BELEDİYE ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL SALDIRIYA UĞRAMA VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA

Problem Durumu: Bu makalede, örgütlerde yaşanan ve çalışanları iş hayatından uzaklaştırmak amacıyla, duygusal saldırı, psikolojik şiddet, sindirme, dışlama ve karalama süreci gibi çeşitli kavramlarla ifade edilen, literatürdeki ad›yla "mobbing" olgusu ele alınmış ve çalışanların psikolojik şiddet algılamaları ölçülmeye çalışılmış; tükenmişliğin üç alt boyutu olan, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel basan boyutu ile duygusal saldın arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırmanın Amacı: Makalede, örneklem grubunu oluşturan belediye çalışanlarının duygusal saldırıya uğrama ve tükenmişlik düzeylerini belirlemek, duygusal saldın ve tükenmişlik olguları arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığını ortaya koymak ve her iki olgunun belirli demografik değişkenlerle ilişkisini saptamak ve bu doğrultuda konuya ilişkin sorunlan belirleyerek çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: Örneklemin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri düşük, kişisel basan düzeyleri yüksek olarak bulgulanmıştır. Duygusal saldınya ilişkin genel bulgular değerlendirildiğinde, çalışanlann duygusal saldırıyı algılama düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Örneklemin sahip olduklan çeşitli demografik değişkenlere göre tükenmişlik düzeyleri farklılık gösterirken; duygusal saldın düzeylerinde herhangi bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Aynca, duygusal saldın ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında aynı yönde anlamlı bir ilişki ve duygusal saldırı ile kişisel basan arasında ters yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öneriler: Duygusal saldın ve tükenmişlik gibi çeşitli olgulann yaşanması olasılığına karşın, örgütsel düzeyde bilinçlendirme ve önlem alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik karşılıklı işbirliği duygulan içinde ekip çalışmasını destekleyen bir örgüt kültürü oluşturulması, çeşitli düzeylerde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilerek toplumsal bilinçlenmenin sağlanması.

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL SALDIRIYA UĞRAMA VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA

Problem: In this article, the physical verbal abuse aspects of "mobbing" concept, so-called in literature, which involves emotional aggression, psychological violence, suppression, isolation and sullying so as to drive the employees out of business life are studied; and the employees' perception of psychological violence is attempted to measure; and whether a relation exists between emotional aggression and the subcategories of burnout -emotional exhaustion, depersonalization and reduced personnel accomplishment is searched out Aim of the study: This article aims to establish the burnout level and exposure to the emotional aggression of municipality employees, the sample group, and to observe both concepts' relations with demographic variables, and to suggest solutions after detecting the pertaining problems. Method: Field study is investigated. Results: The levels of emotional ex haustion and depersonalization of municipality employees are low and the levels of personnel accomplishment of municipality employees are high. Also, the levels of exposure to emotional aggressi on of the sample are low. Although the burnout levels differ as demographic variables change, the levels of emotional aggression not. Results show that, the relationships between emotional aggression and emotional exhaustion, emotional aggression and depersonalization are positive, the relationship between emotional aggression and personal accomplishment is negative. Suggestions: The probability of to experience the phenomenon of burnout and emotional aggression, it has been suggested to arrange some proactive activities to become conscious in organizational level. Also, it is important to have a collaborati ve organizational culture that includes team work. Also it has been suggested to perform some education activities to become conscious in social level.

___

APA Sürgevil, O. , Fettahlıoğlu, Ö. O. , Gücenmez, S. & Budak, G. (2007). BELEDİYE ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL SALDIRIYA UĞRAMA VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (17) , 36-58 .