Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu Serisi

Amaç: Bu çalışmada intihar amaçlı ası girişiminde bulunmuş ve asıdan kurtulmuş olguların sosyodemografik özellikleri yanı sıra klinik süreçleri ışığında ası komplikasyonları ve yaşamsal tehlike kriterlerinin tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinde raporu düzenlenen ası ile intihar girişiminde bulunup asıdan kurtulan 9 olgu sunulmuştur. Bulgular: Dokuz olgunun 3’ü kadın, 6’sı erkektir, yaş ortalaması 40.1, yaş aralığı 20-84 arasında değişmektedir. 2015 yılında bir olgu, 2016 ve 2017 yıllarında 4’er olgu bulunmaktadır. Olay yeri 3 olguda cezaevi, bir olguda orman ve geri kalan 5 olguda evdir. Dört olgu evli, 2 olgu bekar, cezaevinde ası girişimi olan 3 olgunun medeni durumu belli değildir. Ası aracı; cezaevinde girişimde bulunan bir olguda ip, birinde çarşaf ve birinde eşofman ipi iken, ormanda girişimde bulunan bir olgunun kendi giysilerini kullandığı, diğer olgularda ise ası aracının ip olduğu bilgisi edinilmiştir. Altı olguda ası fiilinde kullanılan aracın (ipin) boyunda meydana getirdiği abrazyon tespit edilirken, 2 olguda boyunda herhangi bir lezyon tespit edilmemiş, bunlardan biri boyunda ağrı tariflemiştir. Bir olguda da boyunda herhangi bir travmatik lezyon olduğuna dair bir kayıt yoktur. İntihar öncesi görünen neden; cezaevinde kalan olgulardan birinde belli değilken, birinde hücre cezası, diğerinde koğuşta yalnız kalmak, diğer olguların 5’inde ailevi nedenler ve eşiyle geçinememe iken bir olguda ise belli değildir. Dört olguda bilinç kaybı olmamıştır. Beş olguda kısmi ya da tam bilinç kaybı geliştiği bildirilmiştir. İlk hastane başvurusundaki vital bulgular, bilinç ve Glascow Koma Skalası çerçevesinde olguların hiç birisinde yaşamsal tehlike oluşmadığı, 8’inde travmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu, 1 olguda ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu kararına varılmıştır. Tartışma ve Sonuç: İntihar hem hastayı hem de beraberinde yakın çevresini ve toplumu ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada ası ile intihar girişiminde bulunmuş ve asıdan kurtulmuş 9 olgunun sosyodemografik verileri, klinik durumlarını ve gelişen komplikasyonları, adli rapor açısından yaşamsal tehlike kriterleri irdelemiştir

Forensic Medical Evaluation of the Near Hanging: Case Series

Objective: The aim of this study was to discuss the sociodemographic characteristics of the near hanging cases, as well as the complications of hanging and the criteria of life hazard in the light of their clinical processes. Materials and Methods: We present 9 cases who survive after suicide attempt by hanging from the Forensic Medicine Outpatient Clinic of Muğla Sıtkı Koçman University Education and Research Hospital. Results: Of the nine cases, 3 were female and 6 were male. The mean age was 40.1 years and the age range ranged from 20-84 years. There was one case in 2015, 4 cases in 2016 and 4 cases in 2017. The crime scene was prison in 3 cases, one was in a forest and the other 5 were in the house. Four cases were married, 2 were single, marital status of 3 cases who had attempted hanging in prison was unclear. Hanging attempt in the prison, while using rope, bed sheet and tracksuit rope, a hanging attempt in the forest used his own clothes, in other cases the suicide tool was seen to be rope. In 6 cases, the abrasion detected in the neck indicating that it was exposed to hanging. In 2 cases, no lesion was found on the neck and one of them described pain in the neck. In one case there was no record of any traumatic lesion on the neck. The reasons that appear before suicide; is not clear in one of the cases in prison, the cell punishment in one, the other is being alone in the ward, 5 of the other cases of family reasons and not to get along with his wife and was not clear in one case. Four patients had no loss of consciousness. Five cases reported partial or complete loss of consciousness. It was concluded that none of the cases in the first hospital admittance, vitality and Glasgow Coma Scale were life-threatening, 8 of them were able to be corrected by simple medical intervention and in 1 patient by simple medical intervention. Discussion and Conclusion: Suicide is a public health problem that concerns both the patient and his / her close environment and society. In this study, sociodemographic data of 9 patients who had attempted suicide with a hangover and survived the study examined the clinical conditions and complications, and the vital hazard criteria for forensic report.

Kaynakça

1. Saukko P, Knight B. Knight’s Forensic Pathology. 4th Ed. CRC Press. Taylor and Francis Group, 2016.

2. Yıldırım MB, Sivri S. Ası olgularının adli- tıbbi açıdan incelenmesi. JCEI. 2015; 6 (4): 400-405. doi: https://doi. org/10.5799/ahinjs.01.2015.04.0558.

3. Balcı Y, Teyin M. Asfiksiden kurtulanlarda “hayati tehlike” değerlendirmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2004, 1:84-92.

4. Kumar Rr, Punitha R. Delayed causes of death in hanging: An autopsy study. J Punjab Acad Forensic Med Toxicol 2014;14(1):32-35.

5. Salim A, Martin M, Sangthong B, Brown C, Rhee P, Demetriades D. Near-hanging injuries: a 10-year experience. Injury. 2006;37(5):435-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j. injury.2005.12.013

6. Karanth S, Nayyar V. What influences outcome of patients with suicidal hanging. J Assoc Physicians India. 2005;53:853-6.

7. Solhi H, Pazoki S, Mehrpour O, Alfred S. Epidemiology and prognostic factors in cases of near hanging presenting to a referral hospital in Arak, Iran. J Emerg Med. 2012;43(4):599-604. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2011.09.035.

8. Vander Krol L, Wolfe R. The emergency department management of near-hanging victims. J Emerg Med. 1994;12(3):285-92). DOI: https://doi.org/10.1016/0736- 4679(94)90268-2.

9. Howell MA, Guly HR. Near hanging presenting to an accident and emergency department. J Accid Emerg Med 1996;13(2):135-6). DOI: httsp://doi.org/10.1136/ emj.13.2.135.

10. Brown VL, Espinosa J. Near-hanging injury: two case studies and an overview. Emerg Nurs 1991;17(6):386-9)

11. Bradshaw DA, Amundson DE. Complications of suicidal hanging: a case report and brief review. Mil Med 1994; 159(11):720-1. DOI: https://doi.org/10.1093/ milmed/159.11.720.

12. Wahlen BM, Thierbach AR. Near-hanging. Eur J Emerg Med 2002;9(4):348-50).

13. Hanna SJ. A study of 13 cases of near-hanging presenting to an Accident and Emergency Department. Injury. 2004;35(3):253-6. DOI: https://doi.org/10.1016/S0020- 1383(03)00110-4.

14. Borkar MS, Patil SB, Sikariya KK et al. Correlation of survivors of near hanging with Glasgow coma scale. Int J Sci Rep. 2015;1(7):287-292). DOI: http://doi.org/10.18203/ issn.2454-2156.IntJSciRep20151256.

15. Yıldırım MB, Çelik F, Gümüş A, Tüfek A. The effective factors on survival in near hanging. J Anesth Crit Care Open Access. 2015;2(2): 00051.

16. Aşıcıoğlu F, Oral G, Aşırdizer M. Bir ası yolu ile intihar girişimi vakasında suffokasyon sonucu ölüm. Yeni Symposium 1998;36(1-2):37-40.

17. Aşıcıoğlu F, Sarı H, Aşırdizer M, Okudan M. Ası komplikasyonları olarak gelişen ölümler. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, I. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 1-4 Kasım 1994, Kongre Kitabı, sayfa 79-86.

18. Adli Tıp Dergisi 2005; 19(1): 38-39. “Prof. Cahit Özen. Asılıp kurtulanlarda görülen ruhî ve bedenî değişme. AdliTıbbi Ekspertiz Mecmuası, 1955; 1”,

19. Sauvageau A, La Harpe R, Geberth VJ; Working Group on Human Asphyxia. Agonal sequences in eight filmed hangings: analysis of respiratory and movement responses to asphyxia by hanging. J Forensic Sci. 2010 Sep;55(5):1278-81. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2010.01434.x.

20. Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın M. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi, Versiyon-2013.

Kaynak Göster