SMK m. 155’İN TEMEL VARSAYIMLARI VE OLASI DEĞİŞKENLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 155. maddesi çatışan tescilli haklara ilişkin tecavüz davalarında, sonraki tarihli tescilin savunma aracı olarak ileri sürülemeyeceğini hükme bağlamıştır. Bu düzenleme ile, Yargıtay’ın tescilli bir hakkın kullanımının hukuka aykırı sayılamayacağı şeklindeki içtihadının uygulama alanı kalmamaktadır. Bu makalede, SMK m. 155’in perde arkası, hükmün kapsamı ve uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek farklı olasılıklar üzerinde durulmaktadır.

Some Considerations on the Basic Assumptions and Probable Variations of Art. 155 of Turkish Industrial Property Act

Art. 155 of the Turkish Industrial Property Act No. 6769 introduces the rule that the later registration cannot be asserted as a defense during infringement proceedings between two conflicting registered rights. With entry into force of this provision, the settled case law of Turkish Supreme Court of Appeal, according to which the exercise of a registered right may not be considered as unlawful, loses its applicability. This Article reviews the background of Art. 155 of Turkish Industrial Property Act, its scope of application and various alternatives that may arise in its implementation.

Kaynakça

Alıca, T.: Önceki Tarihli Hakların Etkisi, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara 2017, s. 673 vd.

Angulo, A.: SPAIN: Alicante Court of Appeal Applies Spanish Supreme Court Doctrine on End of Immunity through Registration, INTABulletin, November 1, 2015, Vol. 70, No. 19.

Brack, H.-P.: Patent Infringement Warnings in a Common Law versus a Civil Law Jurisdiction-An Actionable Threat?, IIC 2006, s. 1 vd.

Callmann, R.: Der unlautere Wettbewerb, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Notverordnung vom 9. März 1932 und zu den materiellrechtlichen Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen, 2. Auflage, Mannheim/Berlin/Leipzig 1932.

Eichmann, H./von Falkenstein, R.: Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl. Verlag C.H. Beck, München 2015.

Eichmann, H.: Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Gemeinschaftsmarken: Eine Abgrenzung, MarkenR 01/2003, s. 22.

Haupt, W.: Die Bedeutung des Prioritätsgrundsatzes im Recht der Kennzeichen, Köln 1963.

Heath, C.: Wrongful Patent Enforcement-Threats and Post- Infringement Invalidity in Comparative Perspective, IIC 2008, s. 307 vd.

Ingerl, R./Rohnke, C.: Markengesetz, 3. Auflage, Verlag C. H. Beck München 2010.

Köhler, H./Bornkamm, J./Feddersen, J.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, (UWG) 37., neu bearbeitete Auflage, Verlag C. H. Beck, München 2019.

Kraβer, R.: Patentrecht Ein Lehr- und Handbuch, 6. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2009.

Kraβer, R./Ann, C.: Patentrecht, 7. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2016.

Kühnen, T.: Handbuch der Patentverletzung, 9. Auflage, Carl Heymanns Verlag 2017.

Mallinson, R./Wessing, T.: When trade mark use is not infringement, United Kingdom, www.managingip.com, 15 July 2015, s. 43.

Marzetti, M. (Çev.) : Decision of the Supreme Court (Civil Chamber); 14 October 2014, Case No 520/2014, IIC 2015, s. 617 vd.

Memiş, T.: Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar - İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme, Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, XVII Levha, İstanbul 2009, s. 407 vd.

Merdivan, F.: Tescilli Marka Hakkına Tecavüz Davasında Kullanmama Def’i, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara 2017, s. 483 vd.

Mes, P.: Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 4. Auflage, Verlag C. H. Beck München 2015.

Montero, J. G.: SPAIN: End of Immunity Through Registration for Spanish Trademarks, INTABulletin March 15, 2015, Vol. 70, No. 6.

Mühlendahl, A.: IP Report 2013/I, Trademark Law, s. 17.

Ohly, A./Sosnitza, O.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 7., neu bearbeitete Auflage, Verlag C. H. Beck, München 2016.

Paslı, A.: Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2006, S. 3, s. 189 vd.

Ruhl, O.: Gemeinschaftsgeschmacksmusterkommentar, Carl Heymanns Verlag GmbH, Köln/Berlin/München 2007.

Sabaté, X. F.: IP Report 2013/I Trademark Law.

Schricker, G./Bastian, E.M./Knaak, R. (Hrsg.), Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, Verlag C. H. Beck München 2006.

Suluk, C.: Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2006, S. 3, s. 70 vd.

Şehirali Çelik, F. H.: Buluş Sahibinin Açıklamaları Patent Almasını Ne Zaman Engellemez? - Riskler ve Olasılıklar Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. II, Ankara 2010, s. 1967 vd.

Şehirali Çelik, F. H.: Fikri Mülkiyet Hukukunda Tescile Dayalı Kullanımın Hukuka Uygunluğu Sorunu: Şekil Esastan Üstün Müdür?, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXVI, 14 Aralık 2012, Ankara 2013, s. 51 vd. (Anılış: Şekil Esastan Üstün müdür?)

Şehirali Çelik, F. H.: Decision of European Court of Justice on the infringement or threatened infringement of Community designs and the definition of third parties” Judgment of the Court (First Chamber) 16 February 2012, FMR 2011/1, Y. 12, C. 12, s. 67 vd. (Anılış: Celaya)

Şehirali Çelik, F. H.: Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi? -Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk-, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), 2011/1, C. 12, s. 13 vd. (Anılış: Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk)

Şehirali Çelik, F. H.: Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 21 Şubat 2013 tarihli “Canina” Kararı, Batider 2013, C. XXIX, S. 2, s. 293 vd. (Anılış: Canina)

Şehirali Çelik, F. H.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Tasarım Hukukuna Getirdiği Temel Yenilikler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara 2017, s. 282 vd. (Anılış: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Tasarım Hukukuna Getirdiği Temel Yenilikler)

Şehirali Çelik, F. H.: Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2017, C. 3, S. 1, s. 103 vd.

Şehirali Çelik, F. H.: Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme-, Batider 2018, C. XXXIV, S. 2, s. 33 vd.

Thouvenin, F./Noth, M.: Markenschutzgesetz (MSchG), SHK-Stämpflis Handkommentar, 2. Auflage, 2017.

Troller, P.: Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Basel 1980, s. 212. (Anılış: Kollisionen)

Troller, P.: Gedanken zum Einfluss des Eintragungsprinzips nach dem neuen Markenrecht auf den Schutz nicht eingetragener Marken, AJP 1993, s. 514 vd. (Anılış: Einfluss des Eintragungsprinzips)

Kaynak Göster