Koroner arter bypass greftleme cerrahisinde kristaloid ve kolloidlerin hemodinami üzerine etkilerinin minimal invaziv kardiyak output monitörü (Flotrac-Vigileo) kullanılarak karşılaştırılması

Amaç: Bu prospektif, randomize çalışmanın amacı kristaloid ve kolloidlerin koroner arter bypass greftleme vakalarındaki hemodinamik parametreler üzerine olan etkilerinin arteryel basınç dalga boyu analizi yöntemi kullanılarak karşılaştırılmasını içermektedir. Gereç ve Yöntem: Elektif koroner arter bypass greftleme cerrahisi vakası 30 hasta kristaloid (%0.9 izotonik) ve %50 kristaloid (%0.9 izotonik) +%50 kolloid (HES %6) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Arter kanülasyonuna FloTrac Sensör ve Vigileo Monitör bağlandı. Sırasıyla sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), kalp tepe atımı (HR), kardiyak output (CO), strok volüm (SV), strok volüm varyasyon (SVV) değerleri ölçüldü. Bulgular: İki grup arasında indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası, cilt insizyon sonrası , sternotomi sonrası, kanülasyon öncesi, kanülasyon sonrası, pompaya giriş, cross-clamp kalkış, pompadan çıkış, sternum kapatılış CO ve SV ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Kristaloid+kolloid grubunun cilt kapatılınca CO ve SV ortalamaları kristaloid grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0.01). Sonuç: Koroner arter bypass greftleme hastalarında bu iki grup arasında hemodinamik parametreler açısından klinik açıdan önemli farkı yoktur.

Comparison of the hemodynamic effects of crystalloids and colloids in patients undergoing coronary artery bypass grefting surgery with the minimally invasive cardiac output monitoring system (Flotrac-Vigileo)

Objective: The aim of this prospective randomized clinical trial is comparison of crystalloids and colloids’s hemodynamic effects in patients undergoing elective coronary artery bypass grefting surgery with arterial pressure waveform analysis. Material and Methods: The thirty patients undergoing elective coronary arter bypass surgery were divided into two groups: crystalloid (0.9% isotonic) and 50% crystalloid (0.9% isotonic) + 50% colloid (HES 6%). FloTrac Sensor and Vigileo Monitor was attached to the arterial line. The hemodynamic parameters were recorded regarding systolic arterial pressure (SAP), diastolic arterial pressure (DAP), heart rate (HR), cardiac output (CO), stroke volume (SV), stroke volume variation (SVV). Results: There was no statistically significant difference between the two groups ragarding mean average of cardiac output and stroke volume before the induction, after the induction, after the skin incision, after the sternotomy, before the canulation, after the canulation, on-pump, after the cross clemp, after the bypass and after the chest closure (p>0.05). Only after the skin closure, the mean cardiac output and stroke volume increased in crystaloid-colloid groups compared to crystaloid group (p=0.01). Conclusion: There was no significant clinical difference between the two groups for the hemodynamic parameters in patients undergoing coronary artery bypass grefting surgery.

Kaynakça

1. Esener Z (Ed). Klinik anestezi. Kardiyopulmoner bypass, ekstrakorporeal dolaşım. 2. baskı İstanbul: Logos Yayıncılık; 1997: s. 293.

2. Gerard R, Manecke Jr MD, William R. Auger, MD.Manecke GR: Edwards FloTrac™ sensor and Vigileo™ monitor: Easy, accurate, reliable cardiac output assessment using the arterial pulse wave. Expert Rev Med Devices 2005; 2: 523-527.

3. Westaby S. Landmarks in cardiac surgery. Isis Medical Media Oxford 1997: 187-192.

4. Piper GL, Kaplan LJ. Fluid and electrolyte management for the surgical patient. Surg Clin North Am 2012; 92: 189-205.

5. Argalious MY. Colloid Update. Curr Pharm Des 2012: Jul 2.

6. Singh RK, Ninan B, Mohan CR. Haemostatic effects of crystalloid vs colloid prime in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Ann Card Anaesth 1999; 2: 22-26.

7. Russell JA, Navickis RJ, Wilkes MM. Albumin versus crystalloid for pump priming in cardiac surgery: meta-analysis of controlled trials. J Cardiothorac Vasc Anesth 2004; 18: 429-437.

