Medeni Kanun Kapsamında Erken Evlilik Yapan Olguların Sosyodemografik Özellikleri: Tek Merkez Çalışması

Amaç: Türk Medeni Kanunu göre erkek ve kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Bu çalışmada Medeni Kanun’a göre erken evlilik için müracaat ederek, adli tıbbi değerlendirmesi yapılan olgulara ait sosyodemografik özelliklerin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Türk Medeni Kanun’un 124. Maddesine göre erken evlilik için müracaat eden ve adli tıbbi değerlendirmesi yapılan 39 olgu çalışma kapsamında ele alınarak, yaş, cinsiyet, eğitim ve evlilik ile ilişkili sosyodemografik özellikleri araştırıldı. Bulgular: Olguların tümü kadın olup, %53,8’i (n=21) gerçek doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarının farklı olduğunu belirtti. Tüm olguların kemik yaş tespiti yapıldı ve %43,6’sının (n=17) kimlikteki yaşlarından ortalama 1,9 (±0,9; min:1, maks:4) yaş büyük bulundu. Olguların %69,2’si (n=27) ilköğretim mezunu olup, %94,9’u (n=37) eğitimini evlilik sürecinden bağımsız olarak daha önceden bırakmıştı. Olguların %46,2’sinin (n=18) evlilik yaptığı ve %48,7’sinin (n=19) gebe olduğu belirlendi. Sonuç: Bölgemizde medeni kanun kapsamında erken evlilik için müracaat eden olguların tümü kadın olup, önemli bir kısmı eğitimlerini ilköğretim seviyesinde bırakmıştır. Olguların neredeyse yarısının gerçek doğum tarihleri ile kimlik yaşları farklı olup ortalama iki yaş küçüktür.

Sociodemographic Characteristics of Early Marriage Cases According to The Civil Code: A Single Center Study

Objective: According to the Turkish Civil Code, men and women cannot marry unless they are 17 years old. However, the judge may allow the marriage of men or women who have reached the age of 16 for extraordinary and so important reasons. The aim of this study was to examine the sociodemographic characteristics of early marriage appliers according to civil law who underwent a forensic medical assessment. Materials and Methods: According to article 124 of Turkish civil law, 39 patients who applied for early marriage and who underwent forensic medical assessment were investigated for sociodemographic characteristics related to age, gender, education and marriage. Results: All of the cases were female and %53,8 (n=21) stated that the actual birth dates and population records were different. Bone age was determined in all cases, %43,6 (n=17) were found to be older than identity age in the average of 1,9 (±0,9, min:1, max: 4) years. %69.2 (n=27) of the cases were primary school graduates and %94,9 (n=37) had previously left their education independent of the marriage process. It was determined that %46,2 (n=18) of the cases were married and %48,7 (n=19) were pregnant. Conclusions: In our region, all of the cases applied for early marriage according to civil law are women and a significant part of them left their education at the primary school level. Almost half of the cases are different from their actual birth dates and identity ages in which are 2 years younger in the average.

Kaynakça

1. Yıldız MA, Çevik GB. A Study on Marital Satisfaction and Life Satisfaction With Married İndividuals. International Journal of Human Sciences 2016;13(1):227-42. DOI: https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3417

2. Dural M, Öğüz T, Gümüş MA. Türk özel hukuku.14.baskı. İstanbul: Filiz Kitabevi; 2018.

3. Tanner JM, Whitehouse RH, Cameron N, et al. Assesment of skeletal maturity and prediction of adult height (TW2 method). 2nd ed. London:Academic Pres; 1983. 22-37 and 50-58.

