OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İZLEDİKLERİ ÇİZGİ FİLMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: CAILLOU VE SÜNGER BOB ÖRNEĞİ

Bu çalışma,4-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarının en çok hangi çizgi filmleri izlediklerini ve bu çizgi filmlerin içeriklerinin belirtilen yaş dönemindeki çocukların gelişimleri açısından uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için görüşme formu ve kontrol listesi uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 12.0 programında Statistical Package for Social Sciences yapılmıştır. Yapılan görüşmelere göre çocuklar tarafından en çok izlenen çizgi filmler Caillou ve Sünger Bob olarak tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucun da; incelenen çizgi filmlerin içerik analizi doğrultusunda Caillou çizgi filminin Sünger Bob göre çocukların yaşantısına daha uygun olduğu ve gelişimlerine daha fazla katkı sağladığı saptanmıştır

An Assessment on Cartoons Which are Watched by Preschoolers: The Sample of Caıllou and Sponge Bob

This research was done to idenfity the cartoons that 4-6 year-old preschool children watched most and whether these cartoons were appropriate for those age group or not. Previous research contetnt analysis method has used. In order to gather data, interviewing forms and control list/checklist were used. All data were analyzed by SPSS 12.0 program. According to meetings done for this research, cartoons named Caillou and Sponge Bob were stated as the most watched cartoons by children. As a result, the cartoon Caillou was determined more appropriate and contributing to children’s developments than Sponge Bob cartoon on terms of contents of cartoons consirdering children’s livings.

___

Akman, B., Yagan, S., Ozer, G., Kaya, A., Zorlu, G. ve Sahillioglu, D. E. (2011). Caillou: A Cartoon All Children Admire. ICERI2011 Interna- tional Conference of Education, Innovation Held in Madrid, Spain, 14-16 November 2011, p.687. Retrieved from: http://www.library.iated.org/ down.doc, ICERI2011TOC.

Aral, N., Ceylan, R. ve Bıçakçı, M.Y. (2011). Çocukların Televizyon Seyret- me Alışkanlıklarının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 489-498.

Aktaş, H. (2008). Çocuk Televizyonlarının Eğitme ve Eğlendirme Özelliklerinin Çocuğun Gelişimine Etkisi Digi Türk Baby TV Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Aktürk, Z.ve Acemoğlu, H. (2012). Tıbbi Araştırmalarda Güvenilirlik ve Geçer- lilik. Dicle Tıp Dergisi, 39 (2), 316-319.

Baydar, N., Gökşen, F., Kağıtçıbaşı, Ç. ve Küntay, A. (2003). Benimle Oy- nar Mısın? “Programı etkinlik araştırması Anne Çocuk Eğitim Vakfı Araştırmaları. 10.01.2014 tarihinde http://www.acev.org/kaynaklari- miz/arastirmalarimiz-ve-yayinlarimiz adresinden erişildi.

Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 7. Baskı. Ankara: Pegem Aka- demi.

Carter, A.C. (2010). Constructing Gender And Relationships İn Spongebob Squ- arepants: Who Lives İn A Pıneapple Under The Sea? Master of Art Thesis Department of Communication. University of South Alabama Colle- ge of Arts and Sciences.

Chen, CY. (2009). The Study of Learning Behavior Influence on Elementary School Students by Watching “SpongeBob SquarePants “ - A Case Study of Third to Sixth Graders in Sindian Elementary School. Masters of Thesis Department of Journalism. etd-0820109-142658.pdf. http://libetd.shu. edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0820109-142658. (Erişim Tarihi: 18.06.2012).

Conrad, E. (2009). Social Mores and SpongeBob Squarepants. 06.18.2012 http://webpages.shepherd.edu/ECONRA01/portfolio/spongebobFI- NAL.pdf, (Erişim Tarihi: 18.06.2012).

Coyne, S.M. ve Whitehead, E. (2008). Indirect Aggression in Animated Dis- ney Films. Journal of Communication, 58 (2), 382-395.

Christakis, D.A. ve Zimmerman, F.J. (2007). Violent Television Viewing Du- ring Preschool Is Associated With Antisocial Behavior During School Age. Pediatrics, 120 (5), 993-999.

Demir, S.(2011). Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi ve Sorunları, Gazi Üni- versitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1 (1), 38-49.

Dönmezer, İ. (2003). Ailede İletişim ve Etkileşim. İzmir: Ege Üniversitesi Ba- sımevi.

