OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULDAKİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Problem Durumu: Bu araştırma; Eskişehir ilindeki okullarda psikolojik danışma ve rehberlik PDR hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan okul yöneticilerinin bu konu ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, Eskişehir ilinde görev yapan okul yöneticilerinin PDR hizmetlerine ilişkin görüşlerinin, demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmektir Yöntem: Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Eskişehir ili merkez İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında görev yapan, 124’ü müdür ve 74’ü müdür yardımcısı olmak üzere toplam 198 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan “Okul Rehberlik Hizmetlerine Dönük Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirmesinde t testi ve varyans analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Bu araştırma sonucunda; araştırmaya katılan yöneticiler, her okulda bir psikolojik danışman bulunması gerektiğini, PDR servisinin sürekli bir birim olarak okulda yer almasının öğrenci gelişimi açısından yararlı olacağını, düşündüklerini belirtmişlerdir

The Evaluation of the School Administrators’ Thoughts about the Counseling and Guidance Services in Their Own Schools

Problem Statement: The Evaluation of the School Adm Problem Statement: inistrators’ Thoughts about the Counseling and Guidance Services in Their Own Schools. Research Aims: The purpose of this research is to e Research Aims valuate of the school administrators’ thoughts about the counseling and guidance services in their own schools. Method: Survey method was used. 198 principals in p Method: rimary schools and lycee 124 principals and 74 assistants of principals in Eskisehir were participate as a sampling group. As measurement tools; for data collection, the questionaire was developed for this research. SPSS computer program was used for data analyzing. T test and variance analyzing technics were used for statistical analyzing. Findings and Results: Research findings indicated t Findings and Results: hat school principals believe that the counseling and guidance services are important for students’ development and school quality.

___

Akbaş, S. (2001). İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Oluşturulan İşbirliğin İncelenmesi (Adana Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.

Ceyhan, E. (2000). Mesleki Sorun Düzeyleri Farklı Okul Rehber Öğretmenlerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 13, 45-56.

Glosoff, H. L. ve Koprowicz, C. L. (1990). Children Achieving Potential: An Introduction to Elementary School Counselling and State-level Policies. Alexandria, VA: American Association for Counselling and Development.

Hamamcı, Z., Murat, M., Çoban, A. (2004). Gaziantep’teki Okullarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Mesleki Sorunlarının İncelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Malatya.

Hardesty, P. H. ve Dillard, J. M. (1994). The Role of Elemantary School Counselors Compared with Their Middle and Secondary School Counterparts. Elementary School Guidance and Counselling, 29, 83-91.

Karip, E. Köksal,K.,(1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Eğitim yönetimi. Ankara: Pegema Yayıncılık, 18, 193-207.

Kepçeoğlu, M.(1994). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. 8. b., Ankara: Özer Matbaası.

Kepçeoğlu, M.(1984). Okullardaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 26– 30.

Morse, C. L. ve Russell, T. (1988). How Elementary School Counselors See Their Role: An Empirical Study. Elementary School Guidance and Counselling, 23, 54-62.

Özdemir, E. İ. (1991). Bazı Değişkenlerin Liselerdeki Öğrenci, Öğretmen, Danışman ve Yöneticilerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentilerinin Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi.

Paskal, K. (2001). Okul Yöneticilerinin (İlköğretim Okulu Müdürlerinin) Bu Okullarda Görev yapan Rehber Uzmanların Görevleri ve Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Bilinçlilik Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.

Sutton, J.M. ve Fall, M. (1995). The Relationship of School Climate Factors to Counselor Self-efficiacy. Journal of Counselling and Development, 73, 331-336.

Tan, H. (1992). Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. İstanbul: Öğretmen Kitapları Dizisi No.163.

Tan, H. (1998). Psikolojik yardım ilişkileri. İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi.

Tuzcuoğlu, N., (1995). İlköğretimde Rehberlik Servisinden Beklentiler ve Rehberlik Servisinin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi.

Ünal, E. (2004). İlköğretim Okullarında Profesyonel Olmayan Rehberlik Çalışmaları Ve Eksikliği Hissedilen Hizmetler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Malatya.

Wiggins, J. D., Evans, G., Martin, F. (1992). Counsellor Self-esteem Related to Personal and Demographic Values. The School Counselor, 37, 213-218.

Yeşilyaprak, B. (2002). Eğitimde rehberlik hizmetleri. 3. b., Ankara: Nobel Yayınevi.

___

APA Özabacı, N. , Sakarya, N. & Doğan, M. (2008). OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULDAKİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (19) , 8-22 .