SINDIRGI-BİGADİÇ DEPRESYONLARI ARASINDA SİMAV ÇAYI VADİSİNİN JEOMORFOLOJİSİ

İnceleme konusu olan saha Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümüne dahil olan Karasi yöresinde yer almaktadır. Çalışmamızın konusu Sındırgı-Bigadiç depresyonları arasında Simav çayı vadisi ve yakın çevresinin jeomorfolojik özelliklerini tespit etmek ve haritalamaktır. Sındırgı-Bigadiç depresyonları arasındaki Simav çayı vadisi alçak tabanların genişlediği alanları birbirinden ayıran bir plato sahası içinde açılmıştır. Bugün Simav çayı vadisinin açıldığı plato "Kuzey Plato" olarak adlandırılır ve yükselti 350-450 m.'ler arasında değişir. Bu platoda Simav çayı tarafından açılmış olan Kocakayran, Eğrekkıranı ve Armutlu boğazları yer alır. Bu karakteristik boğazlar ve oluşum mekanizmaları araştırmamıza konu olan sahanın jeomorfolojik evriminin açıklanmasında, önemli ipuçlarını meydana getirmektedirler

THE GEOMORPHOLOGY OF THE VALLEY SİMAV STREAM BETWEEN SINDIRGI AND BİGADİÇ DEPRESSİONS

The area which has been investigated is located in the southern part of the Marmara region that is being in Karasi landscape. The aim of this present work is to determine and mapeing the geomorphological characteristics of the valley Simav stream and of the adjacent region between Sındırgı and Bigadiç depressions. The Simav stream valley between Sındırgı and Bigadiç depressions was opened in a plateau region that separates of lower lands. The elevation of the plateau is changed between 350 and 450 meters. There are Kocakayran, Eğrekkıranı and Armutlu gorges which were opened in the Simav side of this plateau. This characteristics gorges and formation mechanisms occur important clues on the explanation of geomorphological evolution of the investigated area

___

Atalay, İ. (1987), Türkiye Jeomorfolojisine Giriş, Ege Üniv. Ed. Fak. Yay. No:9, İzmir.

Erer, S. (1977), Simav Depresyonu ve Çevresinin Jeomorfolojisi, İst. Üniv. Coğr.Enst. Yay.No:86, İstanbul.

Erinç, S. (1982), Jeomorfoloji-I, (Genişletilmiş 3. Baskı) İst. Üniv. Ed. Fak. Yay. No:2931, İstanbul.

Hoşgören, M.Y. (1983), Akhisar Havzasının Jeomorfolojik Etüdü, İst. Üniv. Ed. Fak. Yay. No:3088, İstanbul.

Özoğul, A. (1987), Balıkesir Ovası'nm ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi ve Uygulamalı Jeomorfolojisi. U.Ü. Sos. Bil. Enst. Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Bursa.

___

APA Soykan, A. (2000). SINDIRGI-BİGADİÇ DEPRESYONLARI ARASINDA SİMAV ÇAYI VADİSİNİN JEOMORFOLOJİSİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (4) , 22-41 .