TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL İSTİKRARININ STRES TESTİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarında analize uygun üç bankanın ve sektörün 2005: Q1 - 2016: Q2 dönemine ait veriler kredi riski açısından analiz edilmiştir. Analizde temerrüt süreci Wilson’un CreditPortfolioView yaklaşımıyla modellenmiştir. Çalışmada ayrıca beklenen ve beklenmeyen kayıp dağılımlarının tahmini için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrar açısından potansiyel şoklara karşı yeterli sermaye yeterlilik rasyolarına sahip oldukları, dolayısıyla dayanıklı oldukları sonucuna ulaşılmıştır

In Turkish Banking Sector Participant Banks Financial Stability Analysis with Stress Testing

In this study, 2005: Q1 - 2016: Q2 quarterly data of three participation banks in the Turkish banking sector were analyzed in terms of credit risk. In the analysis, the default process is modeled by Wilson’s CreditPortfolioView approach. Additionally, Monte Carlo simulation method was used to estimate the expected and unexpected loss distributions. At the end of the study, participation banks in the Turkish banking sector were found to have sufficient capital adequacy ratios. Thus, it was seen that they were financially stable against the potential shocks

___

Adakale, T. (2009). Finansal Piyasalarda Oynaklığa Dayalı Risk Analizi ve Stres Testleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Al-Bashir, M. ve Al-Amine, M. (2013). Managing Liquidity Risk in Islamic Finance. (Ed: Karen Hunt-Ahmed). New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.

Altıntaş, M. A. (2012). Kredi Kayıplarının Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Olarak Tahmini ve Stres Testleri-Türk Bankacılık Sektörü İçin Ekonometrik Bir Yaklaşım. Ankara: Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 281.

Ayan, E. (2007). Bankacılık Risklerinin Yönetiminde Basel-II Uzlaşısı. İstanbul: Beta Yayıncılık.

BDDK (2016). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri: Eylül 2016. Ankara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu.

Basurto, M. A. S. ve Padilla, P. (2006). Portfolio Credit Risk and Macroeconomic Shocks: Applications to Stress Testing Under Data-Restricted Environments. IMF Working Paper, WP/06/283.

Başarır, Ç. (2013). Türk Bankacılık Sektörünün Finansal istikrarının Stres Testi Yöntemi İle Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Beşe, E. (2007). Finansal Sistem Stres Testi Uygulamaları ve Türkiye Örneği. T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara.

Blaschke, W., Jones, M.T., Majnoni, G. ve Peria, S.M. (2001). Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences. International Monetary Fund, IMF Working Paper.

Bolgün, K. E. ve Akçay, M. B. (2009). Risk Yönetimi. “3. Bs.” İstanbul: Scala Yayıncılık.

Boss, M. (2002). A Macroekonomic Credit Risk Model for Stress Testing The Austrian Credit Portfolio, Financial Stability Report 4, Oesterreichische Nationalbank, pp. 64-82.

Boss, M., Fenz, G., Pann, J., Puhr, C., Schneider, M. ve Ubl, E. (2009). Modeling Credit Risk through the Austrian Business Cycle: An Update of the OeNB Model. Financial Stability Report No: 17. 28 Eylül 2016 tarihinde https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Financial- Stability-Report/2009/Financial-Stability-Report-17.html erişildi. adresinden

Drehmann, M. (2005). A Market Based Macro Stress Test for The Corporate Credit Exposures of UK Banks. 25 Eylül 2016 tarihinde https://www. bis.org/bcbs/events/rtf05Drehmann.pdf adresinden erişildi.

Drehmann, M., Sorensen, S. ve Stringa, M. (2008). The Integrated Impact of Credit and Interest Rate Risk on Banks: An Economic Value and Capital Adequacy Perspective. Bank of England, Working Paper No:339.

Elsiefy, E. (2012). Stress Test for Islamic and Conventional Banks Using Sensitivity Scenario Test: Evidence from Qatari Banking Sector. International Journal of Economics and Management Sciences. Vol: 1, No: 12, 44-63.

Evlimoğlu, U. ve Çondur, F. (2012). İMKB İle Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Karşılıklı Bağlantıların Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Dönem İçin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 31(1). 31-58.

Greuning, H. V. ve Iqbal, Z. (2008). Risk Analysis for Islamic Banks. Washington DC: The World Bank.

