İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 2015-2018 Dönemi HIV Tarama ve Doğrulama Verilerinin Seroepidemiyolojik Değerlendirilmesi

Ocak 2015-Aralık 2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Seroloji/ELISA Birimi’ne; ameliyat öncesi serolojik tarama amacıyla ya da HIV enfeksiyonu şüphesiyle başvuran olguların retrospektif olarak HIV tarama ve doğrulama test sonuçlarının demografik verileri ile birlikte irdelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca merkezimizin bir önceki dönemine ait verileriyle HIV seroprevalansının karşılaştırılması amaçlanmıştır. HIV-1/2 antikor+P24 antijen (HIV-1/2 Ab/Ag) rutin olarak ELISA yöntemiyle ve ikinci tekrar testi olarak kemilüminesans immunoassay (CLIA) yöntemi ile araştırılmıştır. HIV-Ab/Ag testi ile tekrarlayan reaktiflik saptanan serumların doğrulaması Line Immunoassay (LIA) yöntemiyle yapılmıştır. Retrospektif olarak dört yıllık dönemde incelenen 144,256 olgunun 366’sında (% 0.25) antiHIV-1/2 tekrarlayıcı reaktiflik gözlenmiştir. Tekrarlayan reaktiflik gösteren serum örneklerinden, daha önce doğrulanmış olanlar hariç tutularak 180 serum örneğinde doğrulamak amacı ile LIA testi çalışılmış ve 158 (% 87.8)’inde pozitiflik saptanmıştır. Bu örneklerin tamamında sgp120 ve gp41 bant pozitifliği ile HIV-1 olduğu doğrulanmıştır. Merkezimizden dört yıllık dönemde retrospektif olarak elde ettiğimiz HIV seroprevalans sonuçları, ülkemizden bildirilen diğer çalışmalarınkine yakın oranlarda bulunmuştur. İstanbul gibi kozmopolit ve göç alabilen bir bölgedeki HIV artış oranı, merkezimizden bir önceki döneme ait elde edilen % 0.06 prevalans oranına kıyasla daha yüksek bulunmuştur

Seroepidemiologic Evaluation of HIV Scanning and Verification Datas During The Period of 2015-2018

The aim of this study is to retrospectively discuss the patients’ HIV scanning and verification test results along with their demographics, who were admitted to Istanbul UniversityCerrahpaşa Cerrahpaşa Medical Faculty Medical Microbiology Laboratory Center Serology/ ELISA division with the suspicion of HIV infection or pre-op serologic scanning. In addition, we aimed to compare HIV seroprevalence with the data of the previous period of our center. HIV-1/2 antibody +P24 antigen (HIV -1/2 Ab/Ag) was studied routinely with ELISA method, and as a second repeat test chemiluminescence immunoassay (CLIA) method was used. The verification of the patient sera, which showed repetitive reactivity after HIV -Ab/Ag test, was studied with line immunoassay (LIA) method. Retrospectively, in the 144,256 cases which was studied in the past 4 years, there were 366 (0.25 %) anti HIV-1/2 repeated reactivity. From repeated reactivity serum samples, LIA testing was performed to confirm 180 serum samples, excluding those previously confirmed, and 158 (87.8 %) were positive. All of these specimens showed sgp120 and gp41 band positivity, therefore HIV1 positivity was confirmed. These retrospective data from one center on HIV seroprevalence for a 4-year period are in agreement with other Turkish studies. Rate of HIV prevalence in Istanbul, which is a cosmopolit and immigrant receiving city, was found to have increased compared to the last period of time, which was only 0.06 %.

Kaynakça

1. 1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. MMWR Recomm Rep. 1992;41(RR-17):1-19.

2. Beka H, Yılmaz M, Köksal MO, Meşe S, Eraksoy H, Somer A, Ağaçfidan A. Anti-HIV reaktif hastalarda doğrulama testi sonuçlarının değerlendirilmesi. ANKEM Derg. 2018;32(2):72-7.

3. European Centre for Disease Prevention and Control HIV/AIDS surveillance in Europe 2014. [erişim 28.05.2019]. https://ecdc.europa.eu/en/ publications-data/hivaids-surveillance-europe-2014

4. Gürkan Y, Toyran A, Akssoy A, Coşkun FA, Sezer A. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastaların ve kan donörlerinin hepatit ve HIV Seroprevalansının Belirlenmesi ve Anti-HCV Pozitif Hastaların HCV RNA Seviyelerinin Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg. 2013;19(3):131-5. https://doi.org/10.4274/Vhd.20592

5. HIV and AIDS Activities: HIV Testing, US Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/forpatients/ illness/hivaids/default.htm [erişim 10.03.2019].

6. Keklioğlu M, Çelebi I. İnsan Bağışıklık Noksanlığı Enfeksiyonu (HIV). The Merck Manual Tani Tedavi El Kitabı, Cilt 1, Sayfa 77-85, Nobel Tip Kitabevi, Istanbul (1995).

7. Köse Ş, Ersan G, Liv F. Six-year analysis of the seropositivity of HBV, HCV, HIV, and syphilis in volunteer blood donors attending our blood center. Viral Hepatitis Journal. 2015;21(1):28-30. https://doi.org/10.4274/vhd.42243

8. Malhan S, Ünal S. HIV&AIDS Farkındalık Raporu. Ankara, (2017).

9. Şanar L. Kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV ve antiHIV seroprevelansı: 6 yıllık bir çalışma. Ortadoğu Medical Journal. 2016;8(2):88-93.

10. T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü [İnternet]. HIV-AIDS İstatistik [erişim: 10.03.2019] https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasicihastaliklar/862-hiv-aids/1135-h%C4%B1v-aidsistatislik.html

11. T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. HIV/AIDS Tanı Klavuzu. Ankara, (2018).

12. UNAIDS Data 2017, Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). [erişim 28.05.2019]. https://www.unaids.org/en/resources/ documents/2017/2017_data_book

13. WHO and HIV/AIDS. Geneva: World Health Organization. [İnternet]. [erişim 10.03.2019]. http:// www.who.int/hiv/en

14. WHO, HIV/AIDS: Data&Statics. https://www.who. int/hiv/data/en/ (erişim: 21 Ocak 2019).

15. Yuksel P, Saribas S, Kuskucu M, et al. Problems encountered in conventional HIV 1/2 Algorithms: lack of necessity for immunoblot assays to confirm repeated ELISA reactive results. Afri Health Sci. 2018;18(2):407-16. https://doi.org/10.4314/ahs.v18i2.26

16. Yüksel P, Ziver T, İzmirli S ve ark. Anti-HIV-pozitif hastalarda doğrulama testi sonuçları: beş yıllık verilerin irdelenmesi. Klimik Derg. 2010;23(2):51-4. https://doi.org/10.5152/kd.2010.16

Kaynak Göster