ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Öz Bu çalışmada, İzmir-Bayraklı İlçesinde dört lise ve sekiz ortaokulda 1118 öğrenci ile yapılan çalışmada, öğrencilerde internet bağımlılığı oranları ve bazı değişkenler ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada,“Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği”nin kısa formu kullanılmış, kişisel bilgiler ve akademik başarı formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi ve değerlendirilmesi sonucunda, ortaokul ve lise öğrencilerinin %1,4 ‘ünün internet bağımlısı, %28,1’inin riskli internet kullanıcısı olduğu, ortaokul ve lise öğrencileri arasında internet bağımlılığı puanları yönünden anlamlı bir fark olmadığı halde, erkek ve kız öğrencileri arasındaki farkın kız öğrencileri lehine anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Bilgisayarı odalarında olan öğrenci grubunda internet bağımlılığı oranının, bilgisayarı odalarında olmayanlara göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu, bilgisayar ya da cep telefonunu kullanma süresi arttıkça bağımlılığın arttığı ve akademik başarının anlamlı ölçüde düştüğü sonuçları elde edilmiştir.

Kaynakça

Aslan, E., ve Yazıcı, A.(2016).Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili sosyo demografik faktörler [Internet addiction among university students and related sociodemografic factors] Klinik Psikiyatri, 19, 109-117.

Balcı,Ş.,ve Gülnar,B. (2009) .Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik dergisi, 6(1),5-22.

Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modification in the proposed diagnostic criteria for internet addiction. Cyber Psychology and Behavior, 4 (3), 377-380.Caplan, S. E. (2005). A social skill account of problematic internet use. Journal of Communication, 55, 721–736.

Ceyhan, A. (2010). Problemli internet kullanım düzeyi üzerinde kimlik statüsünün, internet kullanım amacının ve cinsiyetin yordayıcılığı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1323-1355.

Çam, H.H., ve Nur, N. (2015). Adölesanlarda internet bağımlılığı prevalansı ile psikopatolojik semptomlar ve obezite arasındaki ilişkinin incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin14(3), 181-189. doi:10.5455/pmb.20141016033204.

Çetinkaya, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Davis, R. A. (2001) . A cognitive–behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17, 187–195.

Derin, S. (2013). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eldeleklioğlu, J., Vural-Batık, M.(2013). Predictive effects of academic achievement, internet use duration, loneliness and shyness on internet addiction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 141-152.

Gencer, S. L., ve Koç, M. (2012). Internet abuse among teenagers and its relations to internet usage patterns and demographics. Educational Technology and Society, 15 (2), 25-36.

Goldberg,I.(1996). Internet addiction disorder. In Psychom.net, www.psycom.net/iadcriteria.html, accessed adresinden 07.01.2019 tarihinde alınmıştır.

Jiang, Q. (2014). Internet addiction among young people in China: Internet connectedness, online gaming, and academic performance decrement, ınternet research -westport then bradford, 24 (1), 2-20.

Kılıç, M., Avcı, D. ve Uzunçakmak, T. (2016). Internet addiction in high school students in Turkey and multivariate analyses of the underlying factors. Journal of Addictions Nursing, 27 (1), 39-46.

Kır, İ. ve Sulak, Ş. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 150-167.

Kıran, E. B. (2009). Çeşitli değişkenlere göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1131-1140 (adresinden 24. 12.2019 tarihinde alınmıştır).Kutlu, M., Savcı, M., ve Aysan, F. (2016) Young internet bağımlılığı testi kısa formunun Türkçe uyarlaması: üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergis,i 17(1) 69-76.

Mikowski, P. I. (2005). Internet social support: A four–quadrant model for understanding the role of Internet: Social and psychopathological Internet usage (Doctoral dissertation). http://www.proxy2.marmara-elibrary.com sitesinden 26.12.2018 tarihinde alınmıştır.

Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates ofpathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13–29.

Müezzin, E, E. (2017). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığının yoksunluk, kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon bağlamında incelenmesi.Dergipark.gov.tr.2017.7(3).541-551,Doi: 10.19126/suje.323075.

Onay, P.D., Tüfekçi A. ve Çağıltay, K. (2005). Türkiye’deki öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri: ODTU ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arası karşılaştırmalı bir çalışma. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Sözlü bildiri. Ankara.

Ögel, K. (2012). İnternet bağımlılığı: İnternetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla baş etmek. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Sarıkaya, M., ve Seferoğlu, S.S. (2013). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 356-368.

Sherry, J. L., Desouza, R., Greenberg, B., & Lachlan, K. (2003). Relationship between developmental stages and video game uses and gratifications, game reference, and amount of time spent in play. Paper presented at the International Communication Association annual conference, San Diego, CA.

Stavropoulos, V., Alexandraki, K., & Motti-Stefanidi, F. (2013). Recognizing internet addiction: prevalence and relationship to academic achievement in adolescents enrolled in urban and rural Greek high schools. Journel Of Adolescence, 36 (3), 565-576.

Tutgun, A. (2009). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yavuz, O. (2018 ). Ergenlik döneminde internet bağımlılığının okul başarısı üzerinde etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. ISSN:2528-9527 E-ISSN: 2528-9535 8 (15).

Yılmaz E., Şahin, Y.L., Haseski, H.İ. ve Erol, O.(2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 134-144.

Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior,1(3),240-242.http://www.netaddiction.com/articles/newdisorder.pdf .

http://dx.doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237 adresinden 08.01.2019 tarihinde alınmıştır.

http://www.tüik.gov.tr adresinden 12 Aralık 2018 tarihinde alınmıştır.

https://digitalreport.wearesocial.com/ 16 Aralık.2018 tarihinde erişilmiştir.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd566843, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {932 - 944}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-566843}, title = {ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {MERTOGLU, Munevver} }
APA MERTOGLU, M . (2020). ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 932-944 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-566843
MLA MERTOGLU, M . "ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 932-944 <
Chicago MERTOGLU, M . "ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 932-944
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ AU - Munevver MERTOGLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-566843 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-566843 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 932 EP - 944 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-566843 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ %A Munevver MERTOGLU %T ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-566843 %U 10.17240/aibuefd.2020..-566843
ISNAD MERTOGLU, Munevver . "ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 932-944 .
AMA MERTOGLU M . ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 932-944.
Vancouver MERTOGLU M . ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 944-932.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

313.2b 98.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

GÜÇLÜ YÖN TEMELLİ YAKLAŞIM ve DEVAM AKADEMİK BAŞARI ve YABANCI DİL ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emrullah YILMAZ, Burhan AKPINAR

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINDA FİZİKSEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ “BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Murat Firat BAYDAR, Ali AYCAN, Gazanfer DOĞU

İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAZILI METİNLERİNDE KULLANDIKLARI SÖZCÜKSEL EŞDİZİMLİLİKLERDE OLUMSUZ DİL AKTARIMININ İNCELENMESİ

Kutay UZUN

OKULLARIN BÜROKRATİK YAPISININ ÖĞRETMEN PROFESYONELLİĞİNE ETKİSİ: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tuncer FİDAN, Adem BEYHAN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nihal GÜNDOĞAN, Durmuş ASLAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail CELİK

SURİYELİ MÜLTECİLERİN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI İLLERDE TÜRKÇE ÖĞRENME SÜREÇLERİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Emrah BOYLU, Pınar IŞIK

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE GENEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ

Sefa CEYHAN, Hüseyin ÇİÇEK

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Süleyman GÜRBÜZ, Emine ERATAY