SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI

Öz Bir işletmenin en önemli kaynaklarından biri olan insan gücü, müşteri ilişkileriyönetiminde kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle işletmelerde nitelikli personelistihdamı önemlidir. Çalışmada, hastanelerde görev yapan veri giriş personelinin işealım sürecinde en uygun personelin seçimini sağlamak üzere; adaylarda aranılacaközelliklerin belirlenmesi ve bu özelliklere ait önem derecelerinin ağırlıklandırılmasıamaçlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle mevzuat, teknik şartnameler ve uzmangörüşlerinden yararlanarak personelde aranılacak özellikler belirlenmiştir. Dahasonrasında özelliklere ait önem dereceleri, alanında tecrübeli uzmanlara anket vasıtasıile sorulmuş ve elde edilen veriler Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tekniği ile analizedilmiştir. Analiz sonucunda “sağlık sektöründe yer alan bir kurumda (hastane, ağızdiş sağlığı merkezi, doktor muayehanesi, vb.) iş deneyimi var”, “klavye testi sonucuiyi”, “esnek ve vardiyalı çalıma saatlerine uygun” kriterleri en önemli ilk üç kriterolarak tespit edilmiştir.

Kaynakça

Ağaç, G. ve Baki, B. (2016). Sağlık Alanında Çok Kriterli Karar Verme TeknikleriKullanımı: Literatür İncelemesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 343-363.

Cooper, D., Robertson, I. T., ve Tinline, G. (2005). Recruitment and Selection AFramework for Success. The UK. Thomson.

Demirkol, Ş. ve Ertuğral, S. M. (2007). İşletmelerde Personel Seçiminde KullanılanTeknikler ve Analizler. Sosyal Bilimler Dergisi. 2007, (2), 23-34.

Doğan, A. ve Önder, E. (2014). İnsan Kaynakları Temin ve Seçiminde Çok KriterliKarar Verme Tekniklerinin Kullanılması ve Bir Uygulama. Journal of YasarUniversity. 9(34) 5796-5819.

EKAPa. İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği. 2016-2017-2018Yılları Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı. EKAP İhale Kayıt No:2015/103633.

EKAPb. İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği. 2016-2017-2018Yıllarına Ait Bilgi Sistemi Kurulum ve/veya Kullanımına ve/veya Bakım Destek veİşletimi Hizmet Alımı. EKAP İhale Kayıt No: 2015/ 78653.

EKAPc. İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği. 2016-2017-2018Yılları Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı, Network, Donanım, Teknik Destek veYazılım Bakım Elemanı Hizmeti Alımı. EKAP İhale Kayıt No: 2015/96899.

EKAPd. İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği. GenelSekreterliğimizin İhtiyacı Olan 36 Aylık 40 Kişi İle Bilgi Sistem Kullanım PersoneliHizmet Alımı İhalesi. EKAP İhale Kayıt No: 2014/132853.

EKAPe. Eyüp Devlet Hastanesi. 36 Ay Süre ile Bilgi Sistem Kullanım Personeli (VeriGiriş Ve Kontrol Personeli), Hasta Karşılama, Yönlendirme ve Danışma PersoneliHizmet Alımı. EKAP İhale Kayıt No: 2014/168615.

EKAPf. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Hastanemiz veBağlı Birimlerinin 2016-2017-2018 Yılları 36 Aylık 148 Kişi ile Bilgi SistemiKullanımı Personeli (Veri Giriş ve Kontrol), Hasta Karşılama, Yönlendirme veDanışma Personeli. EKAP İhale Kayıt No: 2015/119346.

EKAPg. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Hastanemiz 36 Aylık 282Kişi ile Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmet Alımı İşi. EKAP İhale Kayıt No:2015/130486.

Ekici, D. (2013). Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi. Ankara. Sim Matbaacılık.Erdem, İ. (Çeviri Ed.). (2013). Örgütsel Davranış Robbins, S. P. ve Judge, T. A.Organizational Behavior 14. Basımdan Çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.

Farr, J. L. ve Tippins, N. T. (2010). Handbook of Employee Selection. The USA.Routledge.

Hizmet Sunum Rehberi. (2016, Kasım 28). http://khgm.saglik.gov.tr/Dosyalar/82d3f45d0cd847979aa4fc9715bfd7c7.pdf adresinden ulaşılmıştır.

İbicioğlu, H. ve Ünal, Ö. F. (2014). Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Yetkinlik Bazlıİnsan Kaynakları Yöneticisi Seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerDergisi. 28 (4) 55-78.

Kotler, P. ve Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. 13th Edition. The USA.Pearson.

Koyuncu, O. ve Özcan, M. (2014). Personel Seçim Sürecinde Analitik HiyerarşiSüreci ve TOPSIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Otomotiv Sektöründe BirUygulama. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 32 (2), 195-218.

Mucuk, İ. (2014). Pazarlama İlkeleri. 20. Basım. Türkmen Kitabevi. İstanbulOkakın, N. ve Şakar, M. (2015). İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı. 3. Baskı.İstanbul. Beta Basım.

