Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım Gerektiren Hastaların Özellikleri ile Bakım Verenlerdeki Hasta Bakım Yükü ve Empati Arasındaki İlişki

Amaç: Evde bakım gereksinimi yaşlı nüfusun artması ve teknolojinin gelişmesi ile her geçen yıl artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım sonrası evde bakım gerektiren hastaların özelliklerini belirlemek ve bakım verenlerin bakım yükü ve empatik eğilimleri ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinden taburcu olmuş, evde bakım gerektiren hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların ve bakım veren kişilerin demografik bilgileri kaydedildi. Hastaların yeniden yoğun bakım ve acil servise başvuru varlığı belirlendi. Bakım veren kişilerde bakım verme yükü ölçeği ve empatik eğilim ölçeği hemşire aracılığıyla dolduruldu. Bulgular: Bakım veren 120 katılımcı istatistiksel analizlere dahil edildi. Hastaların %70.9’u demans, Alzheimer ve serebro vasküler olay tanıları almıştı. Hastaların %51.7’si kadındı; hastaların %50.8’i yoğun bakıma, 71.7’si acil servise yeniden başvurmuştu ve hastaların %37.5’inde ise dekübit ülseri vardı. Bakım verme yükü artışı ile bakım verenin kronik hastalığının olması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.002). Hasta ve bakım veren yaşı artması ile bakım verme yükünün arttırdığı belirlendi (sırasıyla, r=0.30, p

The Relationship Between Patient Care Burden And Empathy in Caregivers of Intensive Care Unit Survivors

Objective: The need for home care rises with the increase of the elderly population and the development of technology. The aim of this study was to determine the characteristics of patients requiring home care after intensive care and to investigate the relationship between care burden and empathic tendencies of caregivers. Method: Patients who were discharged from the tertiary intensive care unit and needed home care were included in the study. Demographic data of the patients and caregivers were recorded. The patients readmitted to the intensive care unit and to the emergency department were determined. The Caregiver Burden Scale and empathic tendency scale were recorded with the aid of the nurses. Results: One hundred and twenty caregiver participants were included in the statistical analyzes. The 70.9% of the patients who referred to intensive care unit were diagnosed with dementia, Alzheimer’s disease and cerebrovascular events, while 51.7% of the patients were women. The patients were readmitted to the intensive care unit (50.8%), and emergency department (71.7%), and 37.5% of the patients had decubitus ulcer. There was a statistically significant difference between increase in the burden of caregiving and caregiver’s chronic disease (p=0.002). It was determined that the caregiving burden increased with the increase in patient’s and caregiver’s age (r=0.30, p

Kaynakça

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından evde sağlık hizmetlerinin sunulmasına dair yönetmelik. http://www.resmi gazete. gov.tr/ eskiler/2015/02/20150227-14.htm, 27/02/2015 Erişim Tarihi 2. Karahan A, Güven S. Yaşlılıkta evde bakım. Turkish Journal of Geriatrics. 2002;5:155-9.

Inci FH, Erdem M. Bakım verme Yükü Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliği. (Validity and reliability of the Burden Interview and its adaptation to Turkish. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences) Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008;11:85-95.

Allender JA, Spradley BW. Clients In Home Health, Hospice, and Long-Term Settings”, Community Health Nursing Concepsts and Practice. Lippincott. 2001; 739- 753.

Foster M, Chaboyer W. Family carers of ICU survivors: a survey of the burden they experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2003;17:205-14. https://doi.org/10.1046/j.1471-6712.2003.00230.x

Van Beusekom I, Bakhshi-Raiez F, de Keizer NF, et al. Reported burden on informal caregivers of ICU survivors: a literature review. Crit Care. 2016;20:16. https://doi.org/10.1186/s13054-016-1185-9 2016.

JiYeon C, Michael DP, Leslie AH. Psychological and Physical Health in Family Caregivers of Intensive Care Unit survivors: Current Knowledge and Future Research Strategies. J Korean Acad Nurs. 2016;46:159-67. https://doi.org/10.4040/jkan.2016.46.2.159

Kasuya RT, Polgar-Bailey MP, Robbyn Takeuchi MSW. Caregiver burden and burnout a guide for primary care physicians. Postgraduate Medicine. 2000;108:119-23. https://doi.org/10.3810/pgm.2000.12.1324

Toseland RW, Smith G, Mccallion P. (ed). Family caregivers of the frail elderly. Gitterman A. Handbook of social work practice with vulnerable and resilient populations. 3rd ed. New York: Columbia University Press; 2001: 11-18.

Lidell E. Family support-a burden to patient and caregiver. Eur Jour of Cardiovas Nurs. 2002;1:149-52. https://doi.org/10.1016/S1474-5151(02)00004-X

İnci FH. Bakım verme yükü ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliği (Master’s thesis, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü). 2006.

