TÜRKİYE’DE İÇ TURİZM KAVRAMI ve İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON OLAN AYVALIK’TA MÜŞTERİ ARZ VE TALEBİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA IŞIĞINDA GELİŞTİRME STRATEJİLERİ

Problem Durumu: İç turizme gereken önemin verilmemesinin olumsuz sonuçlarının belirginleşmesi, konunun daha çok gündeme gelmesine neden olmuş, acenta ve otellerin çabaları ile vatandaşlar bayram ve tatillerde seyahat olanaklarından yararlanmaya başlamıştır. Ama yine de ülkemizde iç turizme katılabilecek daha büyük bir kitle bulunmaktadır. Daha fazla kişinin seyahat edip kendi kültürünü tanıması ülkeyi her açıdan daha iyi seviyelere taşıyacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için iç turizm konusunda tüm sektörün daha koordineli bir şekilde uzun vadeyi gözeterek çalışması gerekmektedir. Araştırmanın Amacı: Ulusal anlamda iç turizmde önemli bir turistik marka imajına sahip Ayvalık’ta iç turizm potansiyeli ile ilgili taraflar arz ve talep edenler-konaklama işletme sahipleri ve yerli turistler üzerinde ampirik bir araştırma yapılarak, sonuçları çalışmada değerlendirilmiştir. Yöntem: Bu örneklemde; arz ve talep yönünden geniş kapsamlı bir araştırma öngörülmüş ve yörede iç turizm potansiyelinin yeniden canlandırılması için yeni stratejiler ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, çalışmada; turistik ürün geliştirme ve çeşitlendirme sürecinde Ayvalık’ın mevcut turizm değerlerine ve müşteri profiline atıfta bulunularak bu dokunun yeni ürünlerle desteklenmesi üzerinde durulmuştur. Bulgular ve Sonuçlar: İç turizmde önemli bir destinasyon olan Ayvalık’ta iç turizmle ilgili yaptığımız araştırma sonucunda; turistik ürünü arz ve talep edenler arasında ciddi farklılıklar tespit edilmiştir. Örneğin turistik ürünü arz edenler; önemli sorunları “eğitimli personel eksikliği, sezonun kısa olması, alt yapı sorunları ve bir turizm çatı örgütü eksikliği” olarak belirlemiştir. Turistik ürünü talep edenler ise; “yeteri kadar 4-5 yıldızlı otel olmaması, eğlence vb. hizmetlerin yetersiz olması ve yöreye ulaşım kolaylıklarının sağlanmaması” olarak belirlemiştir. Öneriler: Araştırma sonuçları çerçevesinde belirlediğimiz öneriler ise; yörenin daha çok tanıtımının yapılması, bir turizm çatı örgütünün kurulması, eğitilmiş kalifiye personel istihdamının sağlanması ve alt yapı yatırımlarına öncelik verilmesi noktalarında toplanmaktadır

Improvement Strategies In Light Of An Empiric Study Of Domestic Tourism In Turkey And Consumers’ Supply And Demand In Ayvalik Which Is An Important Destination In Domestic Tourism

Problem Statement: The matter has become more pronounced because of the the adverse effects stem from not giving the necessary importance to domestic tourism.Thus, society has begun to faciliate from the travel and accomodation opportunities on holidays and at festivals. But there is a greater mass to include domestic tourism in our country. More people travelling around and getting know their own culture means higher levels for a country. To reach this aim, the sector is supposed to study more coordinated and planned for a long term. Purpose of the Study: Here, the empiric study has been carried on relevant parts supply and demand parts – the owners of accomodation enterprises and domestic tourists related to domestic tourism in Ayvalık which has an outstanding touristic label image in the national sense and the results of the study have been assessed. Method: In this sampling; wide ranging study has been foreseen and new strategies are introduced to refresh the domestic tourism potential locally. Also, the reinforcement of the structure of the region with new attitude studies is specifically mentioned while discussing the tourism properties and consumer profile of Ayvalık in the process of both development and diversification of touristic products. Findings and Results: As a result of the study about Ayvalık which is an important destination for domestic tourism, serious differences are noticed among the supply and demand parts of touristic services. For instance; the problems of supply part are problems lack of educated staff, shortness of the season, infrastructure problems and the lack of tourism corporation organization. The problems of the demand part are not being enough hotels with 4-5 star, recreation facilities and transportation problems. Recommendations: The proposals we determine in this study context are the more presentation of the region, the corporation of a touristic organization, to provide educated qualified staff and to give priority to the infrastructure problems.

___

Aşık, N. (1996), Ayvalık yöresindeki turizm işletmelerinin işletmecilik sorunları (anket uygulaması). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Balıkesir yöresinde yerli turist profili araştırması, (2004) Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Balıkesir.

Bayer, Z. (1992). Turizme Giriş, İşletme İktisadi Enstitüsü, İstanbul: Yayın No:146 Gökdeniz,A. ve Dinç, Y. (2004 ).Tur operatörlerinin bölgesel turizm pazarlarındaki yöre esnafına etkisi ve örnek bir araştırma, Pazarlama Dünyası Dergisi , Mart-Nisan sayısı, Ankara, 9-21

Kozak, M.(1994). İç Turizm hareketleri ve Geliştirilmesi İçin Çözüm Önerileri, Turizm Yıllığı, 31-39.

Özdemir, P. (1999). Türkiye’de iç turizm, DEÜ İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 18-26

Yarcan, Ş. (1994). Turizm Endüstrisinin Yapısı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.

Yaşar, İ. (1996). İç turizmin geliştirilmesine yönelik Ayvalık yöresinde bir uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. www.ayvalik.gov.tr www.tursab.org.tr.

www.kultur.gov.tr/TR/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=185011&DOSYA ISIM

sonucbildirgesi.doc (2007), Türkiye Turizm Stratejisi (2023), Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara.

___

APA Gökdeniz, A. , Dinç, Y. , Akşit Aşık, N. , Münger, L. & Taşkır, H. (2009). TÜRKİYE’DE İÇ TURİZM KAVRAMI ve İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON OLAN AYVALIK’TA MÜŞTERİ ARZ VE TALEBİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA IŞIĞINDA GELİŞTİRME STRATEJİLERİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12 (22) , 216-231 .