MİKHAİL BAKHTİN VE ROMANIN SOSYOLOJİSİ

Bu çalışmanın amacı Mikhail Bakhtinin temel yaklaşım ve kavramlarını tanıtarak edebiyat sosyolojisi alanına kazandırmaktır. Bahktin, roman türünün doğuşunu çağların değişimi ve sosyal kırılmalar üzerinden temellendirmiştir. Bu temellendirme üzerinden de Marksist sınıfsal zemine yaslanan dil teorisini geliştirmiştir. Bakhtin, romana ilişkin yaklaşımını kendi özgün kavramları ve dil teorisiyle biçimlendirmiş ve roman türünün doğuşuna ilişkin özgün bir yaklaşım ortaya koymuştur. Zamanın ruhu ve sosyal kırılmalar üzerinden temellendirdiği teorisi ve kavramları ciddi çelişkiler ve eleştiriye açık noktalar bıraksa romanın doğuşuna ilişkin argümanları özgündür ve değerlidir. Karnavalın kahkahasıyla kırılan Ortaçağ epistemesi ve Rönesansın doğuşu üzerinden temellendirdiği roman teorisindeki, diyalektik sosyo-tarihsel vurgular en dikkat çekici olanlardır.

MİKHAİL BAKHTİN AND SOCİOLOGY OF NOVEL

This study aims to introduce the basic concepts of approach and Mikhail Bakhtin teach the sociology of literatüre. Bakhtin based on change of era and the birth of the novel basing on social fractures. He has developed the Marxist theory of language in class leaning on the ground via the grounding. Bakhtin, the novel approach has its own unique format and language theory and concepts demonstrated a unique approach to the birth of the novel. The spirit of the time and that's based on the theory of social fracture and original concepts are serious contradictions and arguments concerning the genesis of the novel and is open to criticism should have let valuable points. Medieval mentality and broken by the laughter of the carnival in the novel theory basing on the birth of the Renaissance, the dialectics of socio-historical highlights are the most remarkable.

Kaynak Göster

APA FIRINCIOĞULLARI, S . (2016). MİKHAİL BAKHTİN VE ROMANIN SOSYOLOJİSİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (54) , 445-459 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/32956/366260