Ekstremite Kırığı Olgularında Tedavi Seçeneklerinin ve Meslekte Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Özürlülük Oranlarının Karşılaştırılması

Amaç: Çalışmamızda; trafik kazası sonucu meydana gelen kemik kırıklarına uygulanan tedavilerin başarıları ile bu tedavi sonucunda kalan sekellere ait meslekte kazanma gücü kaybı ve özürlülük oranlarının hesaplanarak kıyaslanması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: 01 Şubat 2016 – 01 Şubat 2017 tarihleri arasında travma sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında tedavi uygulanmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalımıza sekel oranının hesaplanması için başvuru yapılması istenmiş tek taraflı ekstremite kırığı olan 142 olgu değerlendirildi.Bulgular: En sık kırık saptanan ilk üç kemik olan tibia, femur, tibia+fibula kırıklarının anlamlı olarak motosiklet kazalarında daha fazla gözlendiği saptandı. Alçı-atel tedavisi ile plak vida ve intramedüller çivi tedavileri arasında sekel oranları yönünden anlamlı fark ol-duğu saptanmıştır (p

Comparison of Treatment Options and Loss of Labor and Disability Ratio in Patients with Extremity Fractures

Objective: In our study, the success of the treatments applied to the bone fractures result-ing from traffic accidents and the disability reports of those cases prepared using “The Scales of Measurement of Disabilities” and “The Scale of Disability Rates”, and the ratios obtained using both scales were compared.Materials and Methods: In our study we evaluated 142 patients with unilateral extrem-ity fractures who were treated at Ege University Faculty of Medicine, Department of Ortho-pedics and Traumatology between February 01, 2016 and February 01, 2017 and who applied to our department for the evaluation of the sequelae rate.Results: There were significant differences in the sequelae rates after orthopedic plaster-splint, plate-screw and intramedullary needle treatments (p

Kaynakça

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2017, TÜİK. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27668 (erişim tarihi: 04.03.2019).

Polat O. Adli Travmatolojide Trafik Kazalarına Genel Ba-kış. Adli Tıp Bülteni. 1996;1(1):18-25.

Kömürcü E, Arık K, Hatay Gölge U, Nusran G, Kurt T. Ak-saray İlinde Meydana Gelen Motosiklet Kazalarına Bağlı Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları, Türkiye Acil Tıp Dergisi - Tr J Emerg Med 2013;13(1):19-24, doi: https://doi.org/10.5505/1304.7361.2013.15013

Ateş Y, Ömeroğlu H, Uçar HD, Korkusuz Z. Tibia cisim kı-rıklarında farklı tedavi metodlarının karşılaştırılması, Acta Orthop Traumatol Turc 28, 90-93, 1994.

Karaismailoğlu TN, Gülman B, Şen S, Çıray M. Erişkin hu-merus cisim kırıklarında tedavi, Omü Tıp Dergisi, 9, 2, 1992.

Demirtaş AM, Kalem M. Erişkinlerde ön kol kırıkları, TOT-BİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Derg, 7 (1-2):35-39,2008.

Ada S, Bal E. El Kırıklarının Tedavisi, TOTBİD (Türk Or-topedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Derg, 3 (1-2),2004

Keklikçi K, Çilli F, Pehlivan Ö, Kuşkucu M. Femur Boyun Kırıkları, OTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Derg, 8 (1):1-6, 2009

Türktaş U., Yalçın N., Erişkin Tibia Cisim Kırıklarında Ki-litli İntrameduller Çivi Uygulamaları, Van Tıp Dergisi: 18 (1):20-26, 2011

Hekimoğlu ve ark. Maluliyet Oranlarının Yaş ve Cinsiyet İle İlişkisinin Değerlendirilmesi, Van Tıp Derg 24(3): 173-181, 2017, DOI: https://doi.org/10.5505/vtd.2017.53244

Kır MZ, Yavuz MS, Uluçay T, Zeyfeoğlu Y, Kahraman İ, Tatar G. Özürlü Sağlık Kurulunda Değerlendirilen Trafik Kazası Olguları, CBU-SBED, 2015, 2(4):106-109

Kaya A, Meral O, Erdoğan N, Aktaş E. Maluliyet Rapor-larının Düzenlenmesi Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri İle. Adli Tıp Bülteni. 2015;20(3):144-151. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2015314259

Eşiyok B, Korkusuz İ. Yaşlılarda Travmaya Bağlı Maluli-yet. Turkish Journal of Geriatrics, 2006; 9(4):213-217.

Meuleners LB, Lee AH, Haworth C. Road environment, crash type and hospitalisation of bicyclists and motorcy-clists presented to emergency departments in Western Aust-ralia. Accid Anal and Prev 2007;39:1222–5.

Sataloğlu N, Aydın B, Turla A. Bisiklet ve Motorsik-let Kazası Sonucu Yaralanma ve Ölümler. Adli Tıp Bül-teni. 2010;15(1):13-20. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2010151701

Alıcıoğlu B, Yalnız E, Eskin D, Yılmaz B. Motosiklet ka-zalarına bağlı yaralanmalar, Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(2):106-111

Eroğlu İ. 2015-2016” yılları arasında adli tıp anabilim da-lında “çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliği cetvelleri” kullanılarak düzen-lenmiş “iş gücü kaybı (maluliyet)” konulu rapor sonuçla-rının “özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere ve-rilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğindeki özür oranları cetveli” ile karşılaştırılması. [Uzmanlık Tezi] Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana-bilim Dalı. Isparta, 2017. 91 s.

Kaynak Göster

513 206

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Biyocoğrafik Soy Tahmini ve Adli Bilimlerde Kullanımı

ÖZLEM BÜLBÜL, GÖNÜL FİLOĞLU TÜFEK

Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Travma Bölgesinde Görülebilen Harris Çizgileri

GÖKMEN KARABAĞ, MEHMET SUNAY YAVUZ, Muhammed Alp ÖZDEMİR, Selma SARAÇ, İHSAN ŞEBNEM ÖRGÜÇ

Motorlu Araç Isıtma Sistemine (Webasto) Bağlı İki Ölüm: Olgu Sunumu

Celal BÜTÜN, Erdoğan POLATER, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ

The Effects of Personality, Family Functioning and Perceived Social Support on Suicide: Suicide Risk Among Individuals in Turkish Probation System

Tuğba GÖRGÜLÜ, VEDAT IŞIKHAN

Sinsice İşlenen Bir Suç: Madde ile Kolaylaştırılmış Cinsel Saldırılar ve Fail Tipolojisi

SUNAY FIRAT, Mehmet Aykut ERK

Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu

HACER YAŞAR TEKE, İsmail BİRİNCİOĞLU, Muhammet CAN, Ömer KURTAŞ

Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi

Alev AKTAŞ, RUKİYE DÖĞER, SERAP ANNETTE AKGÜR

E-Zorbalık Ölçeği ve E-Mağduriyet Ölçeği: Ankara Üniversitesi Sigara Bağımlısı Öğrencilerinde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Ebru ÇETİN, NERGİS CANTÜRK, RUKİYE DAĞALP

Comparison of Diatoms Which were Obtained from The External Surface of The Body and Internal Organs in the Corpses Pulled Out of Water Using Colloidal Silica Gradient Centrifuge Method

Çiler Fulya ERKAN, GÜRSEL ÇETİN

Penetran Travmaya Bağlı İnternal Karotis Arter Diseksiyonu ile İlişkili İskemik İnme Olgusu: Nedensellik Bağı İçin Adli Tıbbi Değerlendirme

MAHMUT AŞIRDİZER, MEHMET ARSLAN, UĞUR DEMİR