BURSA ANATOLİUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖRNEĞİNDE TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK YAPILARI VE ÖZELLİKLERİ

Bu araştırmanın amacı; Bursa Anatolium Alışveriş Merkezi tüketicilerinin demografik yapılarının belirlenmesi, bu demografik özelliklerin tüketicilerin tercihleri ve alışveriş merkezi tutumları üzerine etkilerinin ortaya konması ve Bursa Anatolium Alışveriş Merkezi örneğinden hareketle Ülkemizdeki alışveriş merkezleri hakkında genellemede bulunulmasıdır. Veriler çalışma sahasında örnekleme dâhil edilen tüketicilere anket uygulanması yöntemiyle elde edilmiştir. Bu çalışma sonucu elde edilen veriler SPSS 13.0 programına aktarılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde nominal ölçek kullanılmış, bu nedenle nonparametrik test yöntemlerinden biri olan Ki-Kare Analizi ile veriler analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda alışveriş merkezlerinin tüketiciler açısından vazgeçilmez, olumlu bir unsur olarak algılandığı görülmüştür. Alışveriş merkezlerinin sadece bir alışveriş mekânı olarak değil, tüketiciler tarafından dinlenme, eğlenme ve sosyalleşme mekânı olarak algılandığı sonucuna ulaşılmıştır

The Demographic Structure and Characteristics of Consumers in the Sample of Bursa Anatolium

The aim of this research is to determine the demographic structure of Bursa Anatolium Shopping Mall ‘s consumers; to put forth the effects of these demographic characteristics on the consumers’ preferences and attitudes towards the mall and to generalize the sample of Bursa Anatolium Shopping Mall to the other malls in our country. The data has been obtained through a questionnare applied to the consumers who are included for the sampling in the field of study. The data obtained as a result of this study has been transfered to the program SPSS 13.0. While analyzing the data , the nominal scale * Okul Müdürü, Şehit Deniz Piyade Er Tahsin Şahin Ortaokulu, icalhuseyin@hotmail.com ** Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü, alpaslan38ster@gmail.com has been used, therefore the data has been analyzed by chi-square test which is one of the non-parametric test methods. The result of the analysis has revealed the demographic characteristics of the consumers and the attitudes of them towards the shopping mall mentioned . Various demographic characteristics of the shoping mall consumers have been matched with the attitudes towards the mall. As a result of this study, it has been observed that shopping centers are indispensable for the consumers and they have positive effects. It has been concluded that shopping centers are viewed as not only shopping arcades but also recreation, amusement and socialization places by consumers

___

Akat, Ö., Taşkın, Ç. ve Özdemir, A. (2006). Uluslararası Alışveriş Merkezi Tü- keticilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 13-30.

Akaydın, H. (2007). Perakende Mağaza Atmosferinin Müşterilerin Satın Alma Ka- rarı Üzerindeki Rolü: Eskişehir İlindeki Alışveriş Merkezi Müşterileri İle Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Akgün, Ö. V. (2010). Modern Alışveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya İlinde Bir Uygulama. Karamanoğlu Mehmet- bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12, 153-163.

Altunışık, R. Ve Mert, K. (2001). Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerindeki Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Saha Çalışması: Tüketiciler Kontrolü Yi- tiriyor Mu? 6. Ulusal Pazarlama Kongresi 2001, 145-152.

Arslan, F. M. ve Bakır, N. O. (2010). Tüketicilerin İlgilenim Düzeylerine Göre Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri ve Sadakate Etkisi. Mar- mara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 227-259.

Aydoğan, D. (2011). Yeni Toplumsal Yaşam Alanları Olarak Alışveriş Merkezleri: Forum Mersin Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Baş, T. (2010). Anket. Ankara: Seçkin Yayınları.

Bilge, F.A., Aksoy, H. (2009).Bakkallardan Alışveriş Merkezlerine Yönelen Yeni Satın Alma Paradigması: Konya Örneği. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 27-43.

Cengiz, E. ve Özden, B. (2002). Perakendecilikte Büyük Alışveriş Merkezleri ve Tüketicilerin Büyük Alışveriş Merkezleri ile İlgili Tutumlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, Ekonomi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, 2.

Çilingir, Z., Yıldız, S. ve Kurtuldu, H.S. (2010). Kulaktan Kulağa İletişim: Alış- veriş Merkezi Müşterileri Üzerinde Bir Pilot Çalışma. Ankara Üniversite- si İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 95-115.

Doğan, Ş. M. (2007). Müşteri Yoğunluğu İle Tüketici Alışveriş Davranışı İlişkisine Yönelik Teknoloji Marketinde Bir Pilot Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İs- tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gavcar, E. ve Didin, S. (2007). Tüketicilerin Perakendeci Markalı Ürünleri Satın Alma Karalarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezinde Bir Araştır- ma. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 21-32.

Gürman, A. A. (2006). Dünya Perakendeciliğinde Globalleşme Eğilimleri ve Peraken- decilik Sektörüne Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

İbicioğlu, H. (2005). Alışveriş Merkezleri: Demografik Etkenler ve Tüketici Tu- tumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üni- versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 43-55.

Kelemci, G. (2002). Perakendeci Markasına Karşı Geliştirilen Tutum ve Satın Alma Davranışlarında Türk- Alman Toplumu Tüketicilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Gıda Sektöründe Bir Uygulama. Doktora Tezi, Marmara Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kızılaslan, N. ve Kızılaslan, H. (2008). Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Mad- deleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Tokat İli Örneği. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-74.

Kompil, M. (2004). Modeling Retail Structural Change Of İzmir Using A Dynamic Spa- tial İnteraction Model. Yüksek Lisans Tezi, İzmir Teknoloji Enstitüsü, İzmir.

Köksal, Y. ve Emirza, E. (2011). Kuruluş Yeri Açısından Cadde ve Alışveriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 75-87.

Okumuş, B. A. ve Bulduk, S. (2003). Tüketicilerin Süpermarketlerdeki Alış- veriş Alışkanlıkları ve Ürün Seçimini Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(4), 70-83.

Özdemir, Ş. ve Yaman, F. (2007). Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaş- ması Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 81-91.

Özden, B. (2002). Perakendecilikte Yükselen Değer Alışveriş Merkezleri ve Tüketici Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstan- bul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Saygın, N. Y. (2006). Alışveriş Merkezleri: Türk Kentlerindeki Yeni Tüketim Cennetleri. TMMOB Şehir Plancıları Odası Planlama Dergisi, 2006/3, Sayı: 37.

Ünüsan, Ç. Pirtini, S.ve Bilge O. F. (2004). Tüketicilerin Satın Alma Davra- nışları Açısından, Marka, Mağaza ve Franchising Sistemi İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 6(22), 45-57.

___

APA İçal, H. & Aliağaoğlu, A. (2016). BURSA ANATOLİUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖRNEĞİNDE TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK YAPILARI VE ÖZELLİKLERİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (36) , 1-30 . DOI: 10.31795/baunsobed.645210
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

87.7b35.9b