DANIŞTAY KARARLARINDA İHAS VE İHAM’IN ETKİSİ

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, bu konuda ortak bir kültürün oluşturulması önem taşımaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek açısından Avrupa Konseyi Bakanlar Ko- mitesi tavsiye kararları ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’ye karşı yapılan başvurularda Mahkemenin verdiği ihlal kararlarının istatistiksel değerlendirmesi yapılarak, Söz- leşme maddelerine ilişkin ihlal kararlarının ulusal yargı organları karar- larında etkisi incelenmektedir. Öte yandan, Mahkeme kararlarının yanı sıra, Avrupa Konseyi Ba- kanlar Komitesi’nin tavsiye kararlarının ulusal mevzuata yansıması da ele alınmaktadır.

THE EFFECT OF THE ECHR AND THE ECtHR OVER THE COUNCIL OF STATE JUDGMENTS

The protection and development of human rights and creating of common culture under the framework of Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is an important target of the Convention. To achieve this target, recommendations of Committee of Ministers of the Council of Europe and judgements of the European Court of Human Rights have great importance. This study evaluates the statistics of the judgements of the Court relating to applications against Turkey, and the effects of the judgements that disagreed with judgements of national courts. In addition, besides the judgements of the Court, effects of recommendations of Committee of Ministers of the Council of Europe in national legislation are evaluated.

Kaynakça

Boyar, Oya, “Mülkiyet Hakkı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi, Ed. Sibel İnceoğlu, 1.Baskı, 2013.

Doğru, Osman, Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, 1. Cilt, Yüksek Yargı Kurumlarının Av- rupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi, 1. Baskı, 2013.

Doğru, Osman, Atilla Nalbant İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, 2. Cilt, Yüksek Yargı Kurumlarının Av- rupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi, 1. Baskı, 2013.

İnceoğlu, Sibel, “ Adil Yargılanma Hakkı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kap- samında Bir İnceleme, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi, Ed. Sibel İnceoğlu, 1.Baskı, 2013.

Topuz İbrahim, Kadir Özkaya, Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargı- lama Usulü Kanunu, Mahalli İdareler Derneği, Yayın No: 33, Ankara 2002.

Ulusal Resmi Belgeler

Resmi Gazete, 19.07.2003 tarih, 25173 sayı; 15.07.2003 tarih ve 4928 sayılı Kanun

04.02.2011 tarih, 27836 sayı; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

14.02.2011 tarih, 27846 sayı; 09.02.2011 tarih ve 6110 sayılı Kanun

05.07.2012 tarih, 28344 sayı; 02.07.2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun

30.04.2013 tarih, 28633 sayı; 11.04.2013 tarihli ve 6459 sayılı Kanun

www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss180m.htm.

www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss220m.htm.

www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss610.pdf.

www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss278.pdf.

www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss445.pdf.

Anayasa Mahkemesi Kararları 29.12.1999 tarih, E:1999/33, K:1999/51; R.G. 29.06.2000 tarih, 24094 sayı

20.05.2010 tarih, E:2009/34, K:2010/72; R.G. 30.12.2010 tarih, 27081 sayı

Avrupa Konseyi Belgeleri Recommendation No. R(2000)2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following the judgments of the European Court of Human Rights, adopted by the Committee of Ministers on 19.1.2000 at the 694th meeting of Ministers’ Deputies. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 334147.

Recommendation Rec.(2002)13 of the Committee of Ministers on the publication and dissemination in the member states of the text of the European Convention on Human rights and of case law of the European Court of Human Rights. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=331657& Sector...Ver...

Resolution Res(2004)3 of the Committee of Ministerson judgments revealing an underlying systemic problem https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?id=743257&Lang=fr.

Recommendation Rec.(2004)4 on the European Convention on Human Rights in university educati- on and professional training. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=743277&Site=CM.

Recommendaiton Rec. (2004)5 on the verification of the compatibility of draft laws, existing laws and administrative practice with the standarts laid down in the European Convention on Human Rights. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=743297.

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp? NT=213&CM=8&DF=&CL=ENG/

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2009_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2010_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2011_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2012_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2013_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2013_E NG.pdf

İHAM Kararları Abacı-Türkiye Davası, (33431/02), http://hudoc.echr.coe.int/sites/ tur/pages/search.aspx?i=001-88756

Alkan -Türkiye Davası (17725/07), http://hudoc.echr.coe.int/sites/ eng/pages/search.aspx?i=001-108973.

Asfuroğlu ve diğerleri-Türkiye davaları, Başvuru no: 36166/02, 36249/02, 36263/02, 36272/02, 36277/02, 36319/02, 36339/02, 38616/02, http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur/pages/search.aspx?i=001-79905

Bayram Meral – Türkiye Davası (33446/02), http://hudoc.echr. coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-124044.

Bil Belgin İnşaat – Türkiye Davası (29825/03), http://hudoc.echr. coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-127013.

Halil Doğancan-Türkiye Davası (17934/10) http://hudoc.echr.coe. int/sites/tur/pages/search.aspx?i=001-125908

Hidayet Akgül – Türkiye Davası (19728/02), http://hudoc.echr. coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-120483.

Hüseyin Kaplan – Türkiye Davası (24508/09), http://hudoc.echr. coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-138951.

İhsan Ay – Türkiye Davası (34288/04), http://hudoc.echr.coe.int /sites/eng/pages/search.aspx?i=001-140022.

Mehmet- Suna Yiğit – Türkiye Davası (52658/99), http://hudoc. echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-124060.

Mesutoğlu – Türkiye Davası (36533/04), http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001-88962.

Mete – Türkiye Davası (39327/02), http://hudoc.echr.coe.int/sites/ eng/pages/search.aspx?i=001-70763.

N. A. ve diğerleri – Türkiye Davası (37451/97), http://hudoc.echr. coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70562.

Okçu – Türkiye Davası, (39515/03), http://hudoc.echr.coe.int/sites/ eng/pages/search.aspx?i=001-93752.

Seyit Baytüre ve diğerleri – Türkiye Davası (3270/09), http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur/pages/search.aspx?i=002-7507.

Şükran Boz – Türkiye Davası (7906/05), http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142023.

Terzioğlu ve diğerleri – Türkiye davaları, Başvuru no. 16858/05, 23953/05, 34841/05, 37166/05, 19638/06, 17654/07, http://hudoc.echr. coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-90276

Yıldırır – Türkiye Davası (21482/03), http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95833.

Uğur Eşim – Türkiye Davası (59601/09), http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126355.

Ümmühan Kaplan - Türkiye Davası, (24240/07), http://hudoc.echr. coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-120398.

Kaynak Göster