HABİTAT TERİMİ VE TÜREVLERİNİN 22. VE 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRELERİNDE KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Habitat terimi yaygın olarak canlı bilimlerinde kullanılmaktadır. Gelenekselleşen Ulusal Biyoloji Kongrelerinin özet kitapları habitat teriminin Türkçede kullanımının belirlenmesi için değerli kaynaklardır. Çalışmada 21. ve 22. Ulusal Biyoloji Kongreleri'nde sunulan 2955 bildirinin yapılandırılmış özetleri kullanılmıştır. Bu özetlerde habitat terimi ve türevleri belirlenmiş, dökümü yapılmış ve değerlendirilmiştir. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi'nde habitat terimi ve türevleri 133 bildiride 280 defa, diğer Kongrede ise 120 bildiride 242 defa kullanılmıştır. Habitat teriminin en yaygın kullanım şekli habitat olup, her iki kongrede toplam 153 defa kullanıldığı belirlenmiştir. Habitat ve türevlerinde İngilizce okunuşların tercih edildiği görülmektedir. Bazı sözcüklerin eş anlamlılarının terimlerde kullanıldığı belirlenmiştir. Örneğin; farklı, çeşitli, değişik sözcükleri eş anlamlı kullanılmıştır. Habitatların isimlendirilmesinde kullanılan ekler; -ak, -cul(-cıl), -(u)l, -lık, -lu(-li), -sal, -su, ve yalın şeklindedir. Bunlardan özellikle cul(cil) ekinin anlamına uygun olarak kullanılmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla kayacıl habitat tipi,tuzcul habitat tipi, sucul habitatlar gibi terimler yerine bu çalışmamızda kayahabitat tipi,tuz (veya tuzlu)habitat tipi, suhabitatları terimleri önerilmektedir. Bir başka öneri ise otsu habitatı yerine otluk habitatı veya otlak habitatı teriminin kullanılmasıdır. Epifitik habitat (1), epifitik mikrohabitat (2), epilitik mikrohabitat (4), epipelik mikrohabitat (4) gibi terimlerinin kolay anlaşılabilmesi ve yanlış anlamaları önlemek için Türkçeleştirilmesi hem de habitat isimlendirilmesinin düzeltilmesi gerekmektedir. Örneğin Epipelik: Suların dip kısımlarında çamurlar üzerinde yaşayan anlamında kullanıldığından, epipelik mikrohabitat terimi yerine çamur habitatı tercih edilebilir. Bu kullanım habitata vurgu yapmaktadır. Habitat terimi ve türevlerinde bazı sözcüklerin terim olup olmadığı tartışma konusu olduğundan bu tür sözcükler terimsiler olarak isimlendirilmiştir. Bu şekilde kullanılan başlıca örnekler; çeşitli habitatlar veya farklı habitatlar gibi gerçek terimsiler olduğu gibi, konunun yanlış, eksik veya yetersiz anlamadan kaynaklanan yanıltıcı terimsilerin kullanımları da bulunmaktadır. Örneğin; habitat çevresi, habitat ortamı, keşfedilmemiş habitatlar, kirlenmiş habitatlar ve habitatın ekolojik özellikleri verilebilir. Habitat terimi ve türevlerinin kavramsal tartışmalara konu edilmesi ve çalışmaların devam ettirilmesi konunun anlaşılmasına yardımcı olacağı gibi, konunun aktarılmasına da yeri doldurulamaz katkılar sağlayacaktır.

EVALUATION OF USE HABITAT TERMS AT 21ST AND 22ND NATIONAL BIOLOGY CONGRESSES

Habitat term is used widely in biology. The abstract book of traditional National Biology Congress, is a worthwhile source to investigate the use of habitat term in Turkish. Within the current study, 2955 structured abstracts of 21st and 22ndNational Biology Congress have been used. The habitat term and its derivatives were detected, taken the inventory of them and evaluated. The habitat term and its derivatives were used 280 times in 133 proceedings and 242 times in 120 proceedings at 21st and 22nd National Biology Congresses respectively. The habitat term is the most widely used term and it has been used 153 times in both congresses. The reading form of habitat term and its derivatives in English has been preferred. Use of synonims of some of the words have been detected. For example, "farklı, çeşitli" and "değişik" words can be given. The affixes, such as "-ak, -cul(-cıl), -(u)l, -lık, -lu(-li), -sal, -su" are the most common used ones, besides elementary form also has been used. We found that the affix "-cul(-cıl)" has been misused in terms of meaning. So, instead of the "kayacıl habitat tipi, tuzcul habitat tipi, sucul habitatlar", we suggested the terms "kaya habitat tipi, tuz (veya tuzlu) habitat tipi, su habitatları" in our current study. Our one of other replacement suggestion is use of "otluk habitatı" or "otlak habitatı" instead of "otsu habitat". To enable the understanding of the perception of the terms "Epifitik habitat (1), epifitik mikrohabitat (2), epilitik mikrohabitat (4), epipelik mikrohabitat (4)" and clarify the misunderstanding, the terms should be made Turkish and the habitat nominations should be corrected. For example, while the term "Epipelik" is used for the organisms living in and on the muddy surface of the marshy ecosystems, instead of "epipelik mikrohabitat" term, "çamur habitatı" should be preferred. This kind of using makes an emphasis on habitat. As some of the terms used with habitat terms are controversial, those kind of words are named as term-like words. Some of main samples of the term-like words can be the ones; "çeşitli habitatlar", "farklı habitatlar", or misleading term-likes could have been used because of mis- or insufficient-understanding of the subjects. For instance the term-likes "habitat çevresi, habitat ortamı, keşfedilmemiş habitatlar, kirlenmiş habitatlar and habitatın ekolojik özellikleri" can be given. Subjection of the habitat term and its derivatives and keeping the debates continue will help to seize the term issues and will provide irreplaceable contribution.

Kaynakça

Acay, H. ve Yıldız, A., 2012. Pamuk Sapı ve Peyniraltı Suyunun Yeni İzole Edilmiş Bazı Makrofunguslarda Lignolitik Enzim Üretiminde Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1164-1165.

Ağır, Ş. U., Kutbay, H. G. ve Sürmen, B., 2014a. Samsun Kıyı Kumullarını Tehdit Eden Faktörlerin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 901.

Ağır, Ş. U., Kutbay, H. G. ve Sürmen, B., 2014b. Samsun Kumul Vejetasyonunun Profil Diyagramlarının Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 929.

Akbaş, F., Orcan, P. K., Kuru, İ. S., Namlı, S., Işıkalan, Ç., 2014. Tehlike Altındaki Nadir Endemik Ajuga vestita BOISS.'in in vitro Ortamda Çimlendirilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 848.

Akbaş1, K. ve Varol, Ö., 2014. Muğla İlinde Doğal Yayılış Gösteren Liquidambar orientalis Ormanlarının Floristik Özellikleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 96.

Akbulut, C. O., Urhan, R. ve Tepe, M., 2014. Didim'in (Aydın)Avifaunasına Ön Bakış. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1086.

Akgül, G., Pınar, M. N., Sarıtaş, G., Kılıçkaya, N., Kocaman, K., 2014. Batı Toroslara Özgü Tehlike Altında Bir Tür: Globularia davisiana (Globulariaceae). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 941.

