İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizme yönelik görüşlerini belirlemek ve örgütsel özdeşleşmeye yönelik görüşlerinin örgütsel sinizmeyönelik görüşlerinin yordayıcısı olup olmadığını saptamaktır. İlişkisel tarama modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Bolu merkez ilçede görevli 636 ilk ve ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri “katılıyorum”, örgütsel sinizm düzeyleri “katılmıyorum” düzeyindedir. Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve sinizme yönelik görüşleri puanları arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri örgütsel sinizm düzeylerini %10,4 düzeyinde anlamlı olarak yordamaktadır.

PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS RELATED WITH THEIR ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS

The aim of this study is to determine primary and secondary school teachers’ opinions about organizational identification and cynicism and also to determine whether organizational identification is a predictor of organizational cynicism. The study is designed in correlational survey model. The sample of the study consisted of 636 primary and secondary school teachers working in the city center of Bolu province. The data was collected using ‘Organizational Idenfication Scale’ and ‘Organizational Cynicism Scale’. In the data analysis, mean, standard deviation, correlation and regression analyses were performed. According to the obtained research results, the teachers’ organizational identification levels are within the range of “I agree”, while their organizational cynicism levels are within the range of “I don’t agree”. It was found that there was a negative significant moderate relationship between the teachers’ organizational identification and cynicism scores. It was determined that the teachers’ organizational identification levels predict their organizational cynicism levels significantly at the level of 10,4 %.

___

APA Argon, T. & Ekinci, S. (2016). İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 1-19 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182908
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383.2b129.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğrenci Gözüyle Beden Eğitimi ve Spor Dersi ve Öğretmeni

Gülşen ÖZCAN, A. Dilşad MİRZEOĞLU, Dilşad ÇOKNAZ

ANADİLİ İNGİLİZCE OLAN VE OLMAYAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ KÜLTÜRLERARASI YABANCI DİL EĞİTİMİ ÜZERİNE ALGILARI

Zeynep MUTLU CANSEVER, Enisa MEDA

TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2005–2014)

Emine Seda KOÇ

Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeyleri ile Birlikte Çalışma Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sibel DEMİRER

Yeti Yitimi Modellerinin Tarihsel Süreci

Aydın KIZILASLAN, Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Ali YÜCE, Mustafa SÖZBİLİR

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Oluşturmacı Öğretimin Etkisi

Ali Yiğit KUTLUCA, Abdullah AYDIN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI, YARATICILIK ALGILARI VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ebru BAKAÇ, Raşit ÖZEN

Monıtorıng the Mathematıcs Cognıtıve Development wıth the Latent Growth Modelıng

Seyran ERGİN AYDEMİR, Önder SÜNBÜL

BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI İLE BAŞ ETME PSİKO-EĞİTİMİ PROGRAMININ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Pervin NEDİM BAL, Hakan METAN

FİZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YENİ FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI (2013) HAKKINDAKİ ALGILARI

Hasan Yücel ERTEM, Gökçe GÖKALP