SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI’NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR

Bu çalışma araştırma alanında sürek avı ve iz sayım yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Toplam büyüklüğü yaklaşık olarak 17.000 ha. olan alanın 4825 ha.’lık kısmı taranmıştır. Yapılan arazi çalışmaları sonucunda alanda üç farklı takımdan toplam sekiz büyük memeli hayvan türü tespit edilmiştir. Bu türler: Lagomorpha (bir tür) (Lepus europaeus L. 1458 (Tavşan)), Carnivora (dört tür) (Vulpes vulpes (L. 1758) (Kızıl tilki), Martes foina (L. 1758) (Kaya sansarı), Canis lupus L. 1758 (Kurt), Ursus arctos L. 1758 (Bozayı), Artiodactyla (üç tür) (Sus scrofa L. 1758 (Yaban domuzu), Capreolus capreolus (L. 1758) (Karaca), Cervus elaphus L. 1758 (Kızıl geyik)). Araştırma sonuçlarına göre yaban domuzu (Sus scrofa) alanda en yüksek populasyona sahip olan türdür. Populasyon yoğunluğu en yüksek olan ikinci tür ise karacadır (Capreolus capreolus). Yırtıcı türler arasında tilki (Vulpes vulpes) en yüksek populasyon yoğunluğuna sahiptir. İkinci kaya sansarı (Martes foina) ve üçüncüde kurttur (Canis lupus). Bozaynın (Ursus arctos) poplulasyon yoğunluğu orta seviyede iken kızıl geyik (Cervus elaphus) ve tavşanın (Lepus capensis ) populasyon yoğunlukları oldukça düşüktür

TMAMMAL ANIMALS WERE DETERMINATED IN BARTIN-SÖKÜ WILDLIFE PROTECTION

Kaynakça

Anonim (2002) 2002-2003 Merkez Av Komisyonu Kararları

Anonim (2006) Zonguldak, Bartın, Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. Jeo-Tek&UTTA Ltd. İş Ortaklığı, Ankara.

Atalay, İ. (2002) Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri. Orman Bakanlığı Yayınları. No:163 Meta Basımevi, Bornova, İzmir.

Bora, M.E. (2001) Sürdürülebilir Avcılık İçin Temel Eğitim Kitabı. T.C. Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. Eğitim Yayınları No: 1 ISBN: 975-8273-32-9 Ankara.

Çanakçıoğlu, H. (1987) Orman Zoolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları. İ.Ü. Yayın No: 3440, O.F. Yayın No: 383, İstanbul.

Çanakçıoğlu, H., Mol, T. (1996) Yaban Hayvanları Bilgisi. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3948, Fakülte Yayın No: 440 ISBN: 975-404-424-4 İstanbul.

Demirsoy, A. (1992) Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler) Cilt III Kısım II ISBN 975-7746-02-9 Ankara.

Halfbenny, L. (1986) A Field Guide to Mammal Tracking in North America. ISBN 0-933472-98-6. Johnson Printing Company.

Hızal, E. (2008) Kapıdağ Yarımadası Memeli (Mammalia) Faunası. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. Cilt: 10, Sayı: 14, S.: 22-32 Bartın.

Huş, S. (1963) Av Hayvanları Bilgisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları. İ.Ü. Yayın No: 1036, O.F. Yayın No: 91 Kutulmuş Matbaası, İstanbul.

Mayer, H., Aksoy, H. (1998) Türkiye Ormanları; Wölder der Türkei. T.C. Orman Bakanlığı, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Orman Bakanlığı Yayın No: 038, Müdürlük Yayın No: 2 ISBN: 075-7829-56-0 Bolu.

Sözen, M. (2008) Zonguldak İli Biyoçeşitliliği. Artiodactyla: Çift Toynaklılar. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Zonguldak İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü. Bakanlık yayın No: 362, S.: 543-546 ISBN: 978-605-393-033-4 Ankara.

Wilson, D.E., Reeder, D-A.M (2005) Mammal Species of World. A Taxonomic and Geographic Reference. 3nd Edition. Smitsonian Istitut,on Pres, ISBN: 0-8018-8221-4 Washington.

Html 1 http://www.tramem.org

Kaynak Göster

APA Özkazanç, N . (2012). SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI’NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 14 (21) , 92-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3392/46736