İLKÖĞRETİM 7. SINIF VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Problem Durumu: Eğitim bir sistemdir ve her sistemde olduğu gibi eğitimde de kontrol gereklidir. Hazırlanmış ve uygulamaya konmuş her programın değerlendirilmeye ihtiyacı vardır. Değerlendirme programın işlerliği hakkında ilgi verecek ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılabilecektir. Ancak bu şekilde istenen niteliklere sahip bireylerin yetişmesi söz konusu olabilecektir. Araştırmanın Amacı/Araştırma Soruları: Bu çalışmanın amacı, İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi programında yer alan hedef-davranışların ulaşılma düzeyi, davranışların örüntüsü, programın duyuşsal özelliklere etkisini belirlemektir. Araştırma Yöntemi: Araştırmada; mevcut durum olduğu gibi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, betimsel nitelikli tarama modeli araştırmanın yöntemi olarak benimsenmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programı uygulamalarına katılmadan önce öğrencilerinin belirli bir önbilgi ile derse başlamakla birlikte gerçekleştirilen öğrenme öğretme etkinliklerinin öğrencilerin başarıları üzerinde anlamlı bir fark yarattığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra ünitelerdeki davranışların ulaşılma düzeyinin oldukça düşük olduğu bu nedenle öğrencilerin davranışların çoğuna ulaşamadıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda ünitelerde yer alan davranışlar arasında önkoşul ilişkilerde sorunlar ortaya çıkmıştır. Öneriler: Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi programı yeniden ele alınarak değerlendirilmelidir. Davranışların ulaşılma düzeyi yükseltilmeli ve önkoşul ilişkilere göre davranışlar yeniden düzenlenmelidir

Evaluation of Primary School Seventh Grade the Citizenship and Human Rights Curriculum

The Problem: Education is a system. Similar with any other systems, control is necessary in education. Each curriculum prepared and applied needs evaluate. Evaluation provides feedback on effectiveness of the curricula thus provides insight on the changes and improvements needed. Such efforts and work allows educational systems to strive toward excellence. Purpose of the Study/Research Questions: The purpose of this study was to determine the effects of the achievement degree of goals placed in Primary School Seventh Grade The Citizenship and Human Rights Curricula, behavior patterns and emotional implications of curriculum. Method: In this study, current conditions are tried to introduce literally. For this reason, descriptive search model is chosen as the method of the research. Results: Although students begin their experience in the Citizenship and Human Rights Course curriculum with prior knowledge, the instructional work for the curriculum does have significant contribution on their achievement. On the other hand, there was low degree of attainment of goals identified for each chapter. In other words, students did not attain majority of behaviors outlined for the respective chapters. Furthermore, there appears to be issues in the order in which objectives of chapters are identified. Finally, the curriculum did not have significant positive impact on students’ affective domain. Implications: The Citizenship and Human Rights Course curriculum is in considerable need for revision so as to increase the degree of attainment of desired outcome behaviors. Prerequisite experiences should be taken into consideration while identifying outcome behaviors for the course. Also, the content and activities for the course should be arranged in ways that can promote higher levels of motivation for learning

___

BAYKUL, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

BİLEN, M. (1996). Plandan uygulamaya öğreti., Ankara: Aydan Web Tesisleri.

ÇINGI, H. (1994). Örnekleme kuramı. Ankara: H.Ü. Fen Fakültesi Basımevi.

CUNNINGHAM, J. (1993). The Human rights secondry school. H.STARKEY (Ed). London: The Challenge of Human Rights Education

DEMİREL, Ö. (2003). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (5.Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

ERDEN, A. M. (1993). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Yayınları.

ERTÜRK, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.

GÜLMEZ, M. ve diğerleri. (2000). Farklı bakış tarzlarıyla insan hakları uygulamaları. Ankara: Emniyet genel Müdürlüğü A.P.K. Yayınları.

GÜLMEZ, M. (1998). Belgelerle insan hakları eğitimi birleşmiş milletler onyılı. Ankara: TODAİ Yayınları.

KARASAR, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. (5. Basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

KEPENEKÇİ, K. Y. (2000). İnsan Hakları Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

ORNSTEİN, C.-A., Francis P. Hunkins. Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

ÖZÇELİK, D. A. (1982). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

ÖZDAMAR, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik. Eskişehir. Kaan Kitabevi.

POSTNER, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. (Second Edition). USA: McGraw-Hill Inc.

SÖNMEZ, V. (2004) Program geliştirmede öğretmen elkitabı. (Onbirinci Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

SÖZER, E. (1998). Kuramdan uygulamaya sosyal bilimler öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

SAYLAN, N. (1998). Anasınıfı Program Tasarısı ve Uygulamasının Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya 9-11 Eylül. ss.53-63.

VARIŞ, F. (1994). Eğitimde program geliştirme. (Beşinci Baskı). Ankara: Alkım Kitapçılık ve Yayıncılık.

YILMAZ, D. (2002). Üniversiteler için vatandaşlık bilgisi. Konya: Çizgi Kitabevi.

___

APA Uyangör, N. (2008). İLKÖĞRETİM 7. SINIF VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (20) , 68-95 .