BRICS-T ÜLKELERİNİN E-TİCARET POTANSİYELLERİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

E-ticaret küresel olarak büyürken, etkisi de giderek genişlemektedir. Bu çalışmanın analiz kısmının ilk aşamasında Türkiye ve BRICS (BRICS-T) ülkelerinde e-ticareti etkileyen faktörler (Ekonomik Trendler, Demografik Faktörler, İnternet Altyapısı, Yaygınlığı/Mobil Cihaz Kullanımı, Sosyal Medya Yaygınlığı, Finansal Ürün Yaygınlığı, Lojistik Performans Etkisi) açısından incelenmiştir. İkinci aşamasında e-ticaret açısından SWOT analizi yapılarak ve BRICS-T ülkeleri belirlenen on kritere göre sıralanarak değerlendirilmiştir. Çalışmada 2019-2021 dönemi verilerine odaklanarak Covid-19 pandemisi etkileri de dikkate alınmaya çalışılmıştır. Çin, pandemi döneminde e- ticaret hacmini artırarak fırsatı değerlendiren ülke olmuştur. Rusya, internet kullanan birey sayısı oranının yüksekliği, finansal ürün yaygınlığı gibi avantajlarla e-ticaret potansiyeline sahip bulunmuştur. Türkiye, genç nüfusu, kredi kartı sahiplik oranı yüksekliği ve internet kullanım oranı yüksekliği ile bu potansiyeli göstermektedir. Güney Afrika ve Brezilya’da internette geçirilen sürenin on saatten uzun ve sosyal medya kullanımının oldukça yaygın olduğu görülmüştür. Hindistan’ın ise kalabalık nüfusuna ve sosyal medya yaygınlığına karşın kredi kartı sahipliği oranı konusunda oldukça düşük seviyede olduğu gözlenmiştir.

EVALUATION OF E-COMMERCE POTENTIALS OF BRICS-T COUNTRIES WITH SWOT ANALYSIS

As e-commerce grows globally, its influence is expanding. In the first stage of the analysis part of this study, Turkey and BRICS (BRICS-T) countries were examined in terms of factors (Economic Trends, Demographic Factors, Internet Infrastructure, Prevalence/Mobile Device Usage, Social Media Prevalence, Financial Product Prevalence, Logistics Performance Impact) affecting e-commerce. In the second stage, from the e-commerce aspect SWOT analysis was made, and the BRICS-T countries were evaluated by ranking according to the designed ten criteria. In the study, the effects of Covid-19 have been paid regard by focusing on the data between 2019 and 2021. China has been the country that used the opportunity by increasing its e-commerce volume during the pandemic period. Russia has been found to have e-commerce potential with advantages, such as using the internet and the prevalence of financial products. Turkey shows this potential with its young population, high rate of credit card ownership, and high internet usage rate. Spending time on the Internet is longer than ten hours, and using social media is over rife, has been observed in South Africa and Brazil. Despite the large population, a subordinate level of credit card ownership and social media prevalence have been observed in India.

