Evlilik İçi Cinsel Saldırı Olgularını Ruhsal Bulgular Olmadan Tespit Etmek Mümkün mü?

Amaç: Ülkemiz hukuk siteminde eşlerin birbirlerine karşı cinsel davranışlarının suç teşkil edip edemeyeceği hususu uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'nu ile eşe karşı cinsel saldırı suç olarak kabul edilmiştir. Ancak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklik ile ruhsal değerlendirmenin geri plana itildiği düşünülmektedir. Bu çalışmada evlilik içi cinsel saldırı olguları değerlendirilmesi, ruhsal bulguların öneminin anlaşılması ve sunulması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: 2011-2016 yılları arasındaki 6 yıllık dönemde Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden, evlilik içi cinsel saldırı olguları çalışma kapsamına alındı. Ruhsal değerlendirme bulgularının önemi anlaşılmaya çalışıldı.Bulgular: 6 yılık dönemde 27 evlilik içi cinsel saldırı olgusu müracaat etmiştir. Mağdurların % 48,2'sinin 17-24 yaş grubunda olduğu, yalnızca 2 olgunun (% 7,4) yüksek öğrenim mezunu olduğu belirlendi. Kanun değişikliği sonrasında sadece 1 olgunun müracaat ettiği saptandı. Olguların yalnızca 9'unda (% 33,3) fizik veya genital muayene ile bulgu elde edildi Ruhsal değerlendirmeler sonucu olguların tümünde, cinsel saldırı ile ilişkili ruhsal bulgular saptandı. Ruhsal bulgular olmadan olguların 3' te 2'sinde herhangi bir delil saptanamayacağı ve dolayısıyla dava açılamayacağı tespit edildi. Sonuç: Ruhsal değerlendirme bulgularının olmadığı cinsel saldırı muayenesinin eksik olduğu saptanmıştır. Bu nedenle ilgili kanun maddesinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ruhsal değerlendirme bulguları, cinsel saldırı için tanı koydurucu olarak kabul edilmeli ve kanun maddesinde açıkça belirtilmelidir. Tüm şehirlerde gerek çocuklar ve gerekse erişkinler için adli tıp ve psikiyatri uzmanlarının birlikte çalışabileceği birimler acilen kurulmalıdır

Can Spousal Sexual Assault Cases be Detected without any Psychiatric Findings?

Objective: Whether spousal rape is a misconduct or not has been a controversial topic for a long time in the jurisdictional system of our country. Sexual assault against one's spouse has been declared as a criminal act by the change in the Turkish Criminal Code on 1st June 2005. However, we think that psychiatric evaluation of the victim has been ignored by the change in the related penal code in 2014. In this study our aim is to evaluate sexual assaults in marriage and understand and present the importance of psychological findings.Materials and Methods: Data of the sexual assault cases by one's spouse during the six years period between 2011 and 2016 who were evaluated by Eskişehir Office of Council of Forensic Medicine were analyzed with their psychiatric evaluation findings.Results: In 6 years 27 spousal rape victims were evaluated. Among them, 48.2 % were in the 17 to 24 years' age group. Only two (7.4 %) had a university degree. Only one case was evaluated after the Turkish Criminal Code has changed. In only 9 (%33.3) cases, findings of the assault were observed by physical and genital examination. By psychiatric evaluation, psychiatric findings related to sexual assault has been determined in all cases. It is determined that without psychiatric evaluation, in the two third of cases no evidence would be obtained and therefore no prosecution could be conducted.Conclusion: Without psychological findings, the sexual assault evaluation is incomplete. Therefore, the related article of penal code needs regulation. The psychiatric findings should be considered as evidence in sexual assault cases and this must be clearly defined in the Criminal Code. Units both for children and adolescents should be established in all cities immediately, in which the psychiatrists and forensic medicine specialists could work together

Kaynakça

Yavuz MF, Gölge ZB, Safran N. Evlilik içi zorla cinsel ilişki üzerine bir anket çalışması. Adli Tıp Bülteni. 1998; 3(2):46- 50. DOI: http://dx.doi.org/10.17986/blm.199832297.

