DÜNYA TURİZM TALEBİ EĞİLİMLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYEYE YÖNELİK YAT TURİZM TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yapılan incelemeler, ülkemizin önümüzdeki yıllarda yüksek bir yat turizm talebi ile karşılaşabileceğini göstermektedir. Ancak bu talebin efektif ve istikrarlı hale gelebilmesi, onu en iyi şekilde karşılayacak ya da doğal ve kültürel zenginliklerden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlayacak alt ve üst yapı verilerinin olmasına bağlıdır. Başka bir ifadeyle, ülkemize yönelik yat turizm talebinin hacmi, bu talebi karşılayacağımız verilerin niteliği ve niceliği ile doğrudan ilişkilidir

Our studies show that Turkey may face a high tourism demand in the near future. But the effectiveness and the stability of this demand depend on the facilities of infrastructure and superstructure which will provide the possibility of making use of the natural and cultural richnesses or will cover the expected demand. In other words, the intensity of the demand of the yacht tourism in Turkey is directly related with the quality and the quantity of the facilities which will help us cover that demand

___

OLALI, Hasan ve TİMUR, Alp; Turizm Ekonomisi, Ofis Matbaacılık, İzmir, 1988.

ORAL, Saime; Türk Turizm Pazarlamasında Dağıtım Fiyat Politikaları ve Turist Profili Analizi, İstiklal Matbaası, İzmir, 1988.

TANDOĞAN, Uğur V.; Yat Turizm Talebi ve Türkiye'de Yat turizmine ve İşletmeciliğine Analitik Bir Yaklaşım, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, İzmir, 1996.

USTA, Öcal; Sosyal Turizm, Ders Notlan, Dokuz Eylül Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Aydın, 1983.

USTA, Öcal; Turizm, Sümbül Basımevi, İstanbul, 1988.

Yat Turizmi Master Planı, Turizm Bakanlığı, Yayın No: 1992/1, Ankara, 1992.

___

APA Tandoğan, V. U. (1998). DÜNYA TURİZM TALEBİ EĞİLİMLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYEYE YÖNELİK YAT TURİZM TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 145-155 .