Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi

Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağı elektrik yaralanmalarının demografik ve klinik özellikle-rinin belirlenmesi, klinik sonucu etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Ocak 2008- Aralık 2015 tarihleri arasında elektrik yaralanması nedeniyle acil servise başvuran 112 hastanın dosya verileri geriye dönük incelenmiştir. Olgular 5 yaş ve altı, 6-10 yaş arası ile 10 yaş ve üstü olarak üç gruba ayrılarak elektrik kaynağı ve gücü, yaralanmanın oluş şek-li, izlem yeri, klinik yakınmalar ve laboratuvar değerleri açısından gruplar arası ilişki incelenmiştir.Bulgular: Hastaların 78’i (%69,6) erkek, 34’ü (%30,4) kız olup ortanca yaş 5 yıl (11 ay-15 yıl) idi. Hastaların 101’i (%90,2) düşük voltajlı akım ile 88’i (%78,6) ev içi ortamda yaralanmıştı. Elekt-rik kaynağına göre altı yaş altında en sık prizlerin (%67,9), 6-10 yaş arasında elektrik kablosunun (%39,4), 10 yaş ve üstü grupta elektrikli ev aletlerinin (%41,6) neden olduğu görüldü. İki hastada sinüs bradikardisi, dört hastada fırlatılmaya bağlı yumuşak doku travması vardı. Hiçbir hastada derin doku hasarı, ileri derecede yanık ve böbrek yetmezliği gözlenmedi. Troponin I, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, serum elektrolitleri, lökosit düzeyleri hastaların tamamında normaldi.Sonuç: Çocuklarda elektrik yaralanmaları çoğunlukla önlenebilir ev içi düşük voltajlı akım ile gerçeklemiştir. Başvuru anında bilinci açık, derin doku hasarı ve disritmisi olmayan düşük voltajlı elektrik yaralanmalarında ileri incelemeler gerekmeyebilir.

Clinical, Demographic Characteristics and Factors Affecting the Clinical Outcome of Children with Electrical Injury: A Single-Center Pediatric Emergency Clinic Experience

Objective: The aim of this study was to determine the demographic and clinical characteristics of childhood electrical injuries and to determine the factors affecting clinical outcome.Materials and Methods: The data of 112 patients who applied to the emergency department between January 2008 and December 2015 were retrospectively analyzed. The patients were di-vided into three groups as under 6 years of age, 6 to 10 years old and 10 years of age and over, and the relationship between the groups in terms of electricity supply and voltage, the occurrence of injury, clinical complaints and laboratory values were examined.Results: 78 (69.6%) of the patients were male and 34 (30.4%) were female. The median age was 5 years (11 months-15 years). 101 of the patients (90.2%) had injured with low-voltage current and 88 (78.6%) were injured in the house environment. According to the electrical source, the most frequent causes of injury were plug sockets under the age of six years (67.9%), electrical cable between the ages of six to ten years (39.4%), electrical devices over ten years of age (41.6%). Two patients had sinus bradycardia and four patients had soft tissue trauma due to fall. None of the pa-tients had deep tissue damage, severe burn and renal failure. Troponin I, liver and kidney function tests, serum electrolytes, leukocyte levels were normal in all patients.Conclusion: The majority of electrical injuries in children were due to low voltage current and preventable household contact. Further investigations may not be required in low-voltage electri-cal injuries with no loss of consciousness, no deep tissue damage and no dysrhythmia at the time of admission.

Kaynakça

Koumbourlis AC. Electrical injuries. Crit Care Med. 2002; 30 (11): 424-430.

Nguyen BH, MacKay M, Bailey B, Klassen TP. Epidemiology of electrical and lightning related deaths and injuries among Canadian children and youth. Inj Prev. 2004; 10 (2): 122-124.

Shaw JM, Robson MC. Electrical injuries. In: Herndon DN, editor. Total burncare. London: W.B. Saumders Company; 1996.p.401-407.

Casini V. Overview of electrical hazards. In: Worker Deaths by Electrocution: A summary of NIOSH Surveillance and Investigative Findings. Publication No.98-131; Washington, DC: Department of Healthand Human Services; 1998.p.5-8.

