YÜK SİGORTALARINDA YÜZDE ON İLAVE TUTAR

Türk hukukundaki yük sigortalarında sigorta değeri tespit olunurken malın değerine %10’u ilave edilmektedir. Zira Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartlarında yarı mamul ve mamul şeyler için sigorta değerinin bu şekilde hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. Hatta bu sebeple sigorta poliçelerinde %10 ilave sigorta bedellerine de rastlanmaktadır. Çalışmada söz konusu %10 ilavelerin sigorta hukukunda yerinin belirlenmesi ve sigortacının taşıyana rücuu açısından bu ilavelerin akıbetinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

%10 Additional Amount in Cargo Insurance

In Turkish cargo insurance practice, insured value is calculated as value of the cargo plus ten percent of this value, for the reason that, there is a special calculation formula for products and semi product in General Terms of Cargo Insurance. Therefore, ten percent additional sum insured are often seen in cargo insurance policies. This study is aimed to explain of legal concept of these ten percent additional amounts under insurance law and in particular by insurer’s right of recourse against carrier.

Kaynakça

Ayhan, R./Çağlar, H.: Sigorta Hukuku Ders Kitabı, C. II, Ankara 2018.

Bahtiyar, M.: Sigorta Poliçesi Genel Koşulları, Batider 1997, C. 19, S. 2, s. 89 vd.

Bozer, A.: Sigorta Hukuku, Ankara 1965.

Çağa, T.: Deniz Ticareti Hukuku C. II, 5. Bası, İstanbul 1995.

Dunt, J.: International Cargo Insurance, London 2012.

Dunt, J.: Marine Cargo Insurance, Second Edition, London 2015.

Erdem, E.: Sif Satışlar, İstanbul 1999.

Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, Ankara 2017.

Gaskell, N./ Asariotis, R./ Baatz, Y.: Bills of Lading-Law and Contracts, London 2000.

Girvin, S.: Carriage of Goods by Sea, Second Edition, Oxford 2011.

Günay, B.: Hazırlık Çalışmalarının Işığında Lahey/Visby Kuralları, Ankara 2013.

Herber, R.: Seehandelsrecht, 2. Auflage, Hamburg 2015.

Kayıhan, Ş./Bağcı, Ö.: Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, 3. Bası, Kocaeli 2019.

Kender, R.: Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, 14. Baskı, İstanbul 2014.

Kender, R./Çetingil, E./Yazıcıoğlu, E.: Deniz Ticareti Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2016.

Kılıçoğlu, A.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara 2011.

Kılıçoğlu, A.: Özel ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1974, C. 31, S. 1, s. 395 vd.

Maßmann, C.: Die Taxe im Seeversicherungsrecht, Frankfurt 2007.

Memiş, T.: Sigorta Sözleşmesi Şartlarının Yargısal Denetimi, İstanbul 2016.

Omağ, M. K.: Türk Hukukunda Sigortacının Kanuni Halefiyeti, İstanbul 2011.

Rabe, D./Bahnsen, U.: Seehandelsrecht, 5. Auflage, München 2018.

Reuschle, F.: Montrealer Übereinkommen, Berlin 2005. Ritter, C./ Abraham, H. J.: Das Recht der Seeversicherung, Band 2, Part 1, 2. Auflage, Hamburg 1967.

Sturley, M./Fujita, T./van der Ziel, G.J.: The Rotterdam Rules, London 2010.

Şeker, Z.: Deniz yoluyla Yük Taşınmasında Sigorta Himayesinin Kapsamı, İstanbul 2001.

Şenocak, K.: Mesleki Sorumluluk Sigortası, Ankara 2000.

Şenocak, K.: Menfaat Değeri Altında Sigorta, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2000, C. 4, S. 1-2, s. 52 vd.

Şenocak, K.: Takseli Sigorta, Batider 2009, C. 25, S. 2, s. 179 vd.

Şit, B.: “Sif (Cif) Satışta Satıcının Malları Sigorta Ettirme Borcu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004.

Tekil, F.: Deniz Sigortaları, İstanbul 1971.

Tetley, W.: Loss and Damage under Marine Claims, McGill Law Journal 1964, Vol. 10, N. 2, s. 105 vd.

Ulaş, I.: Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku, 8. Bası, Ankara 2012.

Ünan, S.: Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap Sigorta Hukuku, C. II, İstanbul 2016.

Ünan, S.: Sigorta Tüketici Hukuku, İstanbul 2016.

Yazıcı, M.: “Denizyolu İle Taşınan Mallara Ait Genel Şartlar”, Reasürör 2011, Ekim, s. 10 vd.

Yazıcıoğlu, E.: Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu, İstanbul 2000.

Yazıcıoğlu, E.: TTK’nın Mal Sigortalarında Sigortacının Halefiyetine İlişkin Düzenlemesi Hakkında, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2017, S. 2-3, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ’a Armağan C. III, s. 331 vd.

Yeşilova Aras, E.: Sigorta Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Kullanılması, Genel İşlem Şartları Sempozyumu, İzmir Barosu Dergisi 2015, Y. 80, S. 3, s. 447 vd.

Yetiş Şamlı, K.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu, İstanbul 2013.

Kaynak Göster