Exploring Learners’ Media Preferences to Develop Intercultural Competence

Learning English in an English-speaking country, in a multilingual or monolingual teaching setting would significantly change design, content and type of teaching materials. Considering that EFL learners in Turkey would hardly improve their intercultural competence compared to learners in a multilingual setting, teaching materials used in the classroom should be oriented to develop EFL learners’ intercultural competence and awareness. Therefore, this study aims to investigate which authentic tools are more frequently preferred by learners and which authentic tools are considered to develop learners’ intercultural competence. Finally, it aims to suggest practitioners’ and course book writers’ reconsideration of material selection and design in accordance with learners’ preferences as well as the progress in technology. This study focuses on ten authentic tools among auditory, visual and written types of media. Freshmen and seniors studying ELT at a state university in Turkey stated their attitudes towards the aforementioned authentic tools and how frequently they use these three types of media tools. The results suggest that visual and written types of media should be more integrated into teaching materials, and also more experienced learners’ familiarity with written type of media might influence their attitudes.

Kültürlerarası Yetkinliğin Geliştirilmesi İçin Dil Öğrenenlerin Medya Tercihlerinin Araştırılması

İngilizceyi çok dilli ya da tek dilli öğrenme ortamlarında öğrenmek kullanılan materyallerin dizayn, içerik ve türünü önemli derecede değiştirmektedir. Türkiye’de yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin, çok dilli öğrenme ortamında dil öğrenen öğrencilere kıyasla kültürlerarası yetkinlik ve farkındalıklarını oldukça zor geliştirebilecekleri düşünüldüğünde sınıflarda kullanılan materyallerin öğrencilerin özellikle kültürlerarası yetkinlik ve farkındalıklarının geliştirmek için yönlendirici olması gerekmektedir. Bu yüzden bu çalışma öğrencilerin hangi otantik araçları daha sık kullandığını ve hangi araçların öğrencilerin kültürlerarası yetkinlik ve farkındalığını arttırdığını düşündürdüğünü araştırmayı amaçlamaktadır. Son olarak öğretmenlerin ve kitap yazarlarının teknolojideki ilerlemelerle birlikte öğrencilerin tercihlerine uygun bir şekilde materyal seçimi ve dizayn konusunu yeniden gözden geçirmelerini önermeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, işitsel, görsel ve yazılı medya türlerinden on farklı otantik araç kullanımını araştırmaktadır. Türkiye’de bulunan bir devlet üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencileri bu üç medya türü arasında olan otantik araçlara olan tutumlarını ve bu araçları ne kadar sık kullandıklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar, görsel ve yazılı medya türlerinin materyallere daha çok entegre edilmesi gerektiğini göstermektedir.

___

Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer- Mediated Communication, 13 (1), 210–230.

Büyüköztürk, Ş, Şekercioğlu, G. & Çokluk, Ö. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Byram, M. (1997). Teaching & assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Philadelphia Multilingual Matters.

Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. In Richards, J. C., & Schmidt, R. W. (Eds.), Language and Communication (pp. 2-27). London: Longman.

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1, 1-47.

Çetin Köroğlu, Z. (2016). An investigation on intercultural communicative competence’s integration into textbooks: Language instructors’ perspectives. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 619-632.

Dörnyei, Z. (2002) Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Harmandaoğlu Baz, E. (2016). Attitudes of Turkish EFL student teachers towards technology use. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(2), 1-9.

Hymes, D.H. (1966). Two types of linguistic relativity. In Bright, W. Sociolinguistics. The Hague: Mouton, 114–158.

Jaidev, R. (2014). How pedagogical blogging helps prepare students for intercultural communication in the global workplace. Language and Intercultural Communication, 14(1), 132-139.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel. Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Bökeoğlu, Ç. Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem.

Kramsch, C. (1998) Language and culture. Oxford: Oxford University Press.

Lang, A. (2010). Exploring the potential of social network sites in relation to intercultural communication. Arts and Humanities in Higher Education, 11, 1-2.

Lee et. al. (2012). Engaging diversity in undergraduate classrooms. San Francisco: Jossey-Bass.

Leech, N.L., Barrett, K.C. & Morgan, G.A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Marcoccio, M. (2012). The internet, intercultural communication and cultural variation. Language and Intercultural Communication, 2(4), 353-368.

Moeller, A. K. & Nugent, K. (2014). Building intercultural competence in the language classroom. In Dhonau, S. (Ed.), Unlock the gateway to communication (pp. 1-18). Central States conference report.

Neuner, G. (2003) Socio-cultural interim worlds in foreign language teaching and learning. In Vogt, K. Can you measure attitudinal factors in intercultural communication? Tracing the development of attitudes in e-mail projects. ReCALL, 18(2), 153-173.

Nguyen, M. T. T. (2011). Learning to communicate in a globalized world: To what extent do school textbooks facilitate the development of intercultural pragmatic competence? RELC Journal, 42(1).

Özdamar, K., (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi I. Eskişehir: Kaan Kitapevi.

Roscoe, J. T. (1975). Fundamental research statistics for the behavioral sciences. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 63.

Sample, S. (2012). Developing intercultural learners through the international curriculum. Journal of Studies in International Education, 17(5), 116-137.

Sarıgöz, İ. H. (2014). The effects of foreign language learning on intercultural awareness of non-native EFL teacher trainees. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 1(5), 332-346.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tabachnick, B.G. & Fidel, S.L. (2001). Using multivariate statistics. Needham, MA: Allyn & Bacon.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel, Yayın Dağıtım.

Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.

Ting-Toomey, S., & Chung, L. (2005). Understanding intercultural communication. Los Angeles, CA: Roxbury.

Tomalin, B., & Stempleski, S. (1993). Cultural awareness. Oxford: Oxford University Press.

Vogt, K. (2006). Can you measure attitudinal factors in intercultural communication? Tracing the development of attitudes in e-mail projects. ReCALL, 18(2), 153-173.

Yang, Y. (2013). Exploring students’ language awareness through intercultural communication in computer-supported collaborative learning. Educational Technology & Society, 16(2), 325-342.

Young Lee, K. (2012). Teaching intercultural English learning/teaching in world Englishes: Some classroom activities in South Korea. English Teaching: Practice and Critique, 11(4), 190-205.

___