YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE DİNLEME BECERİSİNİN ÖNEMİ VE YABANCI DİL ÖĞRENENLERİN YAŞADIĞI DİNLEME ANLAMA PROBLEMLERİ: BİR ALANYAZIN DEĞERLENDİRMESİ

Dinleme becerisi hem günlük hayatta hem de akademik ortamlarda oldukça önemli bir yere sahiptir çünkü etkili iletişimin temel taşlarından birisi dinleme becerisidir. Dinleme becerisinin iletişim becerileri ve bilişsel yetilerin gelişmesinde çok önemli bir yeri olmasına rağmen uzun yıllar kadar bu beceri yabancı dil eğitimi programlarında yeteri kadar yer almamıştır. Fakat takip eden yıllarda iletişime dayalı dil öğretiminin gittikçe daha popüler olmasıyla dinleme becerisi de yabancı dil eğitimi programlarında hak ettiği yeri almıştır. Dinleme becerisinin öğretimi ile ilgili farklı yöntemler bulunmaktadır fakat her bir yöntemin başarısı biraz da öğrencilerin yaşadığı dinleme anlama problemlerinin göz önünde bulundurulmasına bağlıdır. Bu alanyazın değerlendirmesinin amacı hem dinleme becerisi ile ilgili temel kavramlar ışığında bu becerinin yabancı dil öğretimindeki önemini vurgulamak hem de yabancı dil öğrencileri tarafından yaşanan dinleme problemlerini ilgili literatür ışığında tartışmaktır.

THE IMPORTANCE OF LISTENING IN LANGUAGE LEARNING AND LISTENING COMPREHENSION PROBLEMS EXPERIENCED BY LANGUAGE LEARNERS: A LITERATURE REVIEW

Listening has an important role both in daily life and in academic contexts as it is crucial for people to sustain effective communication. In spite of the importance of listening in the development of the communicative and cognitive skills, it did not start to take its place in language teaching curriculum for long years. However, in recent years, with the emphasis given in communication in language teaching, listening started to take its long deserved place in language programs. Although there are different perspectives to teaching listening, the success of each perspective somewhat depends on addressing and minimizing the listening comprehension problems experienced by language learners. This literature review aims to review the basic concepts related to the place and importance of listening skill in learning English as second or foreign language, and, in the light of the related literature, it focuses on listening comprehension problems experienced by second and foreign language learners. 

___

APA Yıldırım, S. & Yıldırım, Ö. (2016). THE IMPORTANCE OF LISTENING IN LANGUAGE LEARNING AND LISTENING COMPREHENSION PROBLEMS EXPERIENCED BY LANGUAGE LEARNERS: A LITERATURE REVIEW . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (4) , 2094-2110 .