Antalya ili nar üretiminde girdi kullanımı, kârlılık ve verimlilik analizi

Türkiye nar üretiminin % 41’inin gerçekleştirildiği Antalya’da gerçekleştirilen bu çalışmada, nar üretiminin ekonomik analizinin yapılması amaçlanmıştır. İlave olarak araştırma kapsamında nar üretiminde girdi kullanımı, maliyet, kârlılık ve verimlilik analizleri yapılmıştır. 2010 yılına ait olan araştırma verileri, tabakalı tesadüfî örnekleme kullanılarak ve tesadüfî olarak seçilen 75 nar üreticisinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmada girdi kullanımı kapsamında, işgücü, traktör, gübre ve ilaç kullanım miktarları da karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda birim alana nar üretim masrafı, 1382.27 TL da-1 olarak belirlenmiştir. Bu üretim masraflarına karşılık olarak, 1969.68 kg da-1 nar verimi elde edilmiştir. Ortalama brüt ve net kâr değerleri sırası ile 1084.12 TL da-1 ve 311.66 TL da-1 olarak hesaplanmıştır. Toplam faktör verimliliği değerleri 1 TL’lik üretim masrafı karşılığı 0.23 TL net kâr elde edildiğini göstermektedir.

Input usage, profitability and productivity analysis of pomegranate production in Antalya province

In this study, it was aimed to economic analysis of pomegranate production in Antalya province, where 41 % of the pomegranate production of Turkey took place. Additionally, input use, cost structure, profitability and productivity in pomegranate production were also comparatively analyzed. The research data from 2010 were obtained from randomly chosen 75 different pomegranate producers with a stratified random sampling method. In the context of input use, labour, tractor, fertilizer and pesticide usage were also comparatively examined. As a result of the study the average production cost was found 13 822.7 TL ha-1. Realization of this production cost resulted with 19 696.8 kg ha-1 yield. The average gross margin and net return in the investigated enterprises are 10 841.2 TL ha-1 and 3 116.6 TL ha-1 respectively. Total factor productivity data shows that for 1 TL production cost in pomegranate production, the net return in enterprises is 0.23.

Kaynakça

Açıl AF, Demirci R (1984) Tarım Ekonomisi Dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 880, Ankara.

AİB (2008) Antalya İhracatçılar Birliği, http://www.aib.org.tr . Erişim 20 Aralık 2009. İhracat Verileri.

Akcaoz H, Ozcatalbas O, Kizilay H (2009) Analysis of energy use for pomegranate production in Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment 7: 475-480.

Akkaya F, Özkan B, Çelikyurt MA (1998) Nar yetiştiriciliğinin ekonomik yönden değerlendirilmesi, Derim 15: 2-19.

Aksöz Hİ (1997) Maliyet hesapları. T.C. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çoğaltma Yayın No: 97, İzmir.

Anonim (2001) Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 64, Ankara.

Aras A (1998) Tarım Muhasebesi Dersi Kitabı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 486, İzmir.

Arsham H (2002) Statical Thinking for Decision Making: Revealing Facts from Figures. http://upmail.ubalt.edu/~harsham/Business- stat/opre504.htm. Accessed 26 May 2002.

Baldwin M (2002) Parametric Test Assumptions. http://users.wmin.ac.uk/~baldwim/ 2cog205/COG205CH14.html. Accessed 26 May 2002.

Bayar D, Aydın N (1994) İşletmelerde Finansal Yönetim. II. Baskı, Eteni, Eskişehir.

Bingöl Ş (1993) Meyve İşleme Sanayisinde Girdi Sorunları ve Verimlilik. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara.

Boehlje MD, Eidman VR (1983) Farm Management. John Wiley and Sons, New Jersey.

Çiçek A, Erkan O (1996) Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Tokat.

Esin A, Bakır MA, Aydın C, Gürbüzsel E (2001) Temel Örnekleme Yöntemleri (Taro Yamane’den çeviri), Literatür Yayınları, İstanbul.

Güneş T, Arıkan R (1998) Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1049, Ankara.

Kaya İÇ (2009) Nar Yetiştiriciliğinin Ekonomik Değerlendirilmesi. TÜİK Uzmanlık Tezi, Antalya.

Kıral T, Kasnakoğlu H, Tatlıdil F, Fidan H, Gündoğmuş E (1999) Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Lowry R (1999) Concepts and Applications of Inferential Statistics. http://faculty.vassar.edu /lowry/webtext.html Accessed 13 Marh 1999.

Mazhin E (1987) January. Micros in Accounting. Journal of Accountancy

Osburn DD, Schneeberger KC (1983) Modern Agricultural Management, a Systems Approach to Farming. Second Edition, Reston Publishing Company, Virginia.

Özkan B, Yılmaz İ (1999) Tek yıllık bitkiler için maliyet hesaplamaları: mevcut durum, sorunlar ve öneriler. Tarım Ekonomisi Dergisi 4: 64-80.

Pirinççioğlu N (1998) Tarım Sektöründe Verimlilik. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara.

Tanrıvermiş H (2000) Orta Sakarya Havzası’nda Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 42, Ankara

TÜİK (2008) Türkiye İstatistik Kurumu, ADNKS http://www.tuik.gov.tr . Erişim 20 Aralık 2009 Sonuçları.

Yılmaz İ (1997) Tarım işletmelerinde sabit sermaye faiz masrafının hesaplanması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12: 187-194.

Yılmaz İ, Kiracı MA, Özcomart D, Naz M, Çetin M (1998) Traktörlerde amortisman hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13: 207-216.

Yılmaz İ, Aydoğmuş F (2010) Antalya ilinde bodur, yarı bodur ve çöğür anaç kullanılarak yapılan elma üretiminin ekonomik analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23: 127-135.

Kaynak Göster