Hassan, M.K., Ünsal, Ö. ve Tamer, H.E. (2016). Risk Management and Capital Adequacy in Turkish Participation and Conventional Banks: A Comparative Stress Testing Analysis. Borsa İstanbul Review 16(2). 72-81.

Havrlychyk, O. (2010). A Macroeconomic Credit Risk Model for Stress Testing the South African Banking Sector. South African Reserve Bank Working Paper, WP/10/03.

Hoggarth, G., Sorensen, S. ve Zicchino, L. (2005). Stress Tests of UK Banks Using A VAR Approach. Bank of England, Working Paper No: 282.

Jakubik, P. ve Hermanek, J. (2008). Stress Testing of The Czeck Banking Sector. Prague Economic Papers. 17( 3). 195-212.

Jakubik, P. ve Schmieder, C. (2008). Stress Testing Credit Risk: Comparison of the Czeck Republic and Germany. Bank for International Settlement, Financial Stability Institute. 14 Temmuz 2016 tarihinde https://www. bis.org/fsi/awp2008.pdf adresinden erişildi.

Kalirai, H. ve Scheicher, M. (2002). Macroeconomic Stress Testing: Preliminary Evidence for Austria, Financial Stability Report 3, Oesterreichische Nationalbank, 58-74.

Kattai, R. (2010). Credit Risk Model for the Estonian Banking Sector. Working Papers of Eesti Pank No: 1/2010. Bank of Estonia.

Küçüközmen, C. ve Yüksel, A. (2006). A Macro-econometric Model for Stress Testing Credit Portfolio. 13th Annual Conference of Multinational Finance Society, June 2006.

Özcan, B. ve Arı, A. (2011). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği. Business and Economics Research Journal. 2( 1). 121-142.

Sanvi, A., Mireille, B., Caroline, J., Ludovic, K. ve Jeremy, M. (2011). Stress Testing with A Credit Risk Model: An Application to the French Manufacturing Sector. Banque de France, Working Paper No: 238.

Sayım, F. (2012). Risk Kavramı, Mevduat Bankaları ve Katılım Bankalarının Bilanço Risklerinin Karşılaştırılması. Çerçeve Dergisi. Sayı: 58, 68-84.

Tarı, R. (2014). Ekonometri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Tarı, R. ve Bozkurt, H. (2006). Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin VAR Modelleri İle Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi. Sayı: 4, 1-16.

TBB (2017). Bankalarımız 2017. Ankara: Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 321.

Tekirdağ, A. (2009). Türkiye’de Bireysel Kredi Artışı ve Risk Analizi. T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara.

Tiby, A. M. (2011). Islamic Banking: How to Manage Risk and Improve Profitability. New Jersey: John Wiley & Sons.

Tokatlı, A. S. (2011). Türk Bankacılık Sektörü Kredi Risklerinin Ölçümünde Makro Ekonomik Kredi Risk Modellemesi ve Stres Testi Uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Trenca, I. ve Benyovszki, A. (2008). Credit Risk, A Macroeconomic Model Application for Romania. Finance-Challenges of the Future. 25 Eylül 2016 tarihinde http://feaa.ucv.ro/FPV/007-17.pdf adresinden erişildi.

Virolainen, K. (2004). Macro Stress Testing With A Macroeconomic Credit Risk Model for Finland. Bank of Finland Discussion Papers.

Wong, J. H., Choi, K. ve Fong, P. (2008). A Framework for Stress Testing Banks’ Credit Risk. The Journal of Risk Model Validation, 2(1). S. 3-23.

Yanpar, A. (2015). İslami Finans: İlkeler Araçlar ve Kurumlar. İstanbul: Scala Yayıncılık.

Yavuz, N. Ç. (2015). Finansal Ekonometri. İstanbul: Der Yayınları.

Yüksel, Ö. (2011). Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Kredi Riski Modellemesi ve Stres Testi Analizi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yüksel, S. (2012). Katılım Bankaları Alternatif Araçlar Konusunda Çalışıyorlar. Çerçeve Dergisi. Sayı: 58, 86-90.

___

APA Sakarya, Ş. & Akkuş, H. T. (2017). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL İSTİKRARININ STRES TESTİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (38) , 215-234 . DOI: 10.31795/baunsobed.645114