Astımlı Çocuklarda Serum Periostin ve Soluk Havasında Nitrik Oksit Düzeyi

Amaç: Periostin, havayolu epitelinden ve akciğer fibroblastlarından, IL-4 ve IL-13 aracılığı ile salgılanan ekstrasellüler matriks proteinidir. Eozinofilik havayolu inflamasyonun göstergesi olduğu kabul edilmektedir. Çalışmada, astımlı çocuk hastalarda serum periostin düzeyinin değerlendirilmesi ve soluk havasında nitrik oksit (FeNO) düzeyleri ile korelasyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 7-17 yaş arası, 60 intermittan ve hafif persistan astımlı (29 allerjik, 31 allerjik olmayan) ve 30 sağlıklı kontrol, toplam 90 çocuk (45 kız, 45 erkek) dahil edildi. Hastaların demografik verileri, eozinofil yüzdesi, solunum fonksiyon testi, deri prik testi ve spesifik IgE düzeyleri kaydedildi. FeNO ve serum periostin düzeyi ölçüldü. Bulgular: Çalışmaya alınan tüm bireylerde serum periostin değerlerinin yaşla anlamlı korelasyonu olduğu ve yaşla birlikte azaldığı görüldü (6-12 yaş grubunda 59.08±12.79 ng/dl, 13-18 yaş grubunda 46.18±11.64 ng/dl, p

Serum Periostin Level and Exhaled Nitric Oxide in Children with Asthma

Objective: Periostin is an extracellular matrix protein secreted by airway epithelium and pulmonary fibroblasts. Periostin was shown to play a role in eosinophilic airway inflammation. This study evaluated the serum periostin levels and exhaled nitric oxide (FeNO) in children with asthma. Materials and Methods: A total of 60 children with intermittent and mild persistent asthma (29 of them were allergic, and 31 of them were nonallergic) and a control group comprising 30 healthy children, ages between 7 and 17 years, were included in the study. Demographic and clinical data of the patients were recorded. The levels of FeNO and serum periostin were measured. Results: The serum periostin level was significantly correlated with age (59.08±12.79 ng/dL in 6–12 years and 46.18 ± 11.64 ng/dL in 13–18 years, p

Kaynakça

Jang WN, Park IS, Choi CH, Bauer S, Harmin S, Seo SC, et al. Relationships between exhaled nitric oxide and atopy profiles in children with asthma. Allergy Asthma Immunol Res 2013;5:155-61.

Oğuzülgen İK, Türktaş H, Erbaş D. Stabil astımda ekspirasyon havasındaki nitrik oksit düzeyini etkileyen faktörler. Toraks Dergisi 2002;3:232-5.

Sazlıdere H, Çelikel S, İnönü H, Doruk S, Yılmaz A, Özyurt H, ve ark. Astımlı olgularda yoğunlaştırılmış soluk havasında nitrik oksit seviyeleri ile astım kontrol ölçekleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010;58:5-15.

James A, Ono J, Kupczyk M, Ohta S, Izuhara K, Dahlen KS. Controlled oral steroid intervention decreases serum periostin levels in asthmatic patients. Am J Respir Crit Care Med 2013;187:A6005.

Song JS, You JS, Jeong SI, Yang S, Hwang IT, Im YG, et al. Serum periostin levels correlate with airway hyperresponsiveness to methacoline and mannitol in children with asthma. Allergy 2015;70:674-81.

Inoue Y, Izuhara K, Ohta S, Ono J, Shimojo N. No increase in the serum periostin level is detected in elementary school-age children with allergic diseases. Allergol Int 2015;64:289-90.

Arron JR, Holweg CT, Eng C, Salazar S, Roth LA, Seibold MA, et al. Range and distribution of type 2 inflammatory biomarkers in children and adolescents with and without asthma. Am J Respir Crit Care Med 2014;189:A3846.

Anderson HM, Lemanske RF, Arron JR, Holweg C, Rajamanickam V, Gern JE, et al. Developmental assessment of serum periostin as an asthma biomarker in children. J Allergy Clin Immunol 2014;133(Suppl. 2):299.

Masaoka M, Shiraishi H, Ohta S, Suzuki S, Arima K, Aoki S, et al. Periostin promotes chronic allergic inflammation in response to Th2 cytokines. J Clin Invest 2012;122:2590-600.

Jia G, Erickson RW, Choy DF, Mosesova S, Wu LC, Solberg OD, et al. Periostin is a systemic biomarker of eosinophilic airway inflammation in asthmatic patients. J Allergy Clin Immunol 2012;130:647-54.

American Thorasic Society; European Respiratory Society ATS/ ERS recommendations for standardized procedures for the online and offline measurement of exhaled lower respiratory nitric oxide and nasal nitric oxide, 2005. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:912-30.

National Asthma Education and Prevention Program Expert Panel Report 3. Guidelines for the diagnosis and management of Asthma. 2007. Erişim Tarihi: 12 Şubat 2017. Available from: URL: http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/asthsumm.pdf.

Masoli M, Fabian D, Holt S, Beasley R. Global Initiative for Asthma Program. The global burden of asthma: Executive summary of the GINA Dissemination Committee report. Allergy 2004;59:469-78.

Parulekar AD, Atik MA, Hanania NA. Periostin, a novel biomarker of TH2-driven asthma. Curr Opin Pulm Med 2014;20:60-5.

Global Initiative for Asthma Management and Prevention. Updated 2015. Erişim Tarihi: 17 Şubat 2017. Available from: URL: http://www.ginasthma.org.

Kaynak Göster