Torres J, Veiga C, Pinto F, et al. Caregiving burden: the impact of post intensive care syndrome. Intensive Care Med Exp. 2015;3:A967. https://doi.org/10.1186/2197-425X-3-S1-A967

Atagün Mİ, Balaban ÖD, Atagün Z, et al. Kronik hastalıklarda bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011;3:513-52.

Sisk R. Caregiver burden and health promotion. Int J Nurs Stud. 2000;37:37-43. https://doi.org/10.1016/S0020-7489(99)00053-X

Dökmen Ü. Empatinin yeni bir modele dayanarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 1988;21:1-2.

Dökmen Ü. İletişim çatışmaları ve empati [Contact conflict and empathy]. 39. Basım, İstanbul: Sistem Yayıncılık; 2008; 119-150.

Çetinkaya Ö, Alparslan AM. Duygusal zekânın iletişim becerileri üzerine etkisi: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. SDÜ İktisadi ve İdari Bil Fak Der. 2011;16:363-77.

Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. Gerontologist. 1980;20:649-55. https://doi.org/10.1093/geront/20.6.649

Arai Y, Kudo K, Hosokawa T et al. Reliability and Validity of the Japanese Version of the Zarit Caregiver Burden Interview. Psychiatry Clin. Neurosci. 1997;51:281-8. https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.1997.tb03199.x

Mignor D. Effectiveness of use of home health nurses to decrease burden depression of elderly caregiver. Journal of Psychosocial Nursing. 2000;38:34-41.

Taşdelen P, Ateş M. Evde bakım gerektiren hastaların bakım gereksinimleri ile bakım verenlerin yükünün değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim Araştırma Dergisi. 2012;9:22-9.

Selçuk KT, Avcı D. Kronik hastalığa sahip yaşlılara bakım verenlerde bakım yükü ve etkileyen etmenler. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016;7:1-9.

González-Méndez MI, Lima-Serrano M, Martín-Casta-o C, et al. Incidence and risk factors associated with the development of pressure ulcers in an intensive care unit. J Clin Nurs. 2018;27:1028-37. https://doi.org/10.1111/jocn.14091

Jaul E, Calderon-Margalit R. Systemic factors and mortality in elderly patients with pressure ulcers. Int Wound J. 2015;12:254-9. https://doi.org/10.1111/iwj.12086. Epub 2013 May 21.

Tunç P, Gitmez A, Boothby MR. Yoğun bakım ve yataklı servis hemşirelerinde duygusal emek stratejilerinin empatik eğilim açısından incelenmes. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014;15:45-54.

Kaynak Göster

162 81

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım Gerektiren Hastaların Özellikleri ile Bakım Verenlerdeki Hasta Bakım Yükü ve Empati Arasındaki İlişki

Şeyda Efsun ÖZGÜNAY, FİGEN AKÇA, Derya KARASU, İsa KILIÇ

Spinal Anestezi Uygulanan Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda Kristaloid İnfüzyonuna Başlama Zamanının Kan Basıncı Üzerine Etkisi

Kemal BOZKURT, Süheyla KARADAĞ ERKOÇ, Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ, Dilek YÖRÜKOĞLU

Genel Anestezi Altında Cerrahi Girişim Planlanan Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin Anksiyete Üzerine Etkisi

Emine ARIK, Habibullah DOLGUN

Anesthetic Management of a Child with Cerebro-Oculo-Facio-Skeletal Syndrome

Alev ŞAYLAN, Nalan ÇELEBİ, Özgür CANBAY

Retrograt İntrarenal Cerrahi Geçiren Hastalarda Nöromuskuler Ajan Kullanımının Postoperatif Titreme Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma

İlkay BARAN, MENEKŞE OKŞAR, Savaş ALTINSOY

Hipofiz Cerrahisi Yapılan Akromegalik Hastalarda Hava Yolu Yönetiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

Tomurcuk DEMİRCİ, Şennur UZUN, Başak AKÇA, Ülkü AYPAR

The Effect of Erector Spinae Plane Block on Postoperative Pain Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Controlled Study

CAN AKSU, ALPARSLAN KUŞ, Hadi Ufuk YÖRÜKOĞLU, Cennet TOR KILIÇ, Yavuz GÜRKAN

Meta-Analysis: A Review Article

İLKER İNCE, Elif OZCİMEN, Alparslan TURAN

Successful Anesthetic Management of a 14 Year Old Boy Undergoing Tricuspid Valvular Surgery for Carcinoid Heart Disease

Aynur CAMKIRAN FIRAT, MURAT ÖZKAN, İLKAY ERDOĞAN, Pınar ZEYNELOĞLU

Superficial Cervical Plexus Block Produces Effective Analgesia in Auricular Reconstruction Using Postauricular Flap in a Pediatric Patient

Hadi Ufuk YÖRÜKOĞLU, Yavuz GÜRKAN