PİYANO DERSİNDE KULLANILAN ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu çalışma, anlamlandırma stratejilerinin, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi GSML Müzik 10. Bölümü öğrencilerinin piyano öğrenme düzeylerine ve tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğrenim yılında Bursa Zeki Müren G.S.S.L’ nde öğrenim gören Müzik Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırmada, deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın deneysel kısmında, kontrol gruplu ön test son test modelinden yararlanılmıştır. Deney ve kontrol grubuna, Tufan ve Güdek 2008 tarafından geliştirilen Piyano Dersi Tutum Ölçeği ve Akın 2007 tarafından geliştirilen “Keman Dersi Gözlem Formu” Piyanoya uyarlanarak uygulanmıştır. Yapılan deneysel çalışma sonucunda piyano dersinde kullanılan anlamlandırma stratejilerinin, öğretmen merkezli yaklaşıma göre öğrencilerin piyano öğrenmelerinde başarıyı arttırdığı ve derse karşı tutumlarını olumlu etkilediği görülmüştür

The Effect of Elaboration Strategies Used in Piano Lessons on Students’ Learning Levels and Attitudes

This study was carried out in order to determine the effect of elaboration strategies on the piano learning levels and attitudes of the students at Bursa Zeki Müren Fine Arts and Sports High School, Department of Music. In this study, experimental methods were used. In the experimental part of the study, pretest and posttest model with control groups was used. As a result of the experimental study, it was seen that the elaboration strategies used in piano courses increased the student achievement in learning how to play the piano in comparison with the teacher-centered approach and found to positively infl uence their attitude towards the course

___

Akın, Ö. (2007). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri ‘Anlamlandırma Stratejisi’nin Kullanımı ve Etkililik Düzeyi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Gazi Üni- versitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aktüze, İ. (2004). Müziği Anlamak, Ansiklopedik Müzik Sözlüğü. (2. Basım). İstanbul: Pan Yayıncılık

Askerova, S. (1997). Temel Piyano Eğitimi. (1.Basım). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yayınları.

Bulut, D. (2006). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Piyano Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Hedef ve Davranışların Kazanılma Durumları. Ulusal Müzik Eğitimi Sem- pozyumu, Pamukkale Ünversitesi Eğitim Fakültesi. Denizli. [Online]: http://www. müzikegitimcileri.net adresinden 03.04.2009 tarihinde indirilmiştir.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (6. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirel, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (2. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Erden, M. ve Akman, Y. (1998). Eğitim Psikolojisi, Gelişim Öğrenme Öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınları.

Erol, İ., L. (1999). Klasik Müziğe İlgi Duyanlar İçin Kılavuz Kitap. Ankara: Yurt Renkleri Yayınevi.

Ertem, Ş. (2003). Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Temel Piya- no Eğitiminde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumları ve “Örgütleme Stratejisi”nin Etkililik Düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kurtuldu, M., K. (2007). Bilgiyi İşleme Modeline Dayalı Piyano Eğitiminde Genel Öğrenme Stratejilerinin Yeri ve Görsel İmajlar Oluşturma Yönteminin Kullanılabilirlik Düzeyi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Orta Öğretim Okullarının Çeşitliliğinin Azaltılması (Ge- nelge). [Online]: http:// ktogm.meb. gov.tr/ okul %20 cesitliligi /genelge%2081.pdf adresinden 01.04.2009 tarihinde indirilmiştir.

Otacıoğlu, S.,G .(2005). Müzik Öğretmenliği Piyano Eğitimi Dersi İçin Yeni Bir Model Denemesi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü- sü, Ankara.

Resmi Gazete (2009). MEB Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Yönetmeliği. Sayı 27260.

Tarman, S. (2006). Müzik Eğitiminin Temelleri. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.

Topses, G. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. (1. Basım). Ankara: Nobel Basımevi.

Tufan, E. ve Güdek, B. (2008). Piyano Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme. Gazi Eğitim Fa- kültesi Dergisi. 28.1, 75-90.

Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. (Genişle- tilmiş 2.baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

___

APA Er, K. O. & Özer, Z. K. (2011). PİYANO DERSİNDE KULLANILAN ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (26) , 47-66 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

86.9b35.8b