4. Yekeler E. Adli tıpta radyolojik yaş tayini. 1. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2015.

5. Gök Ş, Erölçer N, Özen C. Adli tıpta yaş tayini. 2. baskı, İstanbul: Adli Tıp Kurumu Yayınları; 1985.

6. Buran G, Aksu H. Child Age Marriages and The Effects on Women’s Health: Literature Review. International Journal of Human Sciences 2018;15(2):1327-37. DOI: https://doi. org/10.14687/jhs.v15i2.5316

7. Boran P, Gökçay G, Devecioğlu E, Eren T. Çocuk Gelinler 2013;26(2):58-62. DOI: https://doi.org/10.5472/ MMJ.2013. 02751.1

8. Machel G, Pires E, Carlsson G. The World we Want: An End To Child Marriage. The Lancet. 2013;382(9897):1005- 6. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61944-3

9. Aktepe E, Atay İM. Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları. Psikiyatride Güncel Yaklasimlar. 2017;9(4):410-20. DOI: https://doi.org/10.18863/pgy.310791

10. Aydemir E. Evlilik mi evcilik mi? Erken ve zorla evlilikler: Çocuk gelinler. 1. baskı. Ankara: USAK Yayınları; 2011.

11. Marrying Too Young End Child Marriage. https://www.unfpa.org/end-child-marriage. (Erişim Tarihi: 15.01.2019)

12. Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Evlenme İstatistikleri. 2016, TÜİK. http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068 (Erişim Tarihi: 15.01.2019).

13. Yüksel Kaptanoğlu İ, Ergöçmen B. Çocuk Gelin Olmaya Giden Yol. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 2012;15(2):128- 61.

14. Türkiye’de Evlilik Tercihleri. 2015, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü .https://ailetoplum.aile.gov.tr/uploads/pages/indirilebiliryayinlar/81-turkiye-de-evlilik-tercihleri-arastirmasi-2015. pdf (Erişim Tarihi: 15.01.2019)

15. World marriage patterns. 2011, United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division. https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2011-1.pdf (Erişim Tarihi: 15.01.2019)

16. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. 2013. http://www. hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf. (Erişim Tarihi: 15.01.2019)

17. Hoşgör AG. Kadın Vatandaşlık Haklarındaki En Temel Sorun: “Nüfus Cüzdanım Yok Ki!”. Toplum ve Demokrasi Dergisi 2014;2(4):27-38

18. Isır AB. Adli Hekimlikte Yaş Tayini. İstanbul Tabip Odası Klinik Gelişim Dergisi Adli Tıp Özel Sayısı 2009;22(1):114-21.

19. Yıldırım A, Çetin İ, Özer E, Gümüş B. Adli Tıp Anabilim Dalına 2006-2010 Yılları Arasında Yaş Tayini İçin Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi 2011;1(2):56-61.

20. Arslan MM, Çekin N, Akçan R, Saylak E. Hatay Ağır Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemelerine 2007 Yılında Yansıyan Yaş Tespiti Davalarının İncelenmesi. Adli Tıp Dergisi 2008;22(2):8-13.

21. Büken B, Büken E, Şafak AA, Yazıcı B, Erkol Z, Mayda AS. Is the Gök Atlas sufficiently reliable for forensic age determination of Turkish children? Turk J Med Sci. 2008;38(4):319-327.

22. Özcebe H, Biçer BK. An İmportant Female Child And Woman Problem: Child Marriages. Turkish Pediatrics Archive. 2013;48(2):86-93. DOI: https://doi.org/10.4274/tpa.1907

23. Tuğrul YG. Erken Yaşta Evlendirilen Kadınların Evlilik Süreçleri, Deneyimleri ve Sonraki Yaşamları Üzerine Nitel Bir Çalışma. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi; 29 Kasım-1 Aralık 2017; Ankara.

24. Yıdız N, Avcı H. Erken Evliliklerin Toplumsal Meşruiyeti: Nitel Bir Çalışma. http://www.ditam.org.tr/images/ Erken%20Yasta%20Evlililerin%20Toplumsal%20Mesruiyeti_1.pdf. (Erişim Tarihi: 15.01.2019)

25. Uskun E. Akraba Evlilikleri. STED 2001;10(2):54-6

26. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2011. https://ailetoplum.aile.gov.tr/uploads/pages/ indirilebilir-yayinlar/65-aile-yapisi-arastirmasi. (Erişim Tarihi: 15.01.2019)

27. Erdinç D, Arslan G. Evlenmek Amacıyla Evden Kaçan Kız Ergenler: Bir Olgu Bilim Çalışması. Türk PDR Dergisi 2014;5(41):36-48.

28. Taylan HH. Türkiye’de Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler. SEFAD 2009;22:117-38.

Kaynak Göster