Akkanat, D., Allı, H., ve Bekir Çöl, B., 2014. Muğla/Kötekli Bölgesinden Toplanan Bazı Makrofungus Örneklerinin ITS Gen Sekans Analizi ile Identifikasyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1350.

Akkuş, A. H., ve Salur, A., 2014. Yozgat İli Çekerek İlçesi ve Civarı Odonata (Insecta) Faunası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 997.

Akpınar, A., Varol, İ., ve Sevsay, S., 2012. Adıyaman-Kahramanmaraş İllerinin Tarak Ayaklı Örümcekleri (Araneae: Theridiidae) Faunası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 935-936.

Aksoy, S. Ç., Çorbacı, C., Uzel, A. ve Bedir, E., 2014. Ege Denizi Sediment Örneklerinden İzole Edilen Aktinomisetlerin Çeşitli Enzim Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 854.

Aktaç, N. ve Karaman, C., 2012. Kaz Dağları Karıncaları (Hymenoptera: Formicidae)'nın Horizontal ve Vertikal Dağılımları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 203.

Aktaş, T., Dayangaç, A. ve Çiftçi, H., 2014. Kış ve Yaz Mevsimlerinde Clarias gariepinus Türünün Kas ve Karaciğer Dokularında, Bazı Eser Element Miktarlarının Tespiti. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1190.

Akyol, M., 2012a. Kıyı Ege Rafignatoid Akarların (Acari: Actinedida: Raphignathoidea) Faunası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 939-940.

Akyol, M., 2012b. Türkiye Faunası İçin Yeni İki Neophyllobius (Acari: Actinedida: Camerobiidae) Türü. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 940-941.

Akyol, M., 2014. Raphignathus hecmatananensis (Acari: Raphignathidae) Türünde Görülen Genital Kıl Sayısındaki Morfolojik Varyasyonlar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1110.

Akyol, Y. ve Gemici, Y., 2012. Kıyı Ege'nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası) Kumul ve Tuzcul Alanlarındaki Habitatların Natura 2000'e Göre Sınıflandırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 869-870.

Alataş, M., Uyar, G., Kara, R. ve Ezer, T., 2012a.Türkiye İçin Yeni Bir Epifitik Bryofit Birliği: Dicranetum taurici. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 569.

Alataş, M., Uyar, G., Ezer, T. ve Kara, R., 2012b. Abant Dağlarının Epifitik Bryofit Florası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 570.

Alataş, M., Ezer, T., Kara, R., Uyar, G., Batan, N., 2014a. Türkiye İçin Yeni Bir Epifitik Bryofit Birliği (Orthotrichetum pallentis). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 462.

Alataş, M., Ezer, T., Kara, R., Uyar, G., Batan, N., 2014b.Türkiye İçin Yeni Bir Epifitik Bryofit Birliği (Plagiothecio nemoralis-Brachythecietum velutini). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 582.

Allahverdi, H. ve Gündüz, G., 2012. Yedipınar Köyü (Korkut-MUŞ) Merkez ve Çevresinin Örümcekleri (Araneae). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 943.

Alpdağtaş, S., Şenler, G. N. ve Yıldız, İ., 2014. Pleuronema coronatum (Protista, Ciliophora, Pleuronematida) Üzerine Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1116.

Ambarlı, D., Bilgin, C. C. ve Vural, M., 2012. Bozkırların Biyolojik Çeşitliliğini Etkileyen Faktörler: Anadolu Çaprazı Örneği. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 177.

Anlaş, S., 2012. Türkiye Staphylinidae (Insecta: Coleoptera)Faunasının Güncel Durumu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 235-236.

Anonim, 1993. Derleme Sözlüğü. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları Sayı 211/1-12. Anonim, 2016a. Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Türk Dil Kurumu ağ sayfası (Erişim: 15.03.2016).

Anonim, 2016b. Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü. TDK Erişim 14.05.2016

Arslan, N., Çiçek, A., Rüzgar, M., Kökçü, A. C., Kara, D., Barışık, B., 2014. Son 18 Yıllık Dönem İçerisinde Seydi Çayı Su Kalitesinin Makrozoobentik Fauna Dağılışı Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 285.

Aslan, S., ve Karataş, A., 2012. Iris tuberosa var. longifolia (Iridaceae) Üzerine Sistematik Notlar ve Yeni Bir Yayılış Alanı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 629-630.

Atak, S., Özdilek, Y. Ş., Akbulut, M., Odabaşı, D. ve Odabaşı, S., 2014. Akarsularda Makro-omurgasızların Mikrohabitatlara Göre Dağılımı: Karamenderes Örneği, Çanakkale. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1218.

Atalay, A., Onmuş, O., Gül, O. ve Olgun, K., 2012. Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın Ornitofaunasının ve Alanı Olumsuz Yönde Etkileyen Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 947-948.

Avcı, A., Beşer, N., Üzüm, N., Kumlutaş, Y., Ilgaz, Ç., 2014. Harran Kertenkelesi (Acanthodactylus harranensis Baran, Kumlutaş, Lanza, Sindaco, Ilgaz, Avcı & Crucitti, 2005) Populasyonunun Yaş Yapısının Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 989.

Ayaz, D., Kerim Çiçek, K., Tok, V. C., Mutlu, H. S. ve Cumhuriyet, O., 2012. Akdeniz'de Emys orbicularis'in Korunması ile İlgili Ne Yapıyoruz: Bir Ön Çalışma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 948-949.

Aydınlı, C., 2014. Eskişehir İli Civarındaki Bazı Geçici Sucul Habitatların Fauna Kompozisyonu Üzerine Ön Çalışmalar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1162.

Aydınlı, C. ve Ertorun, N., 2014. Gediz Nehir Havzası Ephemeroptera Limnofaunasının Beta Çeşitlilik Yöntemi ile Kantitatif Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 903.

Aydoğan, Z., Gürol, A. ve İncekara, Ü., 2014. Bazı Sucul Organizmalarda Ağır Element Birikimlerinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 926.

Aydoğdu, M., 2014. Gökçeada (Imbros) Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidae) Faunasına Katkılar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1119.

Aytepe, H. A. ve Varol, Ö., 2014. Bodrum (Muğla) Yarımadası'nın Fitososyolojik Yönden Araştırıl-ması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 210.

Banguğolu, T., 1990. Türkçenin Grameri. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 528, 628 sayfa.

Bardakçı, F., 2012. Modern Evrim: Neden ve Sonuçları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 51.

Başar, K. ve Hasbenli, A., 2014. Orta Toroslar Tabanus (Tabanidae: Diptera) Faunasına Katkılar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1026.

Başkale, E., 2012. Pelophylax caralitanus Türünün Habitat Tercihinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 190.

Batan, N., Özcan, O., Özdemir, T., Alataş, M., 2014a. Güney-Batı Asya Karayosunu Florası İçin Yeni Kayıt (Plagiothecium neckeroideum Schimp.). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 388.

Batan, N., Özdemir, T., Alataş, M. ve Jia, Y., 2014b. Güney-Batı Asya Karayosunu Florası İçin Yeni Kayıt (Orthotrichum hookeri Mitt.). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 596.

Batu, A. ve Akbulut, N. E., 2012. Mogan Gölü, Beytepe Göleti ve Delice Nehri (Kızılırmak) Mavi-Yeşil Algleri Üzerine İncelemeler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1120.

