Romanda Roman Okuyan Kadınlar

Tanzimat dönemi romanında romanın şahıs kadrosunu oluşturan kadın kahramanlar toplumun her alanında olduğu gibi yeni bir medeniyet dairesine girmenin daha yerinde bir ifadeyle “eşik”te olmanın acemiliklerini bünyelerinde bizatihi yaşayan kahramanlardır. Bu dikkatle söz konusu roman kahramanları, okudukları romanlarda yer alan Batılı hemcinslerinin olaylar ve durumlar karşısında ne gibi davranışlar sergilediklerine dikkat eder ve gündelik hayat içerisinde karşılaştıkları durumlar ve olaylar karşısında onları model alıp onlar gibi davranma yolunu seçerler. Bahsi geçen bu etkileşim aynı zamanda yeni bir kimlik oluşturma çabasını da gözler önüne serer. Bu çalışmada romanın erken dönem örneklerinden hareketle Tanzimat romanında değişmenin öznesi ve öncüsü olan kadın karakterlerin üstlendikleri roller ve kabiliyetler doğrultusunda ortaya örnek olabilecek bir model çıkarmak adına söz konusu kimlik inşasını nasıl ortaya koydukları üzerinde durulacaktır.

The Women Who Read Novels in Novels

Women who constitute the people figures of novels in Tanzimat period are characters who experience the ineptitude of civilization circle of the society in other words being on the verge of old and modern. Accordingly, these novel characters pay attention to how their Western sisters react to different situations and events and take them as a model for the experiences in their daily lives and choose to behave in the same way. This interaction puts forward an effort to create a new identity. In this study, considering early period samples of Tanzimat novels, how woman characters, who are the subject and pioneer of the change, puts forward the identity production process by means of roles and abilities which were taken on by themselves are emphasized.

Kaynak Göster

APA Özdarıcı, Ö. (2014). Romanda Roman Okuyan Kadınlar . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 137-146 .