ANONİM ŞİRKETTE GENEL KANUNİ YEDEKLERİN SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANIM KOŞULLARI

Anonim şirketin sermayesinin artırılması, Türk Ticaret Kanu-nu’nda, sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı, iç kaynaklardan sermaye artırımı ve şarta bağlı sermaye artırımı olmak üzere üç tür altın-da düzenlenmiştir. İç kaynaklardan sermaye artırımında kullanılacak kaynaklardan birisi genel kanuni yedek akçelerdir. Uygulamada anonim şirketlerce kanuni yedek akçelerin sermaye artırımında kullanılmasında zaman zaman birtakım hatalar yapılabilmektedir. Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu olan genel kanuni yedek akçe-lerin anonim şirketin sermayesinin artırımında kullanılması hususu ele alınmaktadır.

USAGE CONDITIONS OF JOINT STOCK COMPANY’S GENERAL STATUTORY RESERVES FOR CAPITAL INCREASE

The capital increase of the joint stock company is legislated by the Turkish Commercial Code numbered 6102 under three types as capital increase through capital commitment, capital increase from internal resources and contingent capital increase. One of the internal sources that can be used for capital increase is the general statutory reserves. In practice, some joint stock companies make numerous mistakes by time while using the statutory reserves for the capital increase of statutory reserves. We aim to explain and discuss the usage of general statutory reserves of a joint stock company for capital increase, which are requi-red to be allocated according to the Turkish Commercial Code numbe-red 6102.

Kaynakça

Altaş, Soner (2012). Yeni TTK’da Anonim Şirketlerin Sermaye Artırımları İçin Öngörülen Temel Yenilikler ve Değişiklikler. Mali Çö-züm Dergisi, S.114, s.137-148.

Arslanlı, Halil (1961). Anonim Şirketlerin Hesapları, İnfisahı ve Tasfiyesi. İstanbul:Üniversiteler Matbaası.

Çevik, Orhan Nuri (1994). Şirketler Hukuku (2. bs.). Anka-ra:Yetkin Yayınları.

Moroğlu, Erdoğan (2003). Anonim Ortaklıklarda Esas Sermaye Artırımı (2. bs.). İstanbul:Vedat Kitapçılık.

T.C. Yasalar (09.07.1956) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anka-ra: Resmi Gazete (9353 sayılı)

T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anka-ra: Resmi Gazete (27846 sayılı)

Kaynak Göster