Güven, N. ve Bal, S. (2000). Dil Gelişimi ve Eğitim. 0-6 yaş Dönemindeki Çocuklar İçin Destekleyici Etkinlikler. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Işıtan, S. (2014). Caillou Çizgi Film Karakteri İle İlgili Türkçe Resimli Öykü Kitaplarının Biçimsel ve İçerik Özelliklerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 13(1), 191-204.

İnanlı, M. (2009). Televizyondaki Çocuk Programlarının Beş-Altı Yaş Çocukları İçin Sözel Şiddet ve Antisosyal Sözcükler İçerme Durumunun İncelenme- si. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lillard, A.S. ve Peterson, J. (2011). The Immediate Impact of Different Types of Television on Young Children’s Executive Function. Pediatrics, 128 (4), http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/09/08/ peds.2010-1919. (Erişim Tarihi: 10.02.2014)

Oruç, C., Tecim, E. ve Özyürek, H. (2011). Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Kişilik Gelişiminde Rol Modellik Ve Çizgi Filmler. Ekev Akademi Der- gisi, 15 (48), 281-297.

Peters, K.M. ve Blumberg, F.C. (2002). Cartoon Violence: Is It as Detrimental to Preschoolers as We Think? Early Childhood Education Journal, 29 (3) ,143-148.

Piedmont Child Care Center Newsletter (2012). “Mindful Television Watc- hing”. 20.01.2014 tarihinde http://www.piedmontchildcare.org/uplo- ads/Jan_2012_Newsletter.pdf. adresine erişildi.

Rideout, V. J., Vandewater, E.A. ve Wartella, E.A. (2003). Zero to Six. Ele- ctronic Media İn The Lives Of İnfants, Toddlers And Preschoolers. A Kaiser Family Foundation Report. The Kaiser Family Foundation’s website 08.02.2014. tarihinde www.kff.org. adresinden erişildi.

Tümkan, F. (2007). Televizyondaki Şiddetin Çocuk Üzerindeki Etkisi. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Milli Eğitim Dergisi, 1, 65-88. http://ta- limterbiye.mebnet.net/Dergi/4.pdf. (Erişim Tarihi: 25.12.2013).

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabi- lecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eği- tim Yönetimi Dergisi, 6 (24), 543-559.

Ünal, N. ve Durualp, E. (2012). Televizyonun okul öncesi çocukla üzerinde- ki etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 93-104.

Ünver, T.(2002). “Bir Popüler Kültür Ürünü: Çizgi Film Pokemon”. Yayımlan- mamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti- tüsü, Ankara.

Yaşar, M. ve Paksoy, İ. (2011). Çizgi filmlerdeki saldırgan içerikli görüntülerin, çocukların serbest oyunları sırasındaki saldırganlık düzeylerine etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2), 279-298.

___

APA Hamarat, D. , Işıtan, S. , Özcan, A. & Karaşahin, H. (2015). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İZLEDİKLERİ ÇİZGİ FİLMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: CAILLOU VE SÜNGER BOB ÖRNEĞİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (33) , 75-91 . DOI: 10.31795/baunsobed.645462
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.1b35.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN, MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI

Tülay Polat ÜZÜMCÜ, Ömür ALYAKUT, Ayşe GÜNSEL

BIST’DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan ÖZÇELİK, Bahar KANDEMİR

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Talip ÖZTÜRK, Filiz Zayimoğlu ÖZTÜRK

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İZLEDİKLERİ ÇİZGİ FİLMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: CAILLOU VE SÜNGER BOB ÖRNEĞİ

Derya HAMARAT, Sonnur IŞITAN, Ayça ÖZCAN, Hafize KARAŞAHİN

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN, MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI

Tülay Polat ÜZÜMCÜ, Ömür ALYAKUT, Ayşe GÜNSEL

TOPSIS VE MOORA YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Ali ŞİMŞEK, Ozan ÇATIR, Nuri ÖMÜRBEK

ANTİK DÜNYADAN ÇAĞDAŞ DÜNYAYA: MICHAEL LONGLEY’NİN HOMEROS DESTANLARINDAN YAPTIĞI ÇEVİRİLERDE ŞİDDET GERÇEĞİ

Mümin HAKKIOĞLU

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA BECERİLERİ VE BİLGİSAYARLARA YÖNELİK TUTUMLARI

Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ

TOPSIS VE MOORA YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Ali ŞİMŞEK, Ozan ÇATIR, Nuri ÖMÜRBEK

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA BECERİLERİ VE BİLGİSAYARLARA YÖNELİK TUTUMLARI

Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