İFLASTA VERGİ ALACAKLARI VE SIRASI

Devletin alacaklı olduğu ilişkilerde özel alacaklılar kadar dinamik olmadığı ve alacağının peşine düşmede bazı yetersizlikler içinde bulunduğu tecrübelerle sabittir. Bu tespite bağlı olarak devlet alacağının korunması fikri kapsamında farklı kanunlarda amme alacaklarına bazı imtiyazlar tanınmıştır. Bu kapsamda, iflas yoluyla takipte amme alacaklarının karşılanma sırası hacizdeki sıradan farklı usul ve esaslara bağlanmıştır. Amme alacaklarının en önemlisi vergiler olup mükellef borcunu rızaen ödemediğinde ammenin alacağını elde etmek için başvuracağı cebri icra yollarından biri de iflastır. İflas kararı verilmesiyle müflisin haczedilebilen tüm mal ve hakları ile borçları iflas masasını oluşturur ve tasfiye süreci başlar. Hangi alacağın hangi sırada karşılanacağı tasfiye süreci kapsamında belirlenir. Bu sırayı gösteren belgeye sıra cetveli denir. Sıra cetvelinde her türlü alacak yer almakla beraber amme ve özel alacaklar arasında sıralama farkları öngörülmüştür. Paranın dağıtımı kesinleşen sıra cetveline uygun hazırlanan pay cetveline göre yapılır. Vergilere göre farklılaşan bir sıralama olduğu, bu sıralamada ilk olarak rehinli alacaklara yer verilmiştir. İkinci olarak özel olarak belirtilen bazı vergilerin (gümrük vergileri ile malın aynından kaynaklanan vergiler ve benzerleri) bulunur. Diğer vergilerin ise adi alacakların dördüncü sırasında öncelikleri vardır.

The Order of Tax Receivables in Bankruptcy

Experiences show that if state is a payee, it is not as dynamic as a private creditors and it is in some insufficiency in its pursuit of receivable. Depending on this determination, within the idea of protection of the receivables, state give some privileges in different laws to its public receivables. In this context, order table of public receivables have attached different rules and procedures than attachment order, also follow through bankruptcy. Taxes are the most important in public receivables and when the taxpayer's do not pay debt with consent, the bankruptcy is one of the ways of compulsory enforcement for state. With the decision of bankruptcy, bankrupts's all goods and rights and debts which may be seized and debts create bankruptcy table and the liquidation process is starting. Order of receivables are determined within the scope of liquidation process. Document showing this order is called the order table. There are all kinds of receivables at order table, but ranking differences are predicted between public and private receivables. Distribution of money makes according to share table which appropriately prepared definite order. Tax receivables's place and order of bankruptcy is differentiated according to the characteristics of taxes. In this order, in the first place value added tax secondly there are pledged receivables. As the third there are some specially designated tax (customs duties and tax on goods and similar) files. Other taxes have priorities in the fourth of the nominal receivables.

Kaynakça

ARSLAN, Ramazan,-YILMAZ Ejder,- TAŞPINAR AYVAZ Sema,- HANAĞASI Emel; İcra ve İflas Hukuk 4.b., Yetkin Yay, Ankara -2018.

ATALAY, Oğuz; Anonim Şirketlerin İflası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay, İzmir-1996.

ATALI Murat, ERMENEK İbrahim, ERDOĞAN Ersin, KARTAL Bünyamin; İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Yetkin Yay, Ankara-2018.

BAHÇECİ, Barış;, İflas İdaresinin Kamu Alacağının İflas Masasına Kaydını Reddetmesi Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 64 (4) 2015.

BARLASS, İrfan, Kamu Alacaklarını Haciz Yoluyla Takibi, Onikilevha Yayıncılık İstanbul-2017.

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Vergi İcra Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No: 27, Afyon-2000.

BULUR, Alper; İcra İflas Hukuku, Monopol Yayınları5. b., Ankara-2017, s.212

ÇELİK, Binnur; Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, İş Bankası Kültür Yayınları No:627, İstanbul- 2002.

ÇELİKOĞLU, Cengiz TOPEL; İcra Dairesi Kararları Ekin Kitabevi, Bursa2017.

ERCAN, İsmail; İcra ve İflas hukuku, 14.b., Kuram Yay, İstanbul-2018.

ERDEM Metin - ŞENYÜZ Doğan- TATLIOĞLU, İsmail; Kamu Maliyesi, 13.b.,Ekin Yayınevi, Bursa-2016.

ERİŞ Gönen, Ticari İşletme ve Şirketler,c.II,2.b., Seçkin Yayınları. Ankara.

DEYNEKLİ, Adnan; İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, Yetkin Yay, Ankara-1998.

DEYNEKLİ, Adnan- KISA, Sedat; Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul-1996

GERÇEK, Adnan; Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku,4.b., Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa-2015.

GERÇEK, Adnan; Teminat Kurumu, Seçkin Yay, Ankara-2013.

GÖZLER, Kemal; İdare Hukuku Dersleri,8.b, Bursa-2009.

KARAKOÇ, Yusuf; Kamu İcra Hukuku, Yetkin Yay, Ankara-2016.

KARAKOÇ, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, Yetkin yay, Ankara-2014.

KOÇAK, Muhsin; Vergi-İcra Hukuku, Seçkin yay, Ankara- 2011, s.97.

KIZILOT, Şükrü; Katma Değer Vergi Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım yay, Ankara-1996.

KURU, Baki; İcra ve İflas Hukuku, 2.b., Adalet Yay, Ankara-2013.

MUŞUL, Timuçin; İcra ve İflas Hukuku, Cilt: II, 6. b., Adalet Yay, Ankara - 2013.

MUŞUL, Timuçin; İflas ve Konkordato Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara2018.

ÖZBALCI, Yılmaz; Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara-2012.

ÖZTÜRK, İlhami; Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Yetkin Yay, Ankara2016.1

PEKCANITEZ, Hakan- ATALAY, Oğuz- SUNGURTEKİN, Meral

ÖZKAN,- ÖZEKES Muhammet; İcra İflas Hukuku, 2.b., Yetkin Yay, Ankara-2015.

PEKCANITEZ, Hakan- ATALAY, Oğuz- SUNGURTEKİN ÖZKAN Meral,- ÖZEKES Muhammet; İcra İflas Hukuku, 5.b., Vedat Kitapçılık Yay, İstanbul-2018.

RENÇBER; Altan; Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri,, XII Levha Yayıncılık,İstanbul-2014

SELEN, Ufuk ;Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi, 4.b., Ekin Kitabevi Bursa-2012.

SONSUZOĞLU, Elif; Türk Vergi Hukukunda Fer’i Borç ve Alacak Olarak Faiz, Filiz Kitabevi, İstanbul- 2001.

TAŞ, Metin; Vergi İcra Hukukunda Haciz, Ekin Kitabevi, Bursa-2000.

ÜSTÜN, Ümit Süleyman; Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı, Legal Yay, İstanbul-2013.

YERCİ, Cahit; Gümrük Mevzuatı Dâhil Tüm Yönleriyle İthalatta KDV, Yaklaşım Yay, Ankara-2005.

YERLİKAYA, Kürşat; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi, XII Levha yayıncılık, İstanbul-2012.

Kaynak Göster