Baybaş, C., Aşkun, T. ve Kara, H., 2014. Çam Kütüklerinden İzole Edilen Aspergillus niger' de Beta - glukozidaz Enziminin Aktivitesinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1392.

Bayram, S., Mart, A., İncekara, Ü., Polat, A., Taşar, G. E., 2012. Sivas İli Hydrophilidae Familyası Üzerine Faunistik Araştırmalar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 955.

Baytut, Ö., Gürkanlı, C. T., Gönülol, A. ve Özkoç, İ., 2012. Çeşitli Tatlı Su Habitatlarından İzole Edilen Chlorella (Chlorophyta) Türlerinin Moleküler Filogenisi . 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 259. Bekleyen, A. ve Çetinkaya, F., 2014. Dicle Nehri'nin (Türkiye) Insecta Larvaları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1191.

Beyarslan, A., 2014. Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin (Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars) Rogadinae Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar (Hymenoptera, Braconidae). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 217.

Biber, A., Ertürk, D. E., Barlas, E., Cihan, A. Ç. ve Özcan, B., 2012. Çankırı Tuz Mağarasından İzole Edilen Halofilik Arkelerin Fenotipik ve Genotipik Karakterizazyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1199-1200.

Borror, D. J., 1960. Dictionary of Word Roots and Combining Forms. Mayfield Publishing Company. Bostanoğlu, Ö., 2005. Türk Kentleşmesinde Hakikat: Habire "Habitat". Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 14, Sayı 1: 29-54.

Bozdoğan, H. ve Bahadıroğlu, C., 2014. Kahramanmaraş İli Esmer Sinirkanatlılar (Neuroptera: Hemerobiidae) Faunasına Üzerine Araştırmalar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1017.

Boztepe, G. Ö., Demirel, K., Uzun, Y., Acar, İ. ve Akçay, M. E., 2012. Lice (Diyarbakır) Yöresi Makrofungusları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1303-1304.

Çağatay, E. ve Taşkın, B. G., 2012. Parçalanmış Populasyonlarda Genetik Çeşitlilik. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 318.

Can, İ., Gülmez, Y. ve Tekin, Ş. 2012. Sphex flavipennis (Hymenoptera: Sphecidae) Türünün Nükleer Ribozomal DNA Bölgelerinin (28S ve ITS2) Genetik Analizi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1342-1343.

Canlı, K. ve Çetin, B., 2012a. Kapaklı (Amasya) Mesire Alanı Karayosunu Florası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 572.

Canlı, K., ve Çetin, B. 2012b. Özbaraklı Şelalesi (Amasya) ve Çevresinin Karayosunu Florası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 573.

Çepel, N., 1990. Ekoloji Terimleri Sözlüğü. İstanbul Üni. Yayın Nu:3618, Orman Fakültesi Yayın Nu:414, ISBN: 975 - 404 - 195 - 4.

Çepel, N., 1978. Orman Ekolojisi. İstanbul Üni. Orman Fakültesi Yayın Nu:2479 / 257, 534 sayfa.

Ceylan, Y., Açıkgöz, B. ve Çobanoğlu, G., 2012. Likenlerin Gelişimi ve Büyüme Hızının Üzerinde Ekolojik Faktörlerin Etkisinin Likenometrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 596.

Çiçek, N. L. ve Ertan, Ö.O., 2012. Köprüçay Nehri Epifitik Algleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1138.

Çiçek, S., Demiray, H. ve Karabey, F., 2012. Verbascum lydium var. lydium Boiss. Türü Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 356.

Çiftçi, D., , Çağlar, Ü., Hasbenli, A., Çiftçi, M. C., 2014. Sündiken Dağları'nın (Eskişehir) Silphidae (Coleoptera) Biyoçeşitliliği. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1006.

Çiftçi, M. C., Hasbenli, A. ve Çiftçi, D., 2014. Sündiken Dağları'nın (Eskişehir) Conopidae (Diptera) Faunası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1028.

Çiftçi, M. C., Hasbenli, A. ve Çiftçi, D., 2014. Sündiken Dağları'nın (Eskişehir) Empididae ve Hybotidae (Diptera) Faunasına Katkı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1148.

Cihangir, S. İ., Şimşek, F. M. ve Ülger, C., 2012. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde Ochlerotatus zammitii (Diptera: Culicidae)'nin genetik yapısı ve dağılım örüntüsünün belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 326-327.

Çil, E. ve Işık, K., 2012. Farklı Habitatlardan İzole Edilen Actinomadura, Micromonospora,Nocardia, Streptomyces İzolatlarının Moleküler Taksonomisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 157.

Çilden, E. ve Yıldırımlı, Ş., 2014a. Glaucium flavum Crantz ve Glaucium leiocarpum Boiss. Türlerinin Morfolojik Karşılaştırması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 420.

Çilden, E. ve Yıldırımlı, Ş., 2014b. Reseda lutea L. ve Reseda luteola L. Türlerinin Morfolojik Karşılaştırması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 644.

Çilingir, G. F., Akın, Ç., Ambarlı, H. ve Bilgin, C.C., 2012. Zor Yakalanan Hayvan Gruplarından Boz Ayıların (Ursus arctos) Dışkı, Kıl ve Postlarından Girişimsiz Genetik Örnekleme Başarısı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 307-308.

Çoğal, M., Irmak, S. ve Sözen, M., 2012. Zonguldak İli Kemirici Türlerinin (Mammalia: Rodentia) Dağılımı ve Habitat Özellikleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 232 233.

Çoker, T., 2012. Gökova Körfezi Balıkları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1139.

Dabanlı, D., Toprak, G., Şapcı, H., Vural, C. ve Özcan, S., 2012. Echinops orientalis Türünün Anti-mikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1201.

Danışman, T., Bayram, A. ve Coşar, İ., 2012. Türkiye Örümcek Faunası İçin Üç Yeni Cins Kaydı (Araneae: Dictynidae). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 970.+

Danışman, T., ve Coşar, İ., 2012. Urocoras phthisicus (Brignoli, 1978)'un erkeğinin tanımı (Araneae: Agelenidae). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 969.

Demir, S. C. ve Eker, İ., 2014. Bolu İlinin Petaloid Geofit Florası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 95.

Demirel, K., Abay, N., Keleş, A., Akçay, M. E. ve Kaya, A., 2012. Uludere (Şırnak) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1316.

Dere, H. H., Koyuncu, O., Yaylacı, Ö. K., Özgişi, K. ve Savaroğlu, F., 2012. Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Florası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 658.

Dere, Ş. ve Akçin, T. A., 2014. Bazı Tanacetum (Asteraceae) Taksonları Üzerinde Karşılaştırmalı Mikromorfolojik Bir Çalışma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 406.

Destire, C. ve Şirin, Ü., 2012. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi Arenea (Arachnida) Faunası Üzerine Araştırmalar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 205.

Diker, E. ve Diker, H. Y., 2014. Saz Kedilerinde (Felis chaus) Fotokapanla Birey Tespiti. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1078.

Doğan, B., Duran, A., Martin, E., Coşkun, F., 2014. Türkiye Serratula (Asteraceae) Cinsinin Revizyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 91.

Doğu, S., 2012. Stachys longiflora'nın (Lamiaceae) Yeniden Keşfi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 639.

Duran, E. H., Karaca, M., Urhan, R. ve Kızılkaya, E., 2014. İstanbul'dan Türkiye Faunası İçin Yeni Br Zerkonid Akar (Acari, Zerconidae) Türü: Prozercon carpathofimbriatus. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1039.

