ÇOK SAYIDA TRANSFÜZYON ALAN TALASEMİ MAJÖRLÜ HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV (İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ) SIKLIĞI

Talasemi majörlü hastalar yaşamları boyunca çok sayıda kan transfüzyonuna ihtiyaç duyarlar bu nedenle transfüzyonla bulaşan hastalıklar açısından risk altındadırlar. Bu çalışma, çocuk hematoloji kliniğimizde takip edilen talasemi majörlü hastalarda transfüzyon ile bulaşan hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonlarının sıklığını belirlemek ve hastaların klinik özellikleri ile demografik yapılarını incelemek amacıyla yapılmıştır.Çalışmamızda, Ocak 2000-Temmuz 2017 tarihleri arasında takip edilen 53 talasemi majörlü hasta değerlendirilmeye alınmış, geriye dönük kayıtları incelenmiş, yaş, cinsiyet, uyruk, ilk transfüzyon zamanı, yıllık transfüzyon sayısı, klinik bilgileri, hepatit B aşılanma durumları sorgulanmıştır. Tanı anında ve son takipte rutin izlenen HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV ve anti-HIV serolojik test sonuçlarının değerleri kaydedilmiştir.Çalışmaya alınan 53 talasemi majörlü hastanın 29'unun (% 54.7) erkek, 24'ünün (% 45.3) kız olduğu gözlenmiştir. Ortalama yaş; 11.3±7.0 olarak bulunmuştur. Hastaların 12'sinin (% 20) Suriyeli olduğu belirlenmiştir. Tüm hastalara hepatit B aşısı uygulanmıştır. HBsAg pozitif anneden doğan, kronik hepatit B gelişen ve takibinde talasemi majör tanısı alan dört yaşındaki erkek hasta dışında tüm hastalarda HBsAg negatif olarak saptanmıştır. Anti-HBs pozitifliği 31 hastada (% 59.6) tespit edilmiştir. Başvurularında anti-HCV pozitifliği bilinen iki Suriyeli hasta dışında diğer hastalarda anti-HCV pozitifliği saptanmamıştır. Anti-HIV tüm hastalarda negatif bulunmuştur.Önceki yıllarla karşılaştırdığımızda ülkemizde 1998'den bu yana hepatit B aşısının ulusal aşı şemasına girmesi, ülke genelinde yüksek aşılama oranına ulaşılması, kan vericilerinin ayrıntılı sorgulanması, riskli grubun bu aşamada dışlanması ve taramalarda ileri teknolojik yöntemlerin kullanılması, transfüzyonla bulaşan hastalık riskinde belirgin azalmaya neden olmuştur. Ancak, hepatit B'nin perinatal bulaşı halen ülkemiz açısından sorun olmaya devam etmektedir ve gebelerin HBsAg açısından taranması büyük önem taşımaktadır

Frequency of Hepatitis B, Hepatitis C and HIV (Human Immunodeficiency Virus) in Thalassemia Major Patients Having Multiple Transfusion

Thalassemia major patients need many blood transfusions throughout their lives. Hence, they are at risk for transfusion-transmitted diseases. This study was conducted to determine the frequency of hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) and human immunodeficiency virus (HIV) infections in thalassemia major patients in our pediatric hematology clinic and to investigate the clinical and demographic characteristics of positive patients. In this study, 53 thalassemia major patients were followed up between January 2000 and July 2017. Their retrospective records were analyzed and; age, gender, nationality, first transfusion time, annual transfusion number, clinical information, hepatitis B vaccination status were questioned. The serological test results for HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV and anti-HIV at the diagnosis and the last visit were recorded. In 53 thalassemia major patients, 54.7 % (n = 29) were male and 45.3 % (n = 24) were female. Average age for patients are 11.3 ± 7.0 (1-32) years. Twenty percent of patients (n= 12) was Syrian. Hepatitis B vaccine was already inoculated to all of the patients. HBsAg was negative in all patients with the exception of 4-year-old male with chronic hepatitis B following birth from a HBsAg positive mother and subsequent thalassemia major diagnosis. Anti-HBs positivity was found to be 59.6 % (n = 31). No anti-HCV positivity was detected except two Syrian patients who were anti-HCV positive at the first visit. Anti-HIV serology was negative in all patients. If compared with previous years, it was observed that the risk for transfusion-infected diseases decreased considerably due to routine vaccination for hepatitis B since 1998, high vaccination rates throughout the country, detailed questioning of blood donors, exclusion of risky donors at this stage and use of advanced technological methods for surveillance. However, perinatal transmission of hepatitis B is still a problem in our country, and it is very important to check pregnant women for HBsAg positivity.

Kaynakça

1. Acar A, Kemahlı S, Altunay H et al. HBV, HCV, and HIV seroprevalence among blood donors in Istanbul, Turkey: how effective are the changes in the national blood transfusion policies? Braz J Infect Dis. 2010;14(1):41-6. https://doi.org/10.1016/S1413-8670(10)70009-X

2. Akhan S, Aynıoğlu A, Çağatay A ve ark. Kronik Hepatit B Virusu infeksiyonunun yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği viral hepatit çalışma grubu uzlaşı raporu, Klimik Derg. 2014;27(Özel Sayı 1):2-18.

