EKİM SIKLIĞININ ACER NEGUNDO L. FİDANLARININ MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmada, ekim sıklığının 1+0 yaşlı Acer negundo L. fidanlarının bazı morfolojik ve fizyolojik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Fidanlar dört farklı ekim sıklığı işleminde (35, 30, 20 ve 10 g/m2) yetiştirilmiştir. Birinci gelişme dönemi sonunda fidanların morfolojik (fidan boyu, kök boğazı çapı, kuru ağırlıkları, gövde/kök oranı ve kök yüzdesi) ve fizyolojik özellikleri (kök gelişme potansiyeli ve toplam karbonhidrat içeriği) belirlenmiştir. Ekim sıklığı fidan morfolojik özellikleri ile fizyolojik özelliklerden sadece kök gelişme potansiyeli üzerinde etkilidir. 10 g/m2 ve 20 g/m2 ekim sıklığında yetişen fidanlar 30 g/m2 ve 35 g/m2 ekim sıklığında yetişen fidanlara göre daha kalın çaplı, daha boylu ve daha ağırdır. Ekim sıklığının artmasına bağlı olarak kök gelişme potansiyeli düşmüştür. Eğirdir Orman Fidanlığı koşullarında 10 g/m2 ekim sıklığının uygulanması kaliteli fidan üretimi için daha uygundur. Metrekarede daha fazla sayıda fidan istenmesi durumunda, 20 g/m2 ekim sıklığı da kullanılabilir

EFFECTS OF SOWING DENSITY ON MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACER NEGUNDO L. SEEDLINGS

Kaynakça

Anşin, R. ve Özkan, Z.C. 1993. Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta). Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Genel Yayın No: 167, Fakülte Yayın No: 19, Trabzon.

Anonim, 1988. Yapraklı Orman Ağacı Fidanları, Türk Standartları, TS 5624/Mart 1988, Ankara

Anonim, 2005. Eğirdir Orman Fidanlık Mühendisliği, 2005–2009 Yılı rotasyon planı, Isparta.

Burdett, A. N., Simpson, D. G. and Thompson, C. F. 1983. Root Development and Plantation Establishment Success, Plant and Soil, 1, p.109-110.

Cengiz, Y. ve Şahin, M. 2002. Bazı Yapraklı Ağaç fidanlarının Yetiştirilmesinde Ekim Sıklığının Büyüme Üzerine Etkileri, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Sayı:4, 123-136.

Çiçek, E., Çiçek N. and Bilir, N. 2007. Effects of Seedbed Density on One- Year Old Fraxinus agustifolia Seedling Characteristics and Out Planting Performance. New Forests, 33:81- 91 p.

Dirik, H. 1990. Dikim Şoku, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 40, Sayı 3, 105-116, Ankara.

Dubois, M., Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A. and Smith, F. 1956. Colorimetric Method for Determination of Sugar and Related Substances. Anal. Chem. 28, 350-356.

Duryea, M. L. 1984. Nursery Cultural Practices, Impacts on Seedling Quality, Forest Nursery Manual Production of Bareroot Seedlings, Duryea, State Universty, p. 146-149, 153-158, 160-161.

Eyüpoğlu, K. 1979. Fidan. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: 25, Sayı:2, 31-67, Ankara.

Eyüboğlu, A. K. 1988. Fidanlıkta Değişik Sıklık Derecelerinde Yetiştirilmiş, Şaşırtılmış ve Şaşırtılmamış Doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link) Fidanlarının Arazideki Durumları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 201, 16s. Ankara.

Genç, M. 1992. Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerle Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler, (Doktora Tezi), KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Genç, M. ve Yahyaoğlu, Z. 2007. Kalite Sınıflamasında Kullanılan Özellikler ve Tespiti. Fidan Standardizasyonu, Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları. Yahyaoğlu, Z. ve M. Genç (editörler), Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, No. 75, Isparta, 355-465.

Gezer, A. ve Yücedağ, C. 2006. Ormancılıkta Ekim ve Dikim Yoluyla Ağaçlandırma Tekniği. SDU Orman Fakültesi Yayınları, No: 63, 158s. Isparta.

Gülcü, S. ve Çelik Uysal S. 2010. Kuş İğdesinde (Elaeagnus angustifolia L.) Yetiştirme Sıklığının Fidan Morfolojik Özelliklerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 74-81

Gültekin, H. C. 2007. Akçaağaç (Acer L.) Türlerimiz ve Fidan Üretim Teknikleri. Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum İşleri daire Başkanlığı, Ankara.

Güner, Ş.T., Çömez, A., Karataş, R. ve Genç, M. 2008. Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)’ında Yetiştirme Sıklığının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Fidan Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkisi. TC Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayını, Bakanlık Yayın No. 325, Müdürlük Yayın No. 1, ISBN 978-605-393-011-2, Eskişehir, 55s. Kalıpsız, A., 1981. İstatistik Yöntemler, İ.Ü. Yayın No:2837, Orman Fak. Yayın No:294, İstanbul.

Keskin, S. 1992. Kızılcamda (Pinus brutia Ten.) Fidan Sıklığının Önemli Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 227, Ankara.

Lavender, D.P. 1984. Plant Physiology and Nursery Environment: Interaction Affecting Seedling Growth. Forest Nursery Manual: Production of Bareroot Seedlings, (Duryea, M.L., Thomas, D.L., eds.), Martinus Nijhoff Dr. W. Junk Publishers, TheHague/Boston/Lanchester for Forest Research Laboratory, Oregon State University, Corvallis, 133-141.

O’Reilly, C. and Keane, M. 2002. Plant Quality: What You See is Not Always What You Get. Coford Connects Reproductive Material No. 6, 4 p.

Özbay, Z. ve Tosun, S. 1993. Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Orm. Arş. Enst. Yayınları, Teknik Bülten No:238-241, 109-137, Ankara.

Schultz, R.C. and Thompson, J.R. 1997. Effect of Density Control and Undercutting on Root Morphology of 1+0 Bareroot Hardwood Seedlings: Five-year Field Performance of Root-graded Stock in the Central USA. New Forests 13: 301-314.

Semerci, A., Güner T., Çömez, A. vd. 2008. Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri: Eskişehir örneği. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 285, 2.

South, D. and Mitchell, B. 1999. Survival of the Fittest: Pine Seedling Survival Increased by Machine Planting Large Seedlings, Highlights of Agricultural Research, Volume 46, Number 2, Summer 1999.

Tolay, U. 1983. Hendek Orman Fidanlığında Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mill.) Yetiştirilme Tekniği ile Fidan Kalitesi ve Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler Üzerine Araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi, No: 19, 349-448.

Ürgenç, S. 1998. Ağaçlandırma Tekniği, İ.Ü. Or. Fak. Yayınları, Üniversite Yayın No: 3994, Fakülte Yayın No: 441, 600 s, İstanbul.

Wang, Y. 1998. Low Temperature Effects on Physiologieal Characteristics of Dormant White Spruce (Picea glauca) Bareroot Seedlings, Doctor thesis, Edmonton, Alberta, 129 p.

Wichman, J. R. and Coggeshall M.V.1984. Effects of Seedbed Density and Fertilization on Root-pruned 2-0 White Oak Nursery Stock. Tree Planters' Notes 35(4):22-24.

Kaynak Göster

APA Deligöz, A . (2012). EKİM SIKLIĞININ ACER NEGUNDO L. FİDANLARININ MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 14 (21) , 11-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3392/46727