Durmuşkahya, C., 2012. Marmaris Milli Parkı'nın Floristik Yapısı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 119.

Duvan, S., Türe, C. ve Aras, B., 2012. Sulak Alanların İzlenmesi, Korunması ve Yönetimi İçin Floristik Kalite Değerlendirme Endeksi (FKDE)'nin Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 859.

Düzenli, A. ve Karaömerlioğlu, D., 2012. Turizmde Bitki-Biyoinformatik Sistemlerin Kullanılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 810.

Eker, İ., Babaç, M. T., Koyuncu, M., 2012. Tulipa (Liliaceae) Cinsinin Türkiye Revizyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 103.

Ekşi, E. ve Akıner, M. M., 2012. Trabzon ve Rize İllerinde Anopheles maculipennis'in Dağılımındaki İklimsel ve Coğrafik Faktörlerin Değerlendiril-mesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 324-325.

Emek, Y. ve Erdağ, B., 2012. Endemik bitki Rhaponticoides mykalea'nın (Asteraceae) in vitro Adventif Sürgün Rejenerasyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 498.

Erdir, M. ve Ataşlar, E., 2014. Saponaria glutinosa M.Bieb. (Caryophyllaceae) Üzerinde Sistematik, Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 546.

Erdoğan, N. ve Kebapçı, Ü., 2014. Yarışlı Gölü Çevresi Biyoçeşitliliği ve Tehditler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 892.

Erdoğan, N., Arslan, M. ve Törü, A., 2014a. Bozan ve Çevresi (Eskişehir) Erozyon Sahası Endemikleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 595.

Erdoğan, Ö. Ç. ve Beyarslan, A., 2014. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: Blacus (Blacus) forticornis Haeselbarth, 1973 (Hymenoptera: Braconidae: Blacinae). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1043.

Erdoğan, S., Kaya, M. ve Iakovenko, N., 2014b. Edirne İlinin Limno-terrestrial Bdelloid Rotifer Türleri.22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 289.

Ertorun, N. ve Aydınlı, C., 2014. Türkiye'den Hydroscapha granulum (Coleoptera, Myxophaga, Hydroscaphidae)'un Yeni Lokalite Kayıtları İle Morfolojik Varyasyonları Hakkında Bazı Detaylar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1117.

Esim, N., Kılıç, Ö. ve Güneş, H., 2014. Yüksek Gerilim Hattı Altındaki Parentucellia latifolia subsp. flaviflora Bitkisinin Uçucu Bileşenlerindeki Değişimlerinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 572.

Evcimen, E. B., Kabasakal, B. ve Erdoğan, A., 2014. Karatavuk (Turdus merula L.)'un Akdeniz Üniversitesi Kampüsündeki Üreme Biyolojisinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1087.

Fidan, E. C. ve Şirin, Ü., 2014a. Türkmen Dağlarında Çukur Tuzak Yöntemi ile Yakalanmış Staphylinidae Lameere, 1900 ve Buprestidae Leach, 1815 Türleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1011.

Fidan, E. C. ve Şirin, Ü., 2014b. Türkmen Dağlarından Türkiye Faunasına Endemik İki Yer Böceği (Carabidae, Coleoptera) Kaydı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1168.

Fındık, Ö., 2012. Makroomurgasız Çeşitliliği (Kastamonu-Beyler Baraj Gölü). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1143.

Fırat, M., 2012. Epiteti "Hakkari ve Çevresi" olan Nadir ve Endemik Bitkilerin Tehlike Kategorileri ve Son Populasyon Gözlemleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 118.

Fırat, S. ve Sert, O., 2014. İç Anadolu Bölgesi Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae) Altfamilyası Faunasının Belirlenmesi ve Bazı Ekolojik ve Zoocoğrafik Değerlendirmeler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1052.

Friederichs, K., 1958. A Definition of Ecology and Some Thoughts About Basic Concepts. Ecology, Vol. 39, No. 1 (Jan., 1958), pp. 154-159.

Gençbay, T., Koçak, F. Ö., Çil, E. ve Işık, K., 2012. Doğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomiset İzolasyonlarının 16S rDNA Gen Bölgesi ile Moleküler Tiplendirilmeleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1223-1224.

Gökçen, İ. S. ve Yıldız, İ., 2014. Frontonia (Protista, Ciliophora) Türleri Üzerine Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1207.

Gözcü, M. C. ve Uyar, G., 2014. Küresel İklim Değişikliklerinin İndikatörü Olarak Briyofitler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 547.

Gözütok, S. ve Albayrak, İ., 2012. Microtus Cinsine Ait İki Türün Farklı Habitatlara Özelleşmeleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 227.

Gül, S., 2014. Endemik Kafkas Semenderi (Mertensiella caucasica)'nin Habitat Uygunluğu ve İklimsel Dağılımı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 981.

Gülmez, Y., Dizer, A. ve Çubuk, F. T., 2012. Tokat İli Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) Faunasının Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1001-1002.

Günaydın, M., Bektaş, E., Cüce, M. ve Sökmen, A., 2012. Çeşitli Besi Ortamlarının Thymus pseudopulegioides Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 754.

Güneş, F., 2012. Türkiye'nin Endemik Lathyrus'ları (Leguminosae) ve Tehlike Durumları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 644-645.

Güven, S. ve Makbul, S., 2014. Bazı Vincetoxicum (Apocynaceae - Asclepiadoideae) Taksonlarının Polen Morfolojileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 628.

Güzel, M. E., Makbul, S., Gültepe, M. ve Coşkunçelebi, K., 2012. Orta Anadolu'dan Yeni Tanımlanan Scorzonera tuzgolusensis'in (Asteraceae) Filogenetik Pozisyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 648.

Hacet, N., 2014. Trakya Üniversitesi Kampüsündeki Odonata Çeşitliliği. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1042.

Hayat, R. ve Vujic, A. 2014. Türkiye'nin Merodon Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) Türleri Kontrol Listesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1046.

Hekimoğlu, O., Tavşanoğlu, Ç., Kaynaş, B. Y. ve Özer, N., 2014. Muğla ve Aydın İllerinde Bulunan Kene Türleri Üzerinde Ön Çalışmalar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1118.

Henslow, J. S., 1859. A Dictionary of Botanical Terms. London: Groombeidge and Sons, Paternoster-row.

Irmak, S., Çoğal, M. ve Sözen, M., 2012. Zonguldak İlinde Yayılış Gösteren Erinaceomorpha, Soricomorpha ve Chiroptera (Chordata: Mammalia) Türleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1008-1009.

Irmak, A., 1970. Orman Ekolojisi. İstanbul Üni. Orman Fakültesi Yayın NU:1650 / 149, 365 sayfa.

Işık, K., Işık, F. ve Kurt, Y., 2012. Fenotipik Esnekliği ve Genotip-Çevre Etkileşimini Ortaya Koymada Ortak-Bahçe-Deneme-Alanlarının Rolü: Pinus brutia Ten. (Kızılçam, Pinaceae) Örneği. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 321.

Kabalak, M. ve Sert, O., 2012. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri Elateridae (Coleoptera) familyası faunalarının faunistik kompozisyonları, ekolojik özellikleri ve zoocoğrafik kompozisyonlarının karşılaştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 206.