8. Tamayo E, Alvarez FJ, Alonso O, et al. The inflammatory response to colloids and crystalloids used for pump priming during cardiopulmonary bypass. Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: 1204- 1212.

9. Hoeft A, Korb H, Mehlhorn U, Stephan H, Sonntag H. Priming of cardiopulmonary bypass with human albumin or Ringer lactate: effect on colloidosmotic pressure and extravascular lung water. Br J Anaesth 1991; 66: 73-80.

10. Breukers RM, Sepehrkhouy S, Spiegelenberg SR, Groeneveld AB. Cardiac output measured by a new arterial pressure waveform analysis method without calibration compared with thermodilution after cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2007; 21: 632-635.

11. Button D, Weibel L, Reuthebuch O, Genoni M, Zollinger A, Hofer CK. Clinical evaluation of the FloTrac/VigileoTM system and two established continuous cardiac output monitoring devices in patients undergoing cardiac surgery. Br J Anaesth 2007; 99: 329- 336.

12. Molter GP, Soltész S, Larsen R, Baumann-Noss S, Biedler A, Silomon M. Haemodynamic effects following preoperative hypervolemic haemodilution with hypertonic hyperoncotic colloid solutions in coronary artery bypass graft surgery. Anaesthesist 2003; 52: 905- 918.

13. Sander M, Spies CD, Berger K, et al. Prediction of volume response under open-chest conditions during coronary artery bypasssurgery. Crit Care 2007; 11: R121.

14. Scott DA, Hore PJ, Cannata J, Masson K, Treagus B, Mullaly J. A comparison of albumin, polygeline and crystalloid priming solutions for cardiopulmonary bypassin patients having coronary artery bypass graft surgery. Perfusion 1995; 10: 415-424.

Kaynak Göster

Bakırköy Tıp Dergisi
  • ISSN: 1305-9319
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2005
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

19.8b21.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diagnosis and treatment of iatrogenic bile duct injuries

Mehmet KARABULUT, Koray BAŞ, Murat GÖNENÇ, Ahmet Cem DURAL, Osman KÖNEŞ, İlhan GÖK, Halil ALIŞ

Psychiatric disorders and learning problems in children and adolecents with Sickle Cell Disease

Özalp EKİNCİ, Tanju ÇELİK

Multislice bilgisayarlı tomografi ile median arkuat ligament sendromu tanısı: Olgu sunumu

Hanifi BAYAROĞULLARI, Ramazan DAVRAN, Ahmet ASLAN, İnan KORKMAZ, Rasim YANMAZ, Muhyittin TEMİZ, Ali BALCI

Çocuklarda idyopatik fasiyal paralizi

İbrahim SAYIN, Zahide Mine YAZICI, Coşkun YARAR, İBRAHİM ERDİM, Ferhat DEMİR, Fatma Tülin KAYHAN

Koroner arter bypass greftleme cerrahisinde kristaloid ve kolloidlerin hemodinami üzerine etkilerinin minimal invaziv kardiyak output monitörü (Flotrac-Vigileo) kullanılarak karşılaştırılması

HALİL ÇETİNGÖK, Hüseyin UZUNAĞAÇ, Bedih BALKAN, Dilek ALTUN, Zafer ÇUKUROVA, G. Oya HERGÜNSEL

Çocuklarda tuvalet eğitimini etkileyen faktörler

Serdar ÖNEN, İlknur AKSOY, M. Ayşin TAŞAR, Yıldız Dallar BİLGE

GSBL üreten Klebsiella pneumoniae'nın neden olduğu komplike dev karaciğer apsesi olgusu

KADRİYE KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Semra SANDIKÇI, Gönül ŞENGÖZ, Adem DURU

Metabolik sendrom (MS) ile postmenopozal hormon profili arasındaki ilişki ve kardiyovasküler risk

FATMA ELA KESKİN, Elif Gülcan ŞENOL, Aslan ÇELEBİ, NAZMİYE ÖZLEM HARMANKAYA, İsmail EKİZOĞLU

Serviko-torasik düzeyde difüz tutulum gösteren primer spinal glioblastoma multiforme

Ayşegül SARSILMAZ, Fazıl GELAL, Engin ULUÇ, CANAN ALTAY, Türkan REZANKO

İnguinal herni tamirinden sonra gelişen iskemik orşite bağlı orşiektomi

Bekir ARAS, Özgür Haki YÜKSEL, Buğra İÇLİ, FATİH URUÇ, Aytaç ŞAHİN