Evaluation of Childhood Posterior Fossa Malignant Tumors: A Single-center Study

Objective: The aim of this study is to determine the clinical and radiological findings, early surgical results, and complication rates of children who were admitted to the neurosurgery clinic due to the posterior fossa malignant tumor. Method: The records of patients under the age of 18 who were diagnosed as malignant posterior fossa tumors in our clinic between 2011-2020 were scanned. The demographic features, symptoms, signs, surgeries, pathological results, and complications of the patients were recorded. Pre and postoperative neuroimaging of patients are examined; The location of the tumor, the presence of a residual tumor and of hydrocephalus were examined Results: Thirty-three patients were identified, the median age of these children was 7. Among the symptoms of admission were headaches (57.6%) and gait disturbance (48.5%). Papilledema, ataxia, and nystagmus were also common. Six patients had preoperative cranial nerve palsy and 3 patients had hemiparesis. Preoperative hydrocephalus was present in 66.7%. The most common tumor type was medulloblastoma (39.4%). The rate of high-grade tumors among the operated tumors was 66.7%. Seven of the resected tumors had invasion into the brain stem. Tumor resection was performed in 24 patients, in 12 patients total resection was achieved. Tumor surgery was not performed in patients with diffuse pontine glioma. External ventricular drainage (EVD) was inserted in 30.3% of all patients. Only 4 of them needed ventriculoperitoneal (V-P) shunt. High-grade tumors had a higher risk of complications than low-grade tumors (p=0.038). The complication rate was high in totally removed tumors (p=0.034). The most common complication was CSF fistula (16.7%). Three patients with EVD had signs of infection. Three patients had a hematoma at the postoperative tumor site. Hydrocephalus developed in two patients without EVD and V-P shunts were inserted to these patients. Four of 6 patients with V-P shunt inserted had postoperative intraventricular blood. Postoperative hemiparesis was observed in two patients without previous weakness. Three patients (12.5%) had mutism and one patient had dysarthria. Two patients had pneumonia during intensive care follow-up and one of these children died two months later. Conclusion: In children with posterior fossa malignant tumors; We found that a high degree of the tumor, brainstem invasion, complete removal of the tumor, and presence of postoperative blood in the ventricle increase the risk of complications.

Amaç: Arka çukur habis tümörleri nedeniyle nöroşirurji kliniğine yatırılan çocukların klinik ve radyolojik bulguları ile birlikte erken cerrahi sonuçları ve komplikasyon oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 2011-2020 yılları arasında kliniğimizde malign posterior fossa tümörü tanısıyla tedavi olan 18 yaş altındaki hastaların verileri tarandı. Hastaların demografik özellikleri, şikayetleri, klinik bulguları, yapılan ameliyatlar, patoloji sonuçları ve komplikasyonlar not edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleme yöntemleri incelendi. Tümörün yerleşim yeri, rezidü tümör varlığı, hidrosefali olup olmamasına bakıldı. Bulgular: Otuz üç hasta tespit edildi, bu çocukların ortanca yaşı 7 idi. Başvuru şikayetleri arasında en fazla baş ağrısı (%57,6) ve dengesizlik (%48,5) vardı. Papilödem, ataksi ve nistagmus ön planda idi. Ameliyattan önce 6 hastada kranial sinir paralizisi ve 3 hastada hemiparezi vardı. Ameliyat öncesi hidrosefali %66,7’sinde vardı. En fazla görülen tümör medulloblastomdu (%39,4). Opere edilen tümörler içinde yüksek dereceli tümör oranı %66,7 idi. Rezeksiyon yapılan tümörlerden 7 tanesinde beyin sapına invazyon görüldü. Yirmi dört hastaya tümör rezeksiyonu yapıldı, bunların 12’sinde total çıkarım sağlandı. Diffüz pontin gliom olan hastalara cerrahi yapılmadı. Tüm hastaların %30,3’üne eksternal ventriküler drenaj (EVD) takıldığı tespit edildi. Bunlardan sadece 4’ünün ventriküloperitoneal (V-P) şant ihtiyacı oldu. Yüksek dereceli tümörlerde herhangi bir cerrahi komplikasyon gelişme oranı düşük dereceli tümörlere göre daha fazlaydı (p=0,038). Total çıkarılan tümörlerde de komplikasyon oranı yüksekti (p=0,034). En fazla görülen komplikasyon BOS fistülüydü (%16,7). EVD’si olan 3 hastada enfeksiyon bulguları vardı. Üç hastada tümör lojunda hematom vardı. EVD’si olmayan iki hastada (%8,3) hidrosefali gelişti ve bu hastalara V-P şant takıldı. Şant takılan 6 hastadan 4’ünde ameliyat sonrası ventrikül içinde kan vardı. Daha önce güçsüzlüğü olmayan iki hastada ameliyattan sonra hemiparezi gelişti. Üç hastada (%12,5) mutizm ve bir hastada dizartri vardı. İki hastada yoğun bakım takibi sırasında pnömoni gelişti ve bu çocuklardan biri ameliyattan sonra ikinci ayda kaybedildi. Sonuç: Çocukluk çağı arka çukur habis tümörlerinde, yüksek dereceli tümör varlığı, beyin sapı invazyonu, tümörün total çıkarılması ve ameliyat sonrası ventrikül içinde kan olması komplikasyon riskini artırmaktadır.

Kaynakça

1. Bereket A. Endocrinologic consequences of pediatric posterior fossa tumours. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7(4):253-259.

2. Kızılkılıç O, Çallı C. Radiology in posterior fossa tumors. Türk Nöroşir Derg 2017;27(1):8-23.

3. Aslantürk Y, Yılmaz N, Ökten Aİ, Akbay FY, Basmacı M, Taşkın Y. Surgical treatment results in posterior fossa tumors. Van Tıp Derg 2006;13(1):4-8.