Arrowsmith J, Usgaocar RP, Dickson WA. Electrica linjury and the frequency of cardiac complications. Burns. 1997; 23(7-8): 576-578.

Arnoldo B, Klein M, Gibran NS. Practice guidelines for the management of electrical injuries. J Burn Care Res. 2006; 27(4): 439-447.

Petroni T, Moubarak G, Varenne O, Weber S, Duboc D. Do we need to systematically hospitalize electrocuted patients in ICU? Int J Cardiol. 2011; 152(3): 410-411.

Claudet I, Maréchal C, Debuisson C, Salanne S. [Risk of arrhythmia and domestic low-voltage electrical injury]. Arch Pediatr. 2010; 17(4): 343-349.

Bailey B, Gaudreault P, Thivierge RL. Cardiac monitoring of high-risk patients after an electrical injury: a prospective multicentre study.Emerg Med J. 2007; 24 (5): 348-352.

Tekşam Ö, Bayrakçı B. Çevresel Aciller. Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Medica lSciences. 2007; 3: 112-125.

Cander B, Dur A, Koyuncu F, Gül M, Girişgin S. Elektrik Yaralanmalarının Demografik Özellikleri ve Yatış Süresi Üzerine Etkili Faktörler. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2010; 2: 72-74.

Jain S, Bandi V. Electrical and lightening injuries. Critical care clinics. 1999; 15: 319-331.

Rabban JT, Blair JA, Rosen CL, Adler JN, Sheridan RL. Mechanism of pediatric electrical injury. New implications for product safety and injury prevention. Archives of pediatrics and adolescent medicine. 1997; 151: 696-700.

Oğuz S, Tuygun N, Akça H, Polat E, Karacan C. Elektrik Yaralanması Nedeniyle Acil Servise Getirilen Çocuklarda Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler. CAYD 2015; 2: 121-126.

Al B, Aldemir M, Güloğlu C, Kara H, Girgin S. Elektrik çarpması sonucu acil servise başvuran hastaların epidemiyolojik özellikleri. Ulus Travma Derg 2006; 12: 135-142.

Glatstein MM, Ayalon I, Miller E, Scolnik D. Pediatric electrical burn injuries: experience of a large tertiary care hospital and a review of electrical injury.Pediatr Emerg Care. 2013; 29: 737-740.

Koumbourlis, Anastassios C. MD. MPH, Electrical injuries from the Division of Critical Care, College of Physicians and Surgeons of Columbia University, Morgan Stanley Children’s Hospital of New York Presbyterian. New York: Lippincott Williams Wilkins; 30, 11 2002; 424-S430.

Chandra NC, Siu CO, Munster AM. Clinical predictors of myocardial damage after high voltage electrical injury. Crit Care Med. 1990; 18: 293-297.

Jensen PJ, Thomsen PE, Bagger JP, Nørgaard A, Baandrup U. Electrical injury causing ventricular arrhythmias. BrHeart J 1987; 57: 279-83.

Carleton SC. Cardiac problems associated with electrical injury. Cardiol Clin1995; 13: 263-266.

Bailey B, Gaudreault P, Thivierge RL, Turgeon JP. Cardiac monitoring of children with household electrical injuries. Ann Emerg Med 1995; 25: 612-617.

Fatovich DM, Lee KY. Household electrics hocks: who should be monitored? Med J Aust 1991; 155: 301-303.

Ahrenholz DH, Schubert W, Solem LD. Creatine kinase as a prognostic indicator in electrical injury. Surgery 1988; 104: 741-747.

Kim SH, Cho GY, Kim MK, Park WJ, Kim JH, Lim HE et al. Alterations in left ventricular function assessed by two-dimensional speckle tracking echocardiography and the clinical utility of cardiac troponin I in survivors of high-voltage electrical injury. Critical care medicine. 2009; 37: 1282-1287.

Mannix R, Tan ML, Wright R, Baskin M. Acute pediatric rhabdomyolysis: causes and rates of renal failure. Pediatrics. 2006;118 (5): 2119-2125.

Aksoy ME. Elektrik Akımlarının Neden Olduğu Yaralanmalar. Adli Tıp Bülteni 1997; 2(1): 25-34 DOI: https://doi.org/10.17986/blm.199721201

Kaynak Göster