Kabasakal, B., Erdoğan, A. ve Sönmez, Ö.C., 2014. Rüzgar Enerji Santralleri ve Kuşlar: Olumsuzluklar ve Öneriler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1082.

Kabasakal, B. ve Erdoğan, A., 2014. Sivas Kangal'ın Kuşları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1084.

Kankılıç, T., Selvi, E. ve Çolak, E., 2014. Türkiye'de Yayılış Gösteren Arvicola amphibius (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının Karyolojik Bakımdan İncelenmesi. ŞEKER, Perinçek Seçkinozan, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 259.

Kara, R., Bozdoğan, Ş. G., Ezer, T. ve Can, S. M., 2012. Cennet Vadisi ve Tekir Yaylası'nın (Erciyes Dağı-Kayseri) Bryofit Florası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 575.

Karaburun, P., Uyar, G., Ören, M. ve Özçelik, A. D., 2012. Bolu-Yukarı Gerede Vadisi Bryofit Florası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 579 - 580.

Karahasan, Ş. B. ve Hasbenli, A., 2014. Sündiken Dağları'nın (Eskişehir) Oedemeridae (Coleoptera) Faunası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1050. Karaman, C. ve Kıran, K., 2012. Türkiye Karınca (Hymenoptera: Formicidae) Faunası İçin Yeni Bir Zararlı (Pest) Karınca Türü: Nylanderia jaegerskioeldi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1014.

Karaman, C., Kıran, K., Aksoy, V., 2014. Nadir ve Az Bilinen Karınca Cinsi Strumigenys (Hymenoptera, Formicidae) için Türkiye'den Yeni Kayıtlar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 255.

Karaömerlioğlu, D. ve Düzenli, A., 2012. Sulak Alanların Ekolojisi ve Turizme Katkısı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 173.

Karavin, M., Zeybekoğlu, Ü. ve Akyürek, B., 2012. Rize İli Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadomorpha, Cicadellidae) Altfamilyası Türlerinin Faunistik Yönden İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1015.

Kaya, U., 2012. Tehlike Altındaki Türkiye Amfibileri ve Bu Konuda Bilim Adamlarına Düşen Bilimsel ve İnsancıl Görevler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 199.

Kebapçı, Ü., 2014. Türkiye Mağara Salyangozları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 260.

Keçeli, T. ve Abay, G., 2012. Trichocolea tomentella (Trichocoleaceae), Türkiye Ciğerotları (Marchan-tiophyta) Florası İçin Yeni Kayıt. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 577.

Keçeli, T. ve Abay, G., 2014. Fındıklı (Rize) Ciğerotu Florasına Katkılar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 100.

Keçeli, T., Ören, M ve Uyar, G., 2012.Türkiye Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası için İki Yeni Kayıt:Cephalozia lunulifolia (Cephaloziaceae) ve Lophocolea fragrans (Lophocoleaceae)21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 576.

Kemal, M. ve Kesran Akın, K., 2012. Mutki (Bitlis) İlçesi Papilionoidea ve Hesperioidea (Lepidoptera) Faunasına Katkılar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 934.

Keskin, T., Koçak, F. Ö., Çil, E. ve Işık, K., 2012. Mikolik Asit İçerikli Aktinomisetlerden Nocardia ve Dietzia İzolatlarının 16S rDNA Yöntemi İle Tiplendirilmesi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1233.

Kılıç, A. Y., Afacan, Y. ve Altunsoy, F., 2014a. Batı Ege Bölgesi Tabanidae (Insecta: Diptera) Faunasına Katkılar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1130.

Kılıç, D. D., Kutbay, G. H. ve Hüseyinoğlu, R., 2014b. Herdem Yeşil ve Yaprak Döken İki Türde Nisbi Gelişme Oranı ile (RGR) Bazı Yaprak Parametrelerinin İlişkisinin İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1396.

Kılıç, Ö., Esim, N. ve Güneş, H., 2014c. Türkiye'den Heracleum persicum (Apiaceae) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 611.

Kılıç, Ö., Esim, N. ve Güneş, H., 2014d. Türkiye'den İki Centaurea (Asteraceae) Türünün Kimyasal Kompozisyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 543.

Kırdal, Y. ve Varol, Ö., 2014. Masa Dağı ve Kızıldağ (Muğla) Florası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 115.

Kızılkaya, E., Urhan, R. ve Karaca, M., 2014. Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nın (Denizli) Kuş Faunası Üzerine Araştırmalar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1088.

Koçak, F. Ö., Kaygusuz, Ö., Çiğdem, U. ve Darcan, C., 2014. Humulus lupulus (Şerbetçi otu) Rizosfer Toprağından İzole Edilen Farklı Aktinomisetlerin Moleküler Tiplendirilmeleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1467.

Koçak, M. K. ve Seven, E., 2012. Şirvan'daki (Siirt) Mantodea Türleri Üzerine Faunistik Bir Araştırma (Dictyoptera: Mantodea). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1079.

Korkmaz, C., Daşkın, R., Kaçar, O., 2014a. Bursa İlinde Üç Farklı Lokaliteden Toplanan Laurus nobılıs l. (defne) Örneklerinin Uçucu Yağ İçeriklerinin Karşılaştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 624.

Korkmaz, M., Kandemir, A., İlhan, V., Karacan, S., 2014b. Kemaliye Yöresine Özgü Zetrin Baharatına Katılan Nadir ve Endemik Bitki. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 387.

Korkmaz, M., Alparslan, Z., Turgut, N., İlhan, V., 2012. Ergan Dağı'nın (Erzincan) Endemik Bitki Taksonları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 655.

Köroğlu, N. Ö. ve Karaytuğ, S., 2014. Ege Sahillerinden Yeni bir Ameira Boeck, 1865 (Copepoda: Harpacticoida: Ameiridae) Türü. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1063.

Koyuncu, T., Kartal, V. ve Karavin, M., 2012. Tip Yeri Amasya Olan Üç Gündüz Kelebeği Taksonu (Rhopalocera, Lepidoptera) Üzerine Araştırma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1031.

Koyuncu, T., Kartal, V., Zeybekoğlu, Ü. ve Akyürek, B., 2014a. Amasya Akdağ ve Çevresindeki Lycaenidae (Lepidoptera, Rhopalocera). Taksonları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1065. Koyuncu, T., Kartal, V., Zeybekoğlu, Ü., Karavin, M., 2014b. Amasya Akdağ ve Çevresindeki Papilionidae (Lepidoptera, Rhopalocera) Taksonları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 953.

Küçükberber, M., Tonguç, A. ve Koç, H., 2014. Spil Dağı (Manisa)'nın Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) Türlerinin Faunistik Yönden İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1034.

Küçükkaykı, E. C., Yaman, İ., Korkmaz, D. ve Ekinci, G., 2012. Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsündeki Yer Böceklerinin (Coleoptera: Carabidae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1036.

Küçükkaykı, E. C., Şirin, Ü., Çalışkan, H. ve Destire, C., 2012. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Coccinellidae Türleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1037.

Kürşat, M., Karataş, M., Gedik, O., Kıran, Y., 2014a. Linum nervosum Waldst. & Kit. (Linaceae) Türünün Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23 - 27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 434.

