Refik Halit’in “Boz Eşek” Hikâyesi Karşısında Sait Faik’in “Hişt Hişt” Hikâyesi ve İzlenimci Üslûbu

Bu çalışmada, Maupassant tