6745 SAYILI KANUN İLE HUKUKİ EL KOYMALARA DAİR YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HUKUKİ VE FİİLİ EL KOYMALARA UYGULANACAK HÜKÜMLER

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda, hukuki el koymaların; uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlara ilişkin olması durumunda 6745 sayılı Kanun hükümleri, bu taşınmazlar dışındaki taşınmazlara ilişkin olması halinde ise 15.12.2010 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında belirtilen esaslar uygulanacaktır. Fiili el koymalar ise; el koymanın 09.10.1956-04.11.1983 tarihleri arasında gerçekleşmesi durumunda Kamulaştırma Kanunu geçici 6. madde hükümlerine tabi olacak, 04.11.1983 tarihinden itibaren gerçekleşen kamulaştırmasız el koymalara da 16.05.1956 tarihli Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararındaki esaslar uygulanacaktır.

Amendments Whıch Is Made By The Law Numbered 6745 Related To Seizures Dejure And Provısıons Whıch Be Applıed In The Case Of Seızures Without Expropriation

In the case of seizures dejure, in accordance with the Amendments by “The Law Supporting the Investments On Project Basis and Amendments Made To Various Laws and Statutory Decrees” numbered 6745 related to the “Law of Expropriation” numbered 2942 ; (i.) If those directed to the immovable(s) that are allocated to the general services and official institutions by the “Application Plans of Urbanization” which have legally been restrained from disposal with having direct effect on the essence of the right of ownership thereof, The Law numbered 6745 shall be applicable, (ii.) If those directed to the immovable(s) other then mentioned above, shall be subject to the principles set forth in the Decision of the General Assembly of Civil Chambers of Yargıtay dated 15.12.2010. In the case of seizures defacto, (i.) If those occurred by and between 09.10.1956-04.11.1983, they shall be subject to the provisional article 6 of the Law of Expropriation (ii.) If those occurred after the date of 04.11.1983, they shall be subject to the principles set forth in the Unified Decision of Yargıtay, dated 16.05.1956

Kaynakça

AKGÜN, Kenan: Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Yargıtay İçtihatı Tanımı ve Niteliği, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Kamulaştırma Konferansı http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/sunum/conf5/ KAkgun_ElatmaDavalari.pdf.

ARCAK, Ali/DOĞRUSÖZ, Edip: Kamulaştırmasız El Koyma, El Atmanın Önlenmesi ve Tazminat Davaları, Ankara 1992.

BAYRAKTAR, Mehmet: Kamulaştırmasız El Atma Davaları İlgili Düzenlemeler Ve Uygulaması, İstanbul Barosu Dergisi, C. 86, S. 2012/ 1, s. 73 vd.

ÇABRİ, Sezer: Kamulaştırmasız El Atma Kavramının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.2010 Tarihli Kararı Doğrultusunda Tanımlanması,EÜHFD, C. XV, S. 1–2 2011, s. 77 vd.

EROL, Ömer Faruk: Yargı Kararlarında İmar Planı Yoluyla Kamulaştırmasız El Atma, Kazanci Hakemli Hukuk Dergisi, 2013, C. 9, S. 105-106, s. 206 vd.

HAYTA, Mehmet Ali: Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Koyma Davaları, b.2, Ankara 2014.

HEPER, Emre: 6487 sayılı Kamulaştırmasız El Atma Davaları Kamulaştırma Kanunu, http://www.hukukforum.com/showthread.php?t=7757.

KAMIŞLI, Gani: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinde Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Çözümü, Adana 2016.

KARAGÖL, Ömer: Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları, Güncellenmiş 3. Bası, Ankara 2014.

KAYA, Tayfun: Kamulaştırmasız El Koyma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), MÜSBE., İstanbul 2001.

KURT, Tuğba Çağlar Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atmanın Matematiği, Ankara 2016.

ŞAHİNİZ, Salih: Kamulaştırmasız El Koyma, Ankara 2006.

SARI, Gürbüz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokole Göre Malvarlığı Haklarının Korunması, Güncellenmiş b. 2, İstanbul 2010.

ŞİMŞEK, Suat: Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Konusunda Yapılan Düzenlemenin, 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Değerlendirilmesi, Terazi Hukuk Dergisi, S. 79, Mart 2013, s. 43.

TEMEL, Cemil/ ÖZÜLKÜ, Taner: Uygulamada Kamulaştırmadan Doğan Davalar Kamulaştırmasız El Atma Davaları Hukuki El Atma Ve Geçici İşgalden Doğan Tazminat Davaları, b. 3, Ankara 2014.

TEZCAN, Murat: Kamulaştırmasız El Atma Yoluyla Mülkiyet Hakkının Yok Edilmesi, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz 2013, s. 53.

TEZCAN, Murat: Arkeolojik Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma, Ankara Barosu Dergisi, 2013/2 , s. 408.

YALÇINDURAN, Türker: Kamulaştırmasız El Koyma, Ankara 2015.

YILDIRIM, Turan: İmar Planı Yoluyla Kamulaştırmasız El Atma, BÜHFKHHD, 2011, C. 7, S. 81-82, s. 184-185.

ULUSOY, Yasin: Kamulaştırmasız El Atma, Ankara 2004.

www.kazanci.com.tr (20.01.2017).

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P 4=20697&P5=B&page1=82&page2=82 (30.01.2017).

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?PA GE1=1&PAGE2=1&p4=22705&p5=H s. 58. (30.01.2017)

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss411.pdf, s. 13( 30.01.2017).

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss411.pdf, s. 14, (28.01.2017).

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?p=726190 (07.02.2017).

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 26. Dönem 1. Yasama Yılı 125. Birleşim 16/Ağustos/2016 Salı

Kaynak Göster