Türk ticaret kanunu tasarısı'na göre anonim ortaklıkta pay sahibinin oy hakkı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, pay sahibinin oy hakkına ilişkin köklü değişiklikler öngörmektedir. Bu değişikliklerden en önemlisi; oy hakkının paya değil, pay sahibine tanınmış olmasıdır. Şüphesiz bu durum, oyda ayrıcalığın ancak paya tanınabilmesinin benimsendiği Tasarı'nın sisteminde çelişki yaratmaktadır. Öte yandan, Tasarı'nın "pay sahibinin oy hakkını, sahip olduğu paylarının itibari değeri ile orantı olarak kullanacağı" ilkesinin kabulü ise Türk hukukunda büyük bir yeniliği beraberinde getirecektir. Benzer şekilde oy hakkının doğumunun, taahhüt edilen pay bedelinin en az miktarının ödenmesi şartına bağlanması da Tasarı'nın olumlu bir düzenlemesidir. Bununla birlikte, oy hakkına ilişkin Tasarı'da yer alan hükümler, tekrar gözden geçirilmeli ve sistem içinde yer alan çelişkiler giderilmelidir.

Draft Turkish Commercial Code prescribes radical changes related to the shareholder's right to vote. The most important one of these changes is to grant the voting rights to the shareholder but not the share. Apparently, such situation conflicts with the Draft system prescribing that the preference on vote can only be granted to shares. However, the Draft's acknowledge regarding to the principle "shareholder shall use his voting rights proportion to nominal value of his shares" will introduce an innovation to the Turkish law. Likewise, it is Draft's affirmative regulation to prescribe a link between the emerge of the voting rights and paying the minimum value of the subscribed shares. Besides, provisions in the Draft regarding to voting rights should be revised and conflicts in the system should be overcome.

Kaynak Göster