ÖSYM, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri. (2016, Eylül 25). http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf adresindenulaşılmıştır.

Özgörmüş, E., Mutlu, Ö., Güner, H. (2005). Bulanık AHP ile Personel Seçimi. V.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27Kasım 2005.

Sabuncuoğlu Z. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Bursa. Furkan Ofset.Saaty, T. L. (1987). The Analytic Hierarchy Process-What It Is And How It Is Used,Mat/d Modelling, 9 (3-5), 161-176.

Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. Int. J.Services Sciences. 1 (1), 83-98.

Saaty, T. L. Vargas, L. G. (2012). Models, Methods, Concepts & Applications of theAnalytic Hierarchy Process. 2. Basım. The USA. Springer.

Sadullah, Ö., Uyargil, C., Acar, A C., Özçelik, O., Dündar, G., Ataay, İ. D., Adal, Z.,Tüzeüner, L. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi. 7. Baskı. İstanbul. Beta Yayınevi.

Saruhan, Ş. C. ve Yıldız, M L. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Teori ve Uygulama.İstanbul. Beta.

Smith, M. ve Robertson, I. T. (1993). The Theory and Practice of SystematicPersonnel Selection 2. Baskı. Londra. The MacMillan Press.

Sur, H. ve Palteki, T. (2013). Hastane Yönetimi. İstanbul. Nobel Tıp Yayınevi.Şimşek, M Ş. ve Öge, H S. (2009). Stratejik ve Uluslararası Boyutları ile İnsanKaynakları Yönetimi. Ankara. Gazi Kitabevi.

Şimşek, A., Catır, O., Ömürbek, N. (2014). Turizm Sektöründe Bulanık AnalitikHiyerarşi Süreci ile Personel Seçimi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi. 33 (2), 147-169.

T.C. Sağlık Bakanlığı (a), Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2009 tarih ve10194 Sayılı Yazısı. (2016, Eylül 12). http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/e421d54116ff4086ab0c0901d5981efd.pdf adresinden ulaşılmıştır.

T. C. Sağlık Bakanlığı (b). Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında SunulacakSağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge. (2016, Ekim 14). http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/dosya/1-106757/h/yonerge--saglik-turizmi-ve-turist-sagligikapsaminda-su-.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Tengilimoğlu, D., Akbolat, M., Işık, O. (2015). Sağlık İşletmeleri Yönetimi.Geliştirilmiş 7. Baskı. Ankara. Nobel.

Tengilimoğlu, D. (2016). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması. Gözden Geçirilmiş 4.Baskı. Ankara. Siyasal Kitabevi.

Temiz, N. ve Cingöz, K. (2015). İşgören Seçim Sürecindeki Kritik FaaliyetlerinAnalitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi. 17(4), 531-553.

TKHKa. Stratejik Plan 2014-2018, (2016, Eylül 20). http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/85ef89ba13ad45558ea8ed976b1339c0.pdf adresinden ulaşılmıştır.

TKHKb. Personel Ağırlıklı Hizmet Alımları Birimi 04.09.2015 tarih ve 1853 sayılıyazısı. (2016, Eylül 27). http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/7ffaae922fe344acab6f1420da674ff3.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sosyalguvence414632, journal = {Sosyal Güvence}, issn = {2146-5649}, eissn = {2687-332X}, address = {}, publisher = {Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {31 - 56}, doi = {10.21441/sguz.2018.63}, title = {SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI}, key = {cite}, author = {GÜDÜK, Özlem and ÖNDER, Emrah} }
APA GÜDÜK, Ö , ÖNDER, E . (2018). SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI. Sosyal Güvence , 0 (13) , 31-56 . DOI: 10.21441/sguz.2018.63
MLA GÜDÜK, Ö , ÖNDER, E . "SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI". Sosyal Güvence 0 (2018 ): 31-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/36527/414632>
Chicago GÜDÜK, Ö , ÖNDER, E . "SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI". Sosyal Güvence 0 (2018 ): 31-56
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI AU - Özlem GÜDÜK , Emrah ÖNDER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21441/sguz.2018.63 DO - 10.21441/sguz.2018.63 T2 - Sosyal Güvence JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 56 VL - 0 IS - 13 SN - 2146-5649-2687-332X M3 - doi: 10.21441/sguz.2018.63 UR - https://doi.org/10.21441/sguz.2018.63 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Güvence SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI %A Özlem GÜDÜK , Emrah ÖNDER %T SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI %D 2018 %J Sosyal Güvence %P 2146-5649-2687-332X %V 0 %N 13 %R doi: 10.21441/sguz.2018.63 %U 10.21441/sguz.2018.63
ISNAD GÜDÜK, Özlem , ÖNDER, Emrah . "SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI". Sosyal Güvence 0 / 13 (Mart 2018): 31-56 . https://doi.org/10.21441/sguz.2018.63
AMA GÜDÜK Ö , ÖNDER E . SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI. Sosyal Güvence. 2018; 0(13): 31-56.
Vancouver GÜDÜK Ö , ÖNDER E . SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİ GİRİŞ PERSONELİ İŞE ALIM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI. Sosyal Güvence. 2018; 0(13): 56-31.