Kürşat, M., Karataş, M., Gedik, O., Kıran, Y., 2014b. Türkiye' de Yayılış Gösteren Endemik Scutellaria orientalis L. subsp. bicolor (Hochst.) Edmondson (Lamiaceae) Taksonunun Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 583.

Kürşat, M., Gedik, O. ve Kıran, Y., 2014c. Bitlis'te Yayılış Gösteren Bazı Nepeta L. (Lamiaceae) Türlerinin Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 442.

Kürşat, M., Kıran, Y. ve Gedik, O., 2014d. Elazığ'da Yayılış Gösteren Bazı Astragalus L. (Fabaceae) Taksonlarının Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 584.

Makbul, S., Coşkunçelebi, K., Gültepe, M., Okur, S. ve Güzel, M. E., 2014. Yeni Bulgular Işığında Scorzonera (Asteraceae) Cinsinin Ülkemizdeki Taksonomik Durumu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 116.

Mart, A., Tolan, R. ve Caf, F., 2014a. Elazığ İli Sucul Coleoptera (Helophoridae) Türleri Üzerine Faunistik Çalışma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1096.

Mart, A., Tolan, R. ve Caf, F., 2014b. Elazığ İli Sucul Coleoptera (Hydrophilidae) Türleri Üzerine Faunistik Çalışma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 957.

Miroğlu, A. ve Demirtaş, S., 2014. Türkiye'de Cordulegaster (Insecta: Odonata) Cinsinin Durumu ve Cordulegaster picta'da Görülen Varyasyonlar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 995.

Musayev, M. ve Atamov, V., 2012. Azerbaycan'ın Su-Bataklık Florası .21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 119.

Mutlu, S., Osma, E. ve İLHAN, V., 2014. Ökse Otunun (Viscum album) Çamlarda (Pinus sylvestris) Sebep Olduğu Kuraklık Teşvikli Oksidatif Sisteme Bağlı Hasarın Mevsimsel Olarak Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 123.

Ocak, İ., Korcan, E. ve Sarıoğlu, S., 2012. Eskişehir Kırka Ormanı Myxomyceteleri: Liceales Takımı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1261-1262.

Ocak, İ., Muhsin Konuk, M. ve Kıvrak, E., 2012. Türkiye Myxomycetes Florası İçin Yeni Cins ve Tür Kayıtları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1260-1261.

Okur, Y. ve Salur, A., 2014. Burdur ve Isparta İllerinde Yaşayan Bazı Odonata Larvalarının Yayılışı ve Ekolojisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1139.

Osma, E., İlhan, V. ve Kandemir, A., 2012. Iris danfordiae'nin (Sarı Süsen, Iridaceae) Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 455.

Öcal, İ. Ç., Kayhan, N. Y., Bayram, A., 2014. Canlı İndikatör Otbiçenler. Abdullah Bayram22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 194.

Ömeroğlu, E. E. ve Karaboz, İ., 2012. Biyolüminesen Aliivibrio fischeri ve Aliivibrio logei Suşlarının İdentifikasyonu ve Farklı Ortam ve İnkübasyon Koşullarında Biyofilm Oluşturma Kapasitelerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1217-1218.

Ömeroğlu, E. E. ve Karaboz, İ., 2014. İlk Kayıt Olarak Tespit Edilen Biyolüminesen Vibrio gigantis Suşlarının Genomik Polimorfizminin Pulsed-Field Jel Elektroforez (PFGE) Tekniği ile Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1487.

Ören, M., Uyar, G. ve Keçeli, T., 2012. Batı Küre Dağlarının Epifitik ve Epiksilik Bryofitleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 579.

Ören, M. ve Keçeli, T., 2014. Ihlara Vadisi Karayosunu Biyoçeşitliliğine Katkılar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 557.

Özay, S. G., İlçim, A. ve Kökdil, G., 2012a. Bazı Vincetoxicum Türlerinin (Asclepiadaceae)Yaprak ve Gövde Anatomisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 447.

Özay, S. G., Güngör, Ş. S. U., İlçim, A. ve Kökdil, G., 2012b. Trigonella plicata Tohumlarının Flavonoit İçeriği ve Serbest Radikal Süpürücü Aktivitesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 402.

Özay, Y., Çaycı, M. K., Yıldırım, Z., Yıldız, A., Darcan, S., Yumrutaş, Ö., 2014. Verbascum inulifolium Bitki Ekstresinin Sıçanlarda Deri Yaraları Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 970.

Özbek, H. H. ve Bal, D. A., 2012a. Macrholaspis recki (Bregetova and Koreleva 1960): Kelkit Vadisi'nden Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Makrokelid (Acari: Mesostigmata: Macrochelidae) Akar Türü. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1059-1060.

Özbek, H. H. ve Bal, D. A., 2012b. Macrocheles subbadius (Berlese, 1904): Kelkit Vadisi'nden Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Makrokelid (Acari: Mesostigmata: Macrochelidae) Akar Türü. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1058.

Özcan, S., Akyıldız, K. G. ve Duran, M., 2012a. Büyük Menderes Havzasındaki Chironomidae (Insecta: Diptera) Larvalarının Ekolojik İsteklerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1148-1149.

Özcan, T., Güner, Ö. ve Dirmenci, T., 2012b. Endemik Nepeta phyllochlamys ve N. isaurica (Lamiaceae) Türlerinin Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Açıdan Karşılaştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 457.

Özçelik, A. D., Uyar, G. ve Ören, M., 2014a. Gevne ve Dimçayı Vadileri (Antalya - Konya) Briyofit Florası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 97.

Özçelik, F., Savaroğlu, F. ve Erkara, İ. P., 2014b. Türkiye Karayosunu Florasına Ait Bazı Grimmiaceae Arn. Türlerinin Spor Morfoloji-lerinin İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 483.

Özdamar, H., Darılmaz, M. C. ve Kıyak, S., 2014. Gölcük Yayla Gölü (Kütahya) Sucul Kınkanatlı Faunasının Bazı Fiziksel Parametrelere Göre Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 909.

Özdilek, Ş. Y., Jones, R. L. ve Partal, N., 2014. İstilacı Carassius gibelio Türünün Yerli Balık Türleri Üzerine Etkilerinin İzotopik Niş Çakışması ile Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 192.

Özgök, Ö., Kocabıyık, Y. E. ve İlhan, S., 2014. Çamaltı Tuzlası Filamentli Mikrofungus Çeşitliliğinin Belirlenmesi: Dematiaceae. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1424.

Özgül, O., Koç, H. ve Dikkaya, M. A., 2014. Sündiken Dağları (Eskişehir) Tipulidae (Diptera) Türlerinin Faunistik Yönden İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1044.

Özkan, N. G., Koçer, N. ve Aksoy, N., 2012. Düzce'nin Orkideleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 645.

Özmen, H., Uysal, İ., 2012. Çanakkale'de (Türkiye) Önemli Kumul ve Tuzcul Alanların Florası ve Ekolojisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 669.

Öztürk, M., Duran, A. ve Hakkı, E. E., 2014. Türkiye Cicer (Fabaceae) Cinsi Taksonlarının Revizyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 101.

Özüdoğru, B., Erik, S. ve Akaydın, G., 2012. Türkiye'deki Ricotia (Brassicaceae) Türlerinin Populasyon Yapıları ve Yeni Yayılış Alanları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 661-662.