4. American Academy of Pediatrics. Hepatitis B, “Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, (eds). RedBook: 2015 Report of The Committe on Infectious Disease. 30. baskı” kitabında p:400-23, Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; (2015).

5. Berberoğlu S. The seroprevalance of hepatitis B, hepatitis C and human immuno deficiency virüs infections in paediatric oncology patients in Turkey, Postgrad Med J. 1996;72(852):609-11. https://doi.org/10.1136/pgmj.72.852.609

6. Hou J, Liu Z, Gu F. Epidemiology and prevention of Hepatitis B Virus infection, Int J Med Sci. 2005;2(1):50-7. https://doi.org/10.7150/ijms.2.50

7. Jang TY, Lin PC, Huang CI et al. Seroprevalance and clinical characteristics of viral hepatitis in transfusion-dependent thalassemia and hemophilia patients, PLoS ONE 2017;12(6):e0178883. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178883

8. Kebudi R, Ağaoğlu L, Badur S, Gedikoğlu G. Çok sayıda kan ve kan ürünleri transfüzyonu alan pediatrik hematoloji ve onkoloji hastalarında HIV, HBV ve aktif CMV seroprevalansı, Klimik Derg. 1989;2(2):35-8.

9. Kebudi R, Ayan İ, Yılmaz G, Akıcı F, Görgün Ö, Badur S. Seroprevalance of hepatitis B, hepatitis C, and human immuno deficiency virus infections in children cancer at diagnosis and following therapy in Turkey, Medical and Pediatric Oncology 2000;34(2):102-5. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-911X(200002) 34:2<102::AID-MPO5>3.0.CO;2-#

10. Kebudi R, Ağasoy T, Celkan T, Apak H, Özdemir GN. Pediatrik hematoloji –onkoloji hastalarında hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı, Turk Pediatri Ars. 2013;48(Özel sayı):1-15.

11. Köse Ş, Ödemiş İ, Çelik D, Tatar BG, Akbulut İ, Çiftdoğan DY. Hepatitis A, B, C and HIV seroprevalance among Syrian refugee children admitted to outpatient clinics, Le Infezioni in Medicina. 2017;25(4):339-43.

12. Pullukçu H, Taşbakan MI, Zeka AN ve ark. Hemofili hastalarının viral hepatitler hakkındaki farkındalık düzeyi, Mediterr J Infect Microb Antimicrob. 2016;5:12.

13. Saç R, Yaralı N, Güngör S et al. The risk of hepatitis B, hepatitis C and human immuno deficiency virüs in multi transfused children with hematological diseases, J Pediatr Inf. 2013;7(1):21-4. https://doi.org/10.5152/ced.2013.05

14. Sarper N, Zengin E, Mutlu B, Kılıç SÇ. Seroprevalence of hepatitis and human immunodeficiency virüs in multitransfused patients from a pediatric hematology clinic, Turk J Hematol. 2008;25(4):176-80.

15. Snyder EL, Dodd RY, Reducing the risk of blood transfusion, Hematology Am Soc Hematol Aduc Program. 2001;2001(1):433-42. https://doi.org/10.1182/asheducation-2001.1.433

16. Tosun S. Hepatit B aşılaması ve ülkemizde hepatit aşılama sonuçları,”Tabak F, Tosun S (eds). Viral Hepatit 2013, 1. Baskı” s. 413-37 Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul (2013).

17. Tosun S. Türkiye’de Viral Hepatit B epidemiyolojisiYayınların meta analizi,”Tabak F, Tosun S (eds). Viral Hepatit 2013, 1. baskı” kitabında s. 27-83, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul (2013).

18. Tosun S. Viral hepatitlerin ülkemizdeki değişen epidemiyolojisi, ANKEM Derg. 2013;27(Ek 2):128- 34.

19. Turgut A, Yaman E, Pekün F ve ark. Multitransfüze beta thalassemia majörlü hastalarda hepatit B,C ve HIV sıklığı, 32. Türk Pediatri Kongresi Kitabı, D-1, 23-27 Eylül İstanbul (1996).

20. Tümer A. HIV/AIDS Nedir, Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS tedavi ve araştırma merkezi (HATAM). http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/AIDS_web2017.pdf 15.12.2017

21. Ulutürk R, Kan donörlerinde yapılan rutin tarama testlerinin 11 yıllık değerlendirilmesi, Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2010;40(1):41-7.

22. Velati C, Romano L, Fomiatti L et al. Impact of nucleicacid testing for hepatitis B virüs, hepatitis C virüs, and human immuno deficiency virus on the safety of blood supply in Italy: a 6- year survey, Transfusion. 2008;48(10):2205-13. https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2008.01813.x

23. Vento S, Cainelli F, Cesario F. Infections and thalassaemia, Lancet Infect Dis. 2006;6(4):226-33. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(06)70437-6

24. Vural S, Urgancı N, Uyar T, Kayaalp N. Çocuk onkoloji hastalarında Hepatit B ve C seroprevalansı, T Klin J Gastroenterohepatol. 2001;12(3):157- 63.

25.Yapıcı G, Kurt AÖ, Öner S, Şaşmaz T, Buğdaycı R, Tamam A. Kronik kan transfüzyonu alan beta talasemi major ve orak hücreli anemi hastalarında görülen komplikasyonlar, Cumhuriyet Tıp Derg. 2009;31(1):45-51.

Kaynak Göster