KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLAR

Kan dolaşımı enfeksiyonları en sık karşılaşılan invazif enfeksiyonlardan biridir. Bu çalışmanın amacı kan dolaşımı enfeksiyonlarının ampirik tedavisinin belirlenmesinde klinisyenlere yol göstermek için kan kültürlerinden üreyen mikroorganizma türlerini ve antibiyotik duyarlılıklarını belirlemektir. Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında tanımlanan 621 izolat çalışmaya dahil edilmiştir. Kan kültürü örnekleri BACT/ALERT 3D (bioMérieux, Marcy I’Etoile, Fransa) otomatize sistemi ile inkübe edilmiştir. Üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıkları VITEK 2 cihazı (bioMérieux, Fransa) ile yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 621 kan kültürü örneğinin 399’unda (% 64.3) Gram negatif bakterilerin, 192’sinde (% 30.9) Gram pozitif bakterilerin, 30’unda (% 4.8) ise mayaların üredikleri görülmüştür. En sık izole edilen Gram negatif bakterilerin sırasıyla Escherichia coli (107, % 26.8), Acinetobacter baumannii (104, % 26.1), Klebsiella pneumoniae (73,% 18.3), Pseudomonas aeruginosa (41, % 10.3) ve Enterobacter spp.(26,% 6.5) oldukları tespit edilmiştir. Gram pozitif bakteri üremesinin 99’unun (% 51.6) Enterococcus spp., 85’inin (% 44.3) Staphylococcus aureus olduğu saptanmıştır. Genişlemiş spektrumlu B-laktamaz (GSBL) üretimi Escherichia coli izolatlarının 50’sinde (% 46.7), Klebsiella pneumoniae izolatlarının 26’sında (% 35.6) görülürken, Proteus spp. izolatlarında saptanmamıştır. Karbapenemler tüm Gram negatif bakterilere karşı en etkili antibiyotikler olsa da, Acinetobacter baumannii izolatlarının tamamının karbapenemlere dirençli olduğu görülmüştür. Staphylococcus aureus izolatlarında vankomisine direnç saptanmazken, metisiline direnç % 30.6 olarak belirlenmiştir. Enterococcus spp. izolatlarının tamamı linezolide duyarlı olup vankomisine direnç sadece iki izolatta (% 2) tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan etkenler arasında hastanemizde diğer çalışmalara göre A.baumannii’nin hem görülme sıklığının fazla olması hem de izolatların tamamının karbapenemlere dirençli tespit edilmesi, hastanemizde enfeksiyon kontrol önlemlerinin artırılmasının gerektiği kanaatini oluşturmuştur.

Distribution of Microorganisms in Blood Cultures and Their Antibiotic Resistance

Bloodstream infections are one of the most common invasive infections. The aim of this study is to determine the types of microorganisms and antibiotic susceptibility isolated from blood cultures in order to guide clinicians determining the empirical treatment of bloodstream infections. 621 isolates identified between January 2016 and December 2017 were included in the study. Blood culture samples were incubated in BACT / ALERT 3D automated system (bioMérieux, Marcy I’Etoile, France). Identification and antibiotic susceptibility of microorganisms were done with VITEK 2 (bioMérieux, France). Of the isolated 621 microorganisms, 399 (64.3 %) were Gram negative, 192 (30.9 %) were Gram positive bacteria and 30 (4.8 %) were yeasts. The most frequent Gram negative bacteria were Escherichia coli (107, 26.8 %), Acinetobacter baumannii (104,26.1 %), Klebsiella pneumoniae (73, 18.3 %), Pseudomonas aeruginosa (41, 10.3 %) and Enterobacter spp. (26,6.5 %). The most frequent Gram positive bacteria were Enterococcus spp. (99, 51.6 %) and Staphylococcus aureus (85, 44.3 %). Extended spectrum B-lactamase (ESBL) was found in 50 (46.7 %) Escherichia coli isolates and 26 (35.6 %) of K.pneumoniae isolates while ESBLs were not detected in Proteus spp. isolates. Although carbapenems are the most effective antibiotics against all Gram negative bacteria, it has been found that the all A.baumannii isolates are resistant to carbapenems. Methicillin resistance was 30.6 % while no resistance to vancomycin was detected in Staphylococcus aureus isolates. Enterococus spp. were sensitive to linezolid and resistance to vancomycin was detected in only two isolates (2 %). As a result, among the agents causing bloodstream infections in this study, it was observed that the both incidence of A.baumannii and their carbapenem resistance ratio were higher in our hospital than other studies, suggesting that infection control measures should be increased in our hospital.