Yalvaç G. Türk Ceza Kanunu Yalvaç G (editör). Ceza ve Yar- gılama Hukuku Yasaları T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat. Ankara: Adalet Yayınevi; 2016; s:328-74.

Polat O, İnanıcı MA, Aksoy ME. Cinsel Suçlar. (editörleri) Polat O, İnanıcı MA, Aksoy ME. Adli Tıp Ders Kitabı. No- bel Tıp Kitapevleri, 1997:s;340-60.

Ipekten Alaman M, Yıldız H. Domestic sexual violence and sexual problems among gynecology outpatients: an examp- le from Turkey. Women Health. 2014;54(5):439-54.

Özcan NK, Günaydın S, Çitil ET. Domestic Violence Aga- inst Women In Turkey: A Systematic Review And Meta Analysis. Arch Psychiatr Nurs. 2016;30(5):620-9.

Holmes MM, Resnick HS, Frampton D. Follow-up of sexu- al assault victims. Am J Obstet Gynecol 1998;179:336-342.

Karbeyaz K., Gündüz T, Balcı Y, Akkaya, H. Yeni Türk Ceza Kanunu sonrası değerlendirilen cinsel suç olguları; Eskişehir deneyimi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Derg. 2009; 6(1), 1-8.

Demirci Ş, Doğan HK, Erkol Z, Deniz İ. Konya'da cin- sel istismar yönünden muayenesi yapılan çocuk olgula- rın değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Derg. 2008;5(2):43-9.

Hwa HL, Chen SC, Wu MZ, Shun CT, Liu SK, Lee JC, Chen YC. Analysis of cases of sexual assault presenting at a medical center in Taipei. Taiwan J Obstet Gynecol. 2010;49(2):165-9.

Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y, Akkaya H. Forensic psychiatric reports for victims of sexual assault and con- sensus problems among expertise institutes. Turk Psikiyatri Derg. 2012;23(4):255-62.

Kaya A, Aktaş EÖ. The concept of mental health deterio- ration in light of decisions by higher judicial bodies. Turk Psikiyatri Derg. 2014;25(2):133-9.

Puri M, Frost M, Tamang J, Lamichhane P, Shah I. The pre- valence and determinants of sexual violence against young married women by husbands in rural Nepal. BMC Res No- tes. 2012 ;13(5):291.

Adhikari R, Tamang J. Sexual coercion of married women in Nepal. BMC Womens Health. 2010; 28:10-31

Frieze IH. Investigating the causes and consequences of marital rape. Signs. 1983; 8(3); 532-53.

McNutt LA, van Ryn M, Clark C, Fraiser I. Partner violen- ce and medical encounters: African-American women pers- pectives. Am J Prev Med. 2000; 19(4): 264-9.

Garcia-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, et al. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO mul- ti-country study on women's health and domestic violence. Lancet. 2006;368:1260-69

de Visser RO, Smith AMA, Rissel CE, Richters J, Gru- lich AE: Sex in Australia: Experiences of sexual coercion among a representative sample of adults. Australian & New Zealand J Public Health. 2003; 27:198-203.

Basile KC. Prevalence of wife rape and other intimate part- ner sexual coercion in a nationally representative sample of women. Violence Vict. 2002;17(5):511-24.

Bennice JA, Resick PA. Marital rape: History, research, and practice. Trauma Violence Abuse. 2003;4(3):228-246.

Coker AL, Smith PH, McKeown RE, King MJ. Frequency and correlates of intimate partner violence by type: Physi- cal, sexual, and psychological battering. Am J Public Heath. 2000;90(4), 553- 559.

Painter K, Farrington DP. Marital violence in Great Britain and its relationship to marital and non-marital rape. Int Rev Victimology. 1998; 5(3-4), 257-276.

Elnashar AM, El-Dien Ibrahim M, Eldesoky MM, Aly OM, El-Sayd Mohamed hassan M. Sexual abuse experi- ence by married Egyptian women. Int J Gynaecol Obstet. 2007;99(3):216-20.