Per, E., 2014. Tüy Akarı Araştırmalarında Kullanılan Farklı Örnek Toplama Metotlarının Sylviidae (Ötleğengiller) Familyasına Ait Kuş Türlerine Uygulanması ve İzlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 195.

Pınar, S. M. ve Behçet, L., 2012. Türkiye'de Yayılış Gösteren Onopordum anatolicum (Asteraceae) Taksonu Üzerine Morfolojik, Palinolojik, Karyolojik ve Ekolojik Araştırmalar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 662-663.

Sarıcaoğlu, S., Ay, H., Topkara, A. R., Gençbay, T., Koçak, F. Ö. ve Işık, K., 2014. Ada Topraklarından Farklı Ön Uygulamalarla Aktinomiset İzolasyonları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1431.

Savran, A., Bağcı, Y. ve Onat, T. A., 2012. Niğde İl Sınırları İçinde Yayılış Gösteren Lokal Endemik Bitkilerden Bazılarının Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 665.

Savran, A., Bağcı, Y., Onat, T. A., 2014. Niğde İli Sınırları İçinde Yayılış Gösteren Lokal Endemik Bitkilerin Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 89.

Saygın, H., Sazak, A. ve Şahin, N., 2012. Farklı Habitatlardan İzole Edilen Bazı Streptomyces Suşlarının Mültilokus Dizi Analizleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1394.

Sean C. M., 2005. How useful is the concept of habitat? - a critique. Oikos 110:(3): 634 -638.

Sevgi, O., 2004. Fen Bilimleri Sözlüklerinde Türkçe Kelime Kullanımı. V. Türk Dil Kurultayı 20-26 Eylül 2004 Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları:855/1, sayfa:2667-2686.

Sevgi, O. ve Aydın, A., 2007. "Kar ve çığ sözlüğü" üzerine bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi Orman Fak. B57 Sayı:2, 93 - 110.

Sevindik, E., Coşkun, F., Paksoy, M. Y., Selvi, S., 2014. Türkiye'de Yetişen Inula L. (Asteraceae) Türlerinin Toprak Ekolojisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 190.

Sezgin, D. E. ve Ekmekçi, Y., 2014. Ayçiçeği Bitkisinde Farklı Tuz Uygulamaları ile Bor Toksisitesi Giderilebilirliğinin İncelenmesi.22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 459.

Silkin, N., 2012a. Akdeniz Bölgesi Cantharis, Boveycantharis ve Malthinus (Cantharidae) Cinsleri Faunası ve Sistematiği Üzerine Araştırma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1081.

Silkin, N., 2012b. Akdeniz Bölgesi Cordicantharis, Metacantharis, Occathemus ve Rhagonycha Cinsleri Faunası ve Sistematiği Üzerine Araştırma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1080.

Şabanoğlu, B. ve Sert, O., 2014. İç Anadolu Bölgesi Cerambycidae (Coleoptera) Familyası Üzerinde Faunistik Çalışmalar ve Bazı Ekolojik ve Zoocoğrafik Değerlendirmeler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1002.

Şahin, B., Vural, M. ve Uğurlu, E. 2012a. Türkiye'de Vejetasyon Araştırmalarının Geldiği Nokta ve Yapılması Gerekenler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 121. Şahin, B., Varol, Ö., Vural, M., 2012b. Darende'nin Bazı Dar Yayılışlı Endemik Bitki Türleri Hakkında Gözlemler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 628-629.

Şahin, E., Özbucak, T. B., Türkiş, S. Y. ve Karahasan, F., 2012c. Ulugöl Tabiat Parkı (Ordu/Gölköy)'nın Bitki Çeşitliliği. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03 - 07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 816-817.

Şahin, N., 2014. Prokaryotik Tür Tanımında Modern Yaklaşımlar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 58.

Şahin, Ü., Çetiner, Ö., Çiftçi, D. ve Hasbenli, A., 2014. Lycaenidae (Lepidoptera) Türlerinin Bazı EUNIS Habitat Sınıflarıyla İlişkilendirilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1070.

Şen, B. ve Bilgin, C. C., 2012. Beypazarı Çevresinde Yaşayan Küçük Akbaba (Neophron percnopterus) Populasyonunun Yuva Yeri Tercihlerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 192.

Şen, İ., Ekiz, A. N. ve Gök, A., 2014. Kovada Gölü Milli Parkı ve Kızıldağ Milli Parkı'nda (Isparta) Tespit Edilen Yaprak Böceği (Coleoptera: Chrysomelidae) Türlerinin Konak Bitki Tercihleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1022.

Şenler, N. G., Yıldız, İ. ve Yüce, M. M., 2012. Ekstrem Habitatlarda Gizli Siliyat Türlerinin (Protista Ciliophora) Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1084.

Şenol, S. G., 2014. Bitkisel Çeşitlilik: Güncel Durum ve Araştırma Yöntemleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 76.

Şentürk, T. ve Yıldız, Ş., 2014. Krom ve Çinko İyonlarının Chlorella vulgaris Biyokütlesi ile Giderilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 710.

Şimşek, F. M. ve Cihangir, S. İ., 2012. Aedes ve Ochlerotatus (Diptera: Culicidae) Türlerinin Akdeniz Bölgesi'ndeki Sıklığı ve Dağılım Örüntüsü. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1087.

Şirin, E. ve Ertuğrul, K., 2014. Büyük Eğri Dağı (Mut, Mersin) ve Çevresinin Endemik Bitkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 473.

Şirin, Ü., Fidan, E. C., Çalışkan, H. ve Şenyüz, Y., 2014a. Kaz Dağları Simuliidae (Diptera) Türleri ve Çevresel Etmenlerle İlişkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1071.

Şirin, Ü., Fidan, E. C. ve Çalışkan, H., 2014b. Eskişehir ve Çevresindeki Mağaralardan Araneae (Arach-nida) ve Isopoda (Crustceae) Kayıtları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1018.

Somuncu, S. ve Koç, K., 2012. Seferihisar (İzmir) İlçesi Rafignatoid (Acari: Raphignathoidea) Akar Faunası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1082.

Tan, R., Erkara, İ. P., Savaroğlu, F., Pehlivan, S., 2014. Türkiye Karayosunu Florasına Ait Bazı Pottiaceae Schimp. Türlerinin Spor Morfolojilerinin İncelen-mesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eski-şehir, Türkiye, özet, sayfa 470.

Tanyeri, R. ve Tezcan, S., 2014. Aspat (Muğla) Yöresi Tenebrionidae ve Carabidae (Coleoptera) Faunası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1047.

Tarauş, G. ve Okyar, Z., 2012. Edirne Noctuidae (Lepidoptera) Faunasının Aylık ve Mevsimsel Değişimi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1046.

Taş, B., Şahin, E. ve Özbucak, T. B., 2012. Kacalı Deresi Yatağının (Perşembe, Ordu) Makrofit Florası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 817-818.

Tatar, D., Güven, K., Sazak, A. ve Şahin, N., 2012. Tuz Gölü ve Tuz Havzalarından İzole Edilen Halofilik Aktinomisetlerin Moleküler Karakterizasyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 313-314.

Tekin, S., Yılmaz, S., Azizioğlu, U., Çömlekçi, E., Karabörklü, S., Akbulut, M., Ayvaz, A., 2012. Kahramanmaraş İlinden İzole Edilen Bacillus thuringiensis İzolatlarının Karakterizasyonu Ve Tarımsal Zararlılar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 796.