___

 • Aşçı, M. E. (2019). BRICS Ülkelerinin Küresel Güç Olma Potansiyelleri ve Türkiye. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 39-60.
 • Bozkurt, C., ve Mermertaş, F. (2019). Türkiye Ve G8 Ülkelerinin Lojistik Performans Endeksine Göre Karşılaştırılması. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 7(2), 107-117.
 • Bülbül, E. (2018). Türkiye ile BRICS Ülkeleri Dış Ticaret Değerlendirmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü Uluslararasi Tİcaret Ve Para Yönetİmİ Bİlİm Dali
 • Canpolat, Ö. (2001). E-Ticaret Ve Türkiye'deki Gelişmeler (ISBN 975-6918-59-4). İnternet
 • Dastidar, A. G., ve Banerjee, P. (2020). Role Of Innovation And E-Commerce In BRICS–An Exploratory Analysis. Global Journal of Enterprise Information System, 12(1), 62-72.
 • Deloitte-TÜSİAD. (2019). E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar İstanbul: D. Digital. İnternet E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar. (2019). İstanbul. İnternet
 • e-tradeforall. (2021). Discover Our Country Profiles On The Digital Economy! İnternet Adresi: https://etradeforall.org/country-profiles/
 • EcommerceDB. (2022). Trends, Facts, And Figures For Your Market/ Ecommerce Markets Across The Globe. İnternet Adresi: https://ecommercedb.com/en/markets
 • Göcen, C. E., ve Onur, K. (2021). Yükselen Güçlerİn Ekonomİlerİnde Diş Tİcaretİn Etkİsİ: BRICS Örneğİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(44), 49-71.
 • Gryczka, M. (2018). MINT countries as possible rising stars in the global economy–benchmarking with BRICS countries. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 17(3), 23-31.
 • Gür, B. (2020). The Effect Of Foreign Trade On Innovation: The Case Of BRICS-T Countries. econworld-Working Paper Series(2020-003).
 • Hürriyet Gazetesi. (2017). İnternet Penetrasyonunu Artırmak Öncelikli Hedeflerimizden. İnternet Adresi: https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/ddos-saldirilari-yuzde-24-artarak-daha-karmasik-hale-geldi-41945112
 • IMF (Producer). (2022). IMF-Countrıes-Turkey. IMF. Retrieved from https://www.imf.org/en/Countries/TUR
 • Kemp, S. (2021a). Digital 2021: China İnternet Adresi: https://datareportal.com/reports/digital-2021-china
 • Kemp, S. (2021b). Digital 2021: The Latest Insights Into The ‘State Of Digital. İnternet Adresi: https://wearesocial.com/us/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/ Erişim: 03.03.2022 19.38
 • Kuşat, N. (2014). Isparta Dış Ticaret Sektörünün SWOT Analizi Kapsamında Mevcut Durum Değerlendirmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 299-324.
 • Lipsman, A. (2019). Global Ecommerce 2019/Ecommerce Continues Strong Gains Amid Global Economic
 • Uncertainty. İnternet Adresi: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
 • O'Neill, A. (2022). Gross Domestic Product (Gdp) in Turkey 2027. İnternet Adresi: https://www.statista.com/statistics/263757/gross-domestic-product-gdp-in-turkey/ Erişim: 23.07.2022 12.59
 • Öniş, Z., ve Kutlay, M. (2013). Rising Powers In A Changing Global Order: The Political Economy Of Turkey In The Age of BRICS. Third World Quarterly, 34(8), 1409-1426.
 • Speed Test, O. (2021). Speedtest Global Index-Global Median Speeds October 2021. İnternet Adresi: https://www.speedtest.net/global-index
 • T.C. Ticaret Bakanlığı, E.-T. B. P. (2021). Sayılarla Dünyada E-Ticaret. İnternet Adresi: https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/sayilarla-dunyada-e-ticaret-21 Erişim: 03.05.2022 11.23
 • TheWorldBank (Producer). (2022). TheWorldBank. TheWorldBank-AGGREGATED LPI 2012-2018. Retrieved from https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking
 • TUBSİAD. (2021). Ekonominin Dönüştürücü Gücü: E-Ticaret etki Analizi Deloitte Digital. İnternet
 • UNCTAD. (2020). B2C E-COMMERCE INDEX 2020 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT İnternet
 • UNCTAD. (2021). Switzerland climbs to top of global e-commerce index. İnternet Adresi: https://unctad.org/news/switzerland-climbs-top-global-e-commerce-index Erişim: 17.04.2022 13.55
 • We are Social. (2018,.2019,2020,2021 ). Our İnsights. İnternet Adresi: https://wearesocial.com/us/blog/?query=post&filter-insight-type=report&filter-topic=digital Erişim: 17.02.2021 12.14
 • We are Social. (2019,2020.2021). Digital 2019:Turkey, Digital 2020: Turkey Digital 2021: Turkey. İnternet Adresi: https://datareportal.com/reports/digital-2019-turkey, https://datareportal.com/reports/digital-2020-turkey,https://datareportal.com/reports/digital-2021-turkey Erişim: 17.03.2022 16.30
 • We are Social. (2021). Ourinsights Digital 2021,China,Brazil,India,South Africa,Russia,Turkey. İnternet Adresi: https://datareportal.com/reports/digital-2021
 • Wearesocial (Producer). (2021). Digital 2021,China,Brazil,India,South Africa,Russia,Turkey. Datareportal. Retrieved from https://datareportal.com/reports/digital-2021
 • World Bank. (2022a). Exports of goods and services (current US$) - Turkiye, China, South Africa, Brazil, India, Russian Federation. İnternet Adresi: https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?end=2021&locations=TR-CN-ZA-BR-IN-RU&start=2018 Erişim: 23.07.2022 14.03
 • World Bank. (2022b). Imports of goods and services (current US$) - Turkiye, China, South Africa, Brazil, India, Russian Federation. İnternet Adresi: Imports of goods and services (current US$) - Turkiye, China, South Africa, Brazil, India, Russian Federation Erişim: 23.07.2022 13.58
 • Worldmeters. (2021). COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. İnternet Adresi: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?#countries
 • Yılmaz, Ö. (2017). An alternative analysis of economic indicators of Turkey and BRICS countries. European Journal of Alternative Education Studies, 2(1), 152-162.