Anes Jellali I, Jellali MA, Gataa R, Mechri A. [Violence against women in the marriage: Cross-sectional study in the family planning clinic Monastir]. Tunis Med. 2015;93(8- 9):516-22. [Fransızca].

Günay Y, Sözen Ş, Yavuz F, Ramadanoğlu E. Kadına Yö- nelik Aile İçi Şiddet Olguları, Adli Tıp Uygulaması Çerçe- vesinde Bir Değerlendirme. Adli Tıp Derg. 1996; 12:69-79.

Kapadia MZ, Saleem S, Karim MS. The hidden figure: se- xual intimate partner violence among Pakistani women. Eur J Public Health. 2009;7:2-5.

Green AH. Child sexual abuse. In: Lewis M, ed. Child and Adolescent Psyhiatry. Baltimore: Williams and Wilkins; 1996. p.1041-48.

Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B, Şişmanlar ŞG, Yıldız Ö, Memik NÇ, Biçer Ü. Cinsel istismara maruz kaldığı bildiri- len olguların ruhsal değerlendirme sonuçları. Adli Tıp Bül- teni. 2006;11(2):53-58. DOI: http://dx.doi.org/10.17986/ blm.2006112607.

Danielson CK, Holmes MM Adolescent sexual assault: an update of the literature. Curr Opin Obstet Gynecol 2004 Oct;16(5):383-88.

Gölge ZB. Cinsel travma sonrası oluşan ruhsal sorunlar. Nöropsikiyatri Arşivi 2005;42(1):19-28

Moscarello R. Psychological management of victims of se- xual assault. Canadian Journal of Psychiatry, 1990; 35:25-30.

Evans E, Hawton K, Rodham K. Suicidal phenomena and abuse in adolescents: a review of epidemiological studies. Child Abuse Negl, 2005;29:45- 58.

Cantürk G, Cantürk N. Cinsel saldırı mağdurlarının mu- ayene prosedürü. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(50):49-55.

Kaynak Göster

1686 1383

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Samsun'da Yaşlılık Dönemi Düşmeler: 2010-2015

Ömer KILINÇ, Salih Tunahan POLAT, AHMET TURLA, BERNA AYDIN

Zehirlenme Olgularının Medikolegal Değerlendirmesinde Venöz Kan Gazı Analizinin Yeri: Olgu Sunumu

Burçin GÜRBEDEN, GÖKÇE KARAMAN, Devrim Sertaç ÖZKAN, Zehra UYANIKER DEMİROĞLU, MEHMET HAKAN ÖZDEMİR

Türkiye'de Adlî Tıbbın Kilometre Taşları: Prof. Dr. Fahri Ecevit

Cudi Ferat BURAN, Erdem ÖZKARA

Evlilik İçi Cinsel Saldırı Olgularını Ruhsal Bulgular Olmadan Tespit Etmek Mümkün mü?

Kenan KARBEYAZ, ADNAN ÇELİKEL, İbrahim ORTANCA

Türk Ceza Kanunu'nda Çocukların Cinsel İstismar Suçu: Beş Olgu Sunumu

SUNAY FIRAT, YİĞİT İLTAŞ, METE KORKUT GÜLMEN

İş Kazası Sonucu Maluliyet Tayinine Konu Olan Üst Ekstremite Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu

Serbülent KILIÇ, Sündüz ADIYAMAN, Fatih SEZER, Gürol CANTÜRK

Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri

SEVCAN KARAKOÇ DEMİRKAYA, Mustafa KÜÇÜKKÖSE

Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış

Ekin Özgür AKTAŞ, Ahsen KAYA

Fiziksel İstismar mı Yoksa Mavi Sklera mı? Olgu Sunumu

Bedir KORKMAZ, Mustafa Selim ÖZKÖK, Füsun ÇALLAK KALLEM, Musa DİRLİK, Ufuk KATKICI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından Yaş Tayini İstenen Olguların Değerlendirilmesi

MEHMET ATILGAN, Murat AKKOYUN