Toğay, A., Bayram, F., Gökçe, A. ve Ayvaz, Y., 2012. Isparta İli Kovada Gölü Milli Parkı Örümceklerinin (Arachnida: Araneae) Sistematik ve Faunistik Yönden İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 217.

Tok, C. V., Çiçek, K., Hayretdağ, S. ve Ayaz, D., 2014. Yurdumuzda Yaşayan Bacaksız Kertenkele Türlerinin Maruz Kaldığı Tehditler ve Korunmasına Yönelik Öneriler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 221.

Tosunoğlu, M., Gül, Ç. ve Tepeova, N., 2014. Türkiye' deki Sikkeli Yılan (Hemorrhois nummifer) ve Osmanlı Engereği (Montivipera xanthina)' nde Bazı Kan Parametreleri (Reptilia: Ophidia). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 979.

Toyran, K., Yorulmaz, T., Gözütok, S. ve Albayrak, İ., 2012. Ihlara Vadisi Memeli Faunası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 228.

Tüney, İ., Özdemir, S. ve Sukatar, A., 2012. İzmir İli Doğal ve Suni Göllerinden İzole Edilen Mikroalg Floraları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1155.

Türkiş, S., Kutbay, H. G. ve Özbucak, T. B., 2012. Üç Filoristik Bölge Kesişim Noktasında Endemik Bitki Çeşitliliğinin Önemi 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 819.

Udvardy, M. F. D., 1959. Notes on the Ecological Concepts of Habitat, Biotope and Niche. Ecology, Vol. 40, No. 4 (Oct., 1959), pp. 725-728

Uma, M. M., Kabataş, E., Kurt, E., Cabi, E., 2014. Namık Kemal Üniversitesi Kampüs Alanı Peyzaj Bitkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 532.

Ünal, O., 2012. Antalya'nın Manavgat İlçesinde Bulunan Sorgun Ormanı, Boğaz Ormanı ve Titreyengöl'ün Bitki Çeşitliliği Bakımından İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 820-821.

Urhan, R., Karaca, M., Duran, E. H., Tepe, M., Kızılkaya, E., 2014. İç Ege Bölgesi'nden Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Akar (Acari, Zerconidae) Kaydı: Zercon hispanicus Sellnick, 1958. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 921.

Urhan, R., Öztaş, M. ve Karaca, M., 2012. Giresun'dan Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Zerkonid Akar (Acari, Zerconidae) Türü: Zercon karadaghiensis. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1100.

Ustasüleyman, M., İnceer, H., Ayaz, S. H. ve Aksu, N., 2012. İki Endemik Tripleurospermum Türünde (Asteraceae) Akenlerin Müsilaj Yapısı ve Fonksiyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 620-621.

Ustasüleyman, M., Aksu, N., İnceer, H., Ayaz, S. H., 2014. Endemik Tripleurospermum conoclinium ve T. rosellum var. album Taksonlarında Akenlerin Müsilaj Yapısı ve Fonksiyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23 - 27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 895.

Uyar, G., Hazer, Y. ve Ören, M., 2012. Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu'nda (ZNG) Online Veritabanı Oluşturulması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 574.

Uzun, Y., Yeşil, A. ve Acar, İ., 2012. Siirt (Merkez) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1302-1303.

Varol, İ. ve Akpınar, A., 2012. Gaziantep - Barak Ovası Gnaphosidae (Araneae) Faunası ve Habitat Tercihleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 935.

Varol, M. İ., Akpınar, A. ve Arslan, D., 2014. Böğülerin (Ordo: Solifugae) Habitat Tercihleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 998.

Veyisoğlu, A. ve Şahin, N., 2014. Karadeniz Sedimentinden İzole Edilen Micromonospora sp. S4803 İzolatının Polifazik Yöntemlerle Karakterizasyonu.22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 340.

Veyisoğlu, A., Sazak, A. ve Şahin, N., 2012. Karadeniz Dip Sedimentinden Aktinobakteria Üyelerinin İzolasyonu, Moleküler ve Kemotaksonomik Yöntemlerle Tanımlanması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 312.

Yağız, D., ve Afyon, A., 2012. Türkiye Miksomikotası İçin Üç Yeni Licea Kaydı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1307.

Yapp, R. H., 1922. The Concept of Habitat. Journal of Ecology, Vol. 10, No. 1 (May, 1922), pp. 1-17.

Yavaşoğlu, S. İ., Bursalı, F., Köşlüoğlu, Ç. ve Şimşek, F. M., 2014. Doğu Akdeniz'de Ochlerotatus phoeniciae (Diptera: Culicidae)'nin Dağılımı 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 366.

Yavuz, M. ve Tunç, M. R., 2012. Doğu Akdeniz'de İki Yeni Lokalitede Yayılış Gösteren Çayır Faresi Microtus levis (Rodentia: Cricetidae)'nin Ekolojik Tercihleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 912.

Yenmiş, M., Ayaz, D. ve Engin, Ş. D., 2014. Agamidae Familyasında Yağmur-İçme Davranışı İle İlgili Bir Ön Çalışma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 977.

Yeşilyurt, E. B., Erik, S., Özmen, E., Gömürgen, A. N. ve Akaydın, G., 2014. Helianthemum stipulatum (Cistaceae) Türü Üzerinde Taksonomik Çalışmalar.22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 472.

Yeşilyurt, E. B., Erik, S., Gömürgen, N. ve Doğan, C., 2012. Helianthemum salicifolium (Cistaceae) Üzerinde Taksonomik, Morfolojik, Sitolojik, Palinolojik ve Ekolojik Çalışmalar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 671.

Yıldırım, M. Z. ve Kebapçı, Ü., 2014. Toros Dağları'nda Alpin Yayılış Gösteren Kara Salyangozları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 264.

Yılmaz, E. Ş., Güzel, Y., Güzelşemme, M. ve Keskin, H., 2012. Hatay'da Halk Arasında Yara Sağaltıcı Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Biyolojik Aktiviteleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 359-360.

Yılmaz, G. ve Özdilek, Ş. Y., 2014. Raja miraletus Türünün Habitat Kullanımı Üzerine Değerlen-dirmeler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1203.

Yılmaz, H., Kutbay, H. G. ve Sürmen, B., 2014. Plantasyon Yapılmış ve Yapılmamış Orman Vejetasyonunda Simpatrik Olarak Yayılış Gösteren Herdem Yeşil Türlerin Fenofazik Sıra İndislerinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 570.

Yoltaş, A., Günyar, Ö. A., Yamaç, M. ve Uztan, A. H., 2014. Niğde Düzkır (=Aladağlar) Mağarasının İçinden ve Dışından Alınan Toprak Örneklerinde Mikrofungal Floranın Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1373.

Yorulmaz, T., Toyran, K., Gözütok, S., Yorulmaz, A. E. ve Albayrak, İ., 2012. Yolların ve Trafiğin Memeli Hayvanlar Üzerine Etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 187.

Yurtcan, M., 2012. İç Anadolu Bölgesi Tryphoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) Türleri Üzerine Bir Araştırma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, özet, sayfa 1110.

Yurtcan, M., 2014. Türkiye Ichneumonidae (Hyme-noptera) Faunasına Katkılar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, özet, sayfa 1038.

Zülfikar, H., 1991, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 569, 213 sayfa, ISBN: 975-16-0398-6.

Kaynak Göster