyumları arasındaki ilişkiler (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara

Bakioğlu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2020). Fear of COVID-19 and positivity: mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. International Journal of Mental Health and Addiction https://doi.org/10.1007/s11469-020-00331-y

Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Brink, P. J. & Wood, M. J. (1998). Advanced design in nursing research. Sage.

Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., Zheng, J., 2020. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 112934. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934

Colizzi, M., Bortoletto, R., Silvestri, M., Mondini, F., Puttini, E., Cainelli, C., Zoccante, L., (2020). Medically unexplained symptoms in the times of Covid-19 pandemic: a casereport. Brain Behav. Immun., 100073. https://doi.org/10.1016/j.bbih.2020.100073.

Duman, N. (2020). Üniversite Öğrencilerinde COVID-19 Korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük. The Journal of Social Science, 4, 8. DOI: 10.30520/tjsosci.748404

Dumay, X., Galand, B. (2012). The multilevel impact of transformational leadership on teacher commitment: Cognitive and motivational pathways. British Educational Research Journal, 38(5), 703-729. doi:10.1080/01411926.2011.577889

Eminoğlu Küçüktepe, S., & Erden, M. (2017). İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Etkililik Algılarının İncelenmesi. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12/28, 245-258,

Erdoğan, Ç. (2012). İlköğretim okullarında güven kültürü ve önyargı ile ilişkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Eren, E. (2015). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayın

Firestone, W. A., Pennel, J. R. (1993). Teacher commitment, working conditions and differential incentive policies. Review of Educational Research, 63(4), 489-525.

Gülle, M. (2013). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin okul ortamında maruz kaldıkları yıldırma algıları ve örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Gümüş, S. ve Sezgin, B.(2012). Motivasyonun örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi. Konya: Hiperlink Yayınları. İç İşleri Bakanlığı (2020). 30 İl Büyükşehir ve Zonguldak’a giris¸/çıkış kısıtlanması 15 gün uzatıldı. Available from https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldaka-giriscikislar-daha-once-belirlenen-usul-ve-esaslaragore-15-gun-uzatildi.

Kılıç, Ş. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki (Keçiören İlçesi Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Lai, T. T., Luen, W. K., Chai, L. T., Ling, L. W. (2014). School principal leadership styles and teacher organizational commitment among performing schools. Journal of Global Business Management, 10(2), 67.

Mowday, Richard T., Porter, Lyman W., Steers, Richard M. (1982): EmployeeOrganization Linkages, The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. Academic Press, Inc.: New York.

Ornell, F., Schuch, J.B., Sordi, A.O., Kessler, F.H.P., 2020. Pandemic fear” and COVID-19: mental health burden and strategies. Braz. J. Psychiatry. https://doi.org/10.1590/ 1516-4446-2020-0008.

Starnes, B. J., Truhon, S. (2006). A Primer on organizational commitment. Human Development an Leadership Division. http://asqhdandl.org/index.html.

Tulunay, Ö. (2010). Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel bağlılık ve örgütsel iletişim ile ilişkisi (Sivas İl Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Uygur, M. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., McIntyre, R.S., & Ho, C., (2020). A longitudinal study on the mental health of general population during the COVID-19 epidemic in China. Brain. Behav. Immun. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.028.

Kaynak Göster

APA Özgenel, M. , Parlar, H. , Ataç, M. , Ataç, İ. & Ataç, H. D. (2021). Covid-19 Sürecinde Örgütsel Bağlılık: Öğretmenler Üzerine İlişkisel Bir Analiz . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 12 (2) , 805-819 . DOI: 10.51460/baebd.873629
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi

12.9b8.5b