Tanınmış marka pratiği hakkında bazı düşünceler

Bu makalenin amacı, tanınmış markanın tesbiti ve korunması hususunda uygulamada ortaya çıkan bazı meselelerin çözüm yöntemleri üzerinde tartışma açmak ve bilhassa aşağıdaki sorular çerçevesinde bazı yeni çözümler üretmektir. Bir markanın tanınmış marka olmasının şartı ve ölçüsü tek midir? Birden çok tanınmışlık basamağı var mıdır? Tanınmışlığın kriterleri ve sonuçları markanın yerli ya da yabancı olmasına göre değişken midir? Tanınmışlığı tesbit yetkisi kime aittir? Bu tesbitin sonucu nedir? Türk Patent Enstitüsünün tanınmış marka sicili tutma ve yayınlama yetkisi ve görevi var mıdır? Olmalı mıdır? Ele alınan konuların hukuki dayanakları yönünden yürürlükteki kanuni düzenleme (Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olan Markalar Kanunu Tasarısı1 arasında esaslı bir fark yoktur. Dolayısıyla bu makaledeki tartışmalar tasarının kanunlaşmasından sonra da yine uygulama tarafından sürdürülecek ve çözüme götürülecek gibi görünmektedir.

The purpose of this article is to inspire a debate on the problems arising in practice regarding to the well-known trademarks and especially to suggestions as to some solutions concerning the below mentioned questions.Is there only one condition for the development of a trademark as well-known? Are there any degrees of well-known trademarks? Do the conditions and consequences of well-known trademarks show any difference regarding whether the trademark is domestic or not? Who possesses the authority to determine whether a trademark is well-known or not? What are the consequences of such a determination? Does the Turkish Patent Institute have the authority and/or duty to record and issue a well-known trademark register? Should it have such competences or obligations? There is no considerable difference between the legislation in force and the Draft Trademark Act, regarding the issues which are discussed. Therefore, the discussion will have the same significance after the entry into force of the new Trademark Act.

Kaynak Göster