TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’IN 4/G VE GEÇİCİ 8. MADDELERİNİN ANAYASA’YA AYKIRILIK SORUNU

TPKKH 32 sayılı Karar’a eklenen 4/g maddesi ile Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı sözleşme türlerinde ödeme yükümlülüğünü döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları yasaklanmıştır. Aynı Karar’a eklenen Geçici 8. madde ile 4/g maddesinde düzenlenen hükmünün, daha önce yapılan aynı nitelikteki sözleşmelere uygulanması ve tarafların Türk Lirası üzerinden yeniden sözleşme yapması zorunluluğu öngörülmüştür. Çalışmada TPKKH 32 sayılı Karar’ın 4/g ve Geçici 8. maddelerinin idare hukuku kuralları ile sözleşme özgürlüğü ilkelerine uygunluğu ile yargı mercilerinin anılan düzenlemelerin hukuka uygunluk denetimini yaparken dikkate alması gereken ölçütler (kriterler) değerlendirilmiştir.

The Problem of Unconstitutionality of the Article 4/g and the Provisional Article 8 of the Decree 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency

By the Article 4/g which had been added to the Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency, it has been forbidden to determine the obligation of payment in foreign currency or indexed to foreign currency in specific contracts in between the Residents in Turkey. The Provisional Article 8 which had been added to the same Decree has regulated the implementation of the provision of the Article 4/g to the preexisting agreements which are the same type and the compulsory renewing the agreements in Turkish Lira. In this study, the conformity of the Article 4/g and the Provisional Article 8 of the Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency to the rules of administrative law and freedom of contract and the criteria to be considered by the judicial authorities for the supervision over lawfulness of the aforementioned regulations will be evaluated.

Kaynakça

Ateş, D.: Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları, TBB Dergisi 2007, S 72, s. 75-93.

Ayrancı, H.: Sözleşme Kurma Zorunluluğu, AÜHFD 2003, C. 52, S.3, s. 229-252.

Barlas, N.: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992.

Baygın, C. : Yabancı Para Üzerinden Borçlanmalar ve Hukuki Sonuçları, İstanbul 1997.

Çakır, H. M.: Danıştay Kararları Çerçevesinde Yokluk Teorisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/ Ulusal TezMerkezi / (19.12.2018 tarihinde erişildi)

Duran, L.: İdare Hukuku Dersleri, İstanbul 1982.

Ercoşkun Şenol, H. K.: Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Genel Sınırı: TBK M. 27, İÜHFM 2016, C. LXXIV, S. 2, s. 709-737.

Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016.

Erkut, C. : İdare Hukukunda Yokluk Teorisi, İdare Hukuku ve İlimler Dergisi 1988, S.1-3, s. 69-91.

Fiş Üstün, G.: İdari İşlemlerin Yokluğunun Tespitinde Görevli Yargı Düzeni, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 2013, S. 101-102, s. 24-41.

Gözler, K.: Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2019.

Gözler, K.: Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri (Anayasanın 13’üncü Maddesinin Yeni Şekli Hakkında Bir İnceleme), Ankara Barosu Dergisi 2001, S.4, s. 53-67.

Gözübüyük, A. Ş./Tan, T.: İdare Hukuku Genel Esaslar, C. I, Ankara 2018 (Anılış: C. I.).

Gözübüyük, A. Ş./Tan, T.: İdare Hukuku Genel Esaslar, C. II, Ankara 2017, s. 298 vd. (Anılış: C. II.).

Günday, M.: İdare Hukuku, Ankara 2017.

Küçükyalçın, A.: Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması, AÜHFD 2004, C. 53, S.4, s.101-124.

Oğurlu, Y.: İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi, Kamu Hukuku Arşivi Dergisi 2003, C. 6, S.1, s. 59-71.

Oğuz, A.: Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003.

Oğuzman, K. /Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2017.

Onar, S. S.: İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I, İstanbul 1966.

Pekcanıtez, H.: Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, Ankara 1998.

Reisoğlu, S.: Yabancı Para Üzerinden Taahhüt Altına Girilmesi ve Hukuki Sonuçları, BATİDER 1986, C. XIII, S. 3-4, s. 143-156.

Smith, A.: Milletlerin Zenginliği, Çev. Haldun Derin, İstanbul 2006.

Şit İmamoğlu, B.: Yabancı Para Üzerinden Sözleşme Akdetme Özgürlüğünün Sınırlandırılmasına İlişkin 12 Eylül 2018 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Bir Değerlendirme, BATİDER 2018, C. XXXIV, S. 3, s. 151-160.

Tekinay S. S./Akman, S./Burcuoğlu, H./Altop, A.: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993.

Tunçomağ, K.: Türk Borçlar Hukuku, C. I, İstanbul 1976.

Turhan, T.: Milletlerarası Sözleşmelerde Yabancı Para Kayıtları, Ankara, 1996.

Yılmaz, E.: Hukuki Güvenlik İlkesinin Bir Gereği Olarak Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2014, s. 7 vd., https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (19.12.2018 tarihinde erişildi), (Anılış: Hukuki).

Yılmaz, E.: “İdari İşlemlerin Geriye Yürümezliği”, International Journal of Social Sciences and Education Research 2015, Vol. 1, I. 4, s. 1024-1036, http:// dergipark.gov.tr/ijsser (19.12.2018 tarihinde erişildi), (Anılış: İdari).

Kaynak Göster