Kaynakça

Aydın M, Kaşıkçıoğlu C, Koşucu SN, Timurkaynak F, Arslan H. Kan dolaşımı infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik direnç oranları. Klimik Derg. 2016;29(2): 82-5.

Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance CAESAR Annual Report 2016: http: www.euro.who.int/en/health-topics/ disease-prevention/antimicrobial-resistance/ publications/2016/central-asian-and-eastern european-surveillance-of-antimicrobialresistance.-annual-report-2016.

CLSI. Clinical and Laboratory Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty Fifth Informational Supplement. Document M100-S23, (2013).

Er H, Aşık G, Yoldaş Ö, Demir C, Keşli R. Kan kültürlerinde izole edilerek tanımlanan mikroorganizmaların ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2015;45(1):48-54.

European Centre for Disease Prevention and Control. Healthcare-associated infections acquired in intensive care units. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2015, page:4-5, Stockholm: ECDC; 2017. Stockholm, (2017).

Guimarães ROS, Cunha TM, Oliveira ACS, AraújoLB, Pedroso RS, Röder DVDB. Bloodstream infection: The influence of risk factors, etiology and antimicrobial therapy on mortality rates. J Am Geriatr Soc. 2014;62(2):306-11.

Gündoğdu DZ, Çopur-Çiçek A, Mutlu MA, Koçyiğit S. Kan kültürlerinden izole edilen Gram negatif çomaklar ve antibiyotik duyarlılıkları. Eur J Health Sci. 2015;1(2):58-62.

Kılınç Ç, Güçkan R, Kahveci M, Kayhan Y, Pirhan Y, Özalp T. Kan kültürlerinde üreyen Gram negatif izolatların dağılımı ve antibiyotik direnç profilleri. Int J Basic Clin Med. 2015;3(3):125-30.

Küçükateş E, Gültekin N. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıkları. Med Bull Haseki 2016;54(2):97-102. https://doi.org/10.4274/haseki.2872

Pfaller M. Nosocomial fungal infections. Epidemiology of candidiasis. J Hosp Infect. 1995;30:329-38. https://doi.org/10.1016/0195-6701(95)90036-5

Rossolini GM, D’Andrea MM, Mugnaioli C. The spread of CTX-M-type extended-spectrum betalactamases. Clin Microbiol Infect. 2008;14(1):33- 41. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0691.2007.01867.x

Şafak B, Kılınç O. 2010-2015 yılları arasında kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Klimik 2016;29(2):60-4.

Şahin İ, Çalışkan E, Öztürk E, et al. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların dağılımı ve antimikrobiyal duyarlılıkları. Düzce Tıp Derg. 2013;15(2):11-4.

Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N ve ark. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017;74(3):269-78. https://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2017.94899

Taşçı L, Güreser AS, Boyacıoğlu Zİ, Karasartova D, Taylan ÖA. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan kültürlerinden üreyen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıkları. FLORA 2016;21(1):27-32.

Temiz H, Temiz S, Kaya Ş, Çelen MK. Kan kültürlerinden izole edilen Gram-negatif bakterilerde antibiyotik direnci. Klimik Derg. 2014;27(2):62-8. http://dx.doi.org/10.5152/kd.2014.15

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Özet Raporu 2015. Ankara. Ağustos (2016).

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 3.1, 2013. http://www.eucast.org (Erişim Tarihi: Mart 2017)

World Health Organization Antimicrobial Resistance. Global Report on Surveillance 2014. http://www.who.int/drugresistance/documents/surveillancereport/en/ (Erişim tarihi: Nisan 2014)

Yiş R. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir çocuk hastanesinde kan kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi. Turk Ped Arş. 2015;50(2):102-7.

Yüksekkaya Ş, Opuş A, Güvenç Hİ ve ark. 2009- 2013 yılları arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan kültüründen izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal ajanlara duyarlılıklarının değerlendirilmesi. ANKEM Derg. 2017;31(1):1-6.

Kaynak Göster