4. Erdinçler P, Dalgıç A, Tüzgen S, Çıplak N, Oral Z, Kuday C. Posterior fossa tumors in children: Analysis of 73 cases. Türk Nöroşir Derg 2002;12(1):31-39.

5. Partanen M, Bouffet E, Laughlin S, Strother D, Hukin J, Skokic J, et al. Early changes in white matter predict intellectual outcome in children treated for posterior fossa tumors. Neuroimage Clin 2018;20:697-704.

6. Millard NE, De Braganca KC. Medulloblastoma. J Child Neurol 2016;31(12):1341-1353.

7. Sönmez MA, Tekiner A, Bayar MA, Yılmaz A. Posterior Fossa İntraaksiyel Tümörlerinin Retrospektif İncelenmesi Retrospective Study of Intra axial Posterior Fossa Tumors. Kocatepe Tıp Derg 2012;13:133-137.

8. Yağcı Küpeli B, Ökten Aİ, Gezercan Y, Uluç Ş, Menteş S. Pediatric central nervous system tumors: retrospective analysis of 60 cases. Cukurova Med J 2018;43(4):931-935.

9. Abraham AP, Moorthy RK, Jeyaseelan L, Rajshekhar V. Postoperative Intraventricular Blood: A New Modifiable Risk Factor for Early Postoperative Symptomatic Hydrocephalus in Children With Posterior Fossa Tumors. Childs Nerv Syst 2019;35(7):1137-1146.

10. Lee WH, Oh BM, Seo HG, Kim SK, Phi JH, Chong S, et al. Oneyear outcome of postoperative swallowing impairment in pediatric patients with posterior fossa brain tumor. J Neurooncol 2016;127(1):73-81.

11. Shanmugavadivel D, Liu JF, Murphy L, Wilne S, Walker D. Accelerating diagnosis for childhood brain tumours: an analysis of the HeadSmart UK population data. Arch Dis Child 2020;105(4):355-362.

12. Rudà R, Reifenberger G, Frappaz D, Pfister SM, Laprie A, Santarius T, et al. EANO guidelines for the diagnosis and treatment of ependymal tumors. Neuro Oncol 2018;20(4):445-456.

13. Bilginer B, Narin F, Oguz KK, Uzun S, Soylemezoglu F, Akalan N. Benign cerebellar pilocytic astrocytomas in children. Turk Neurosurg 2011;21(1):22-26.

14. Kuzan-Fischer CM, Souweidane MM. The intersect of neurosurgery with diffuse intrinsic pontine glioma. J Neurosurg Pediatr 2019;24(6):611-621.

15. Ur-Rehman ZU, Kahn MM, Ul-Haq MI. Complications Following Posterior Fossa Tumour Surgery in Children: Experience from a Tertiary Care Neurosurgical Facility in a Developing Country. Pak J of Neurol Surg 2018;22(4):177-182.

16. Cámara S, Fournier MC, Cordero P, Melero J, Robles F, Esteso B, et al. Neuropsychological Profile in Children with Posterior Fossa Tumors with or Without Postoperative Cerebellar Mutism Syndrome (CMS). Cerebellum 2020;19(1):78-88.

17. Gora NK, Gupta A, Sinha VD. Cerebellar Mutism Syndrome following Midline Posterior Fossa Tumor Resection in Children: An Institutional Experience. J Pediatr Neurosci 2017;12(4):313-319.

18. Küpeli S. Posterior Fossa Syndrome. Arch Med Rev J 2013;22(3):393- 407.

Kaynak Göster

122 124

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Correlation of Early Subarachnoid Hemorrhage on Serum Endothelin and von Willebrand Factor with Clinical and Radiological Parameters

Serkan KİTİS, Meliha GÜNDAĞ PAPAKER, ERAY METİN GÜLER

Short-term Results of Patients Presented to the Pediatric Emergency Department with Fever

Ülkem KOÇOĞLU BARLAS

Anesthetic Management in Premature Newborn with Huge Sacrococcygeal Teratoma: A Case Report

Funda GÜMÜŞ ÖZCAN, Melahat EROL, Hasan Cem GÜNEYLİ, Serdar DEMİRGAN, Mustafa Baran YAVUZ, Nurseli TOKSOY, Ayşin SELCAN

Retrospective Evaluation of the Clinical Findings and Bone Mineral Densitometry Results of Children with Celiac Disease

Sezin NAİBOĞLU, Zerrin ÖNAL

Evaluation of Childhood Posterior Fossa Malignant Tumors: A Single-center Study

Burak EREN, İlker GÜLEÇ, Nuri Serdar BAŞ

Association of Cervical Screening Results with Colposcopic Findings

Derya KILIÇ, Tolga GÜLER

The Importance of De Ritis Ratio in Patients with Bladder Cancer

Kasım ERTAŞ, Recep ERYILMAZ, Rahmi ASLAN, Murat DEMİR, Kerem TAKEN

Assessment of the Quality and Reliability of the Information on Bone Tumor on Youtube

Sezgin Bahadır TEKİN, Erman ÖĞÜMSÖĞÜTLÜ

Interleukin-6 Levels in the Cervicovaginal Fluid of Pregnant Women and Its Predictive Value in Preterm Delivery

Pelin ERGENEKON

Facet Dislocation Fractures of Subaxial Cervical Spine: A Treatment Algorithm for Surgical Approach Decision

Barış ÖZÖNER, Levent AYDIN, Songül Meltem CAN, Ahmet Murat MÜSLÜMAN, Adem YILMAZ