KONUŞMA HÜRRİYETİNİN YANINDA SESSİZ KALMA SEÇENEĞİ: ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE WHİSTLEBLOWİNG (İFŞA ETME) HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Özet: Örgütsel sessizlik ve whisleblowing (ifşa etme) arasındaki ilişki düzeyi daha önce bir arada incelenmemiş bir konudur. Bu çalışmanın amacı örgütsel sessizlik ile whistleblowing arasında ilişkinin var olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu nedenle üniversitede çalışan akademik personel üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasının ilk kısmında, örgütsel sessizlik konuları ve örgütsel sessizlik nedenlerine ilişkin sorular, ikinci kısımda, whistleblowing davranışına yönelik sorular; son kısmında ise demografik özelliklere yönelik sorulara yer verilmiştir. Çalışma kapsamında 192 akademik personele anket uygulanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Örgütsel sessizlik konuları ile whistleblowing arasında düşük şiddette ve pozitif ilişki bulunmuştur. Örgütsel sessizlik nedenleri ile whistleblowing arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

THE OPTION OF REMAIN SILENT NEXT TO THE FREEDOM OF SPEECH: UNIVERSITY ACADEMIC STAFF ORGANIZATIONAL SILENCE AND WHİSTLEBLOWİNG (DISCLOSE) ABOUT FEEDBACK

The level of relationship between organizational silence and whistle-blowing (disclose) is an issue that has not been investigated in a combination before. The purpose of this study is emphasizing whether there is a relationship between organizational silence and whistleblowing. For this reason carried out research on the academic staff at the University. In the first part of the survey, organizational silence topics and questions about the causes of organizational silence, the second part, the questions about whistleblowing behavior; the last part includes questions for the demographic characteristics. In the scope of research, a survey conducted with 192 academic staff and the results were statistically analyzed. As a result of the research, low intensity and a positive relationship has been found between Organizational silence issues and whistleblowing. It is not the result of a meaningful relationship has been reached between causes of Organizational silence and whistleblowing.

Kaynak Göster

APA FETTAHLIOĞLU, Ö , DEMİR, S . (2014). KONUŞMA HÜRRİYETİNİN YANINDA SESSİZ KALMA SEÇENEĞİ: ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE WHİSTLEBLOWİNG (İFŞA ETME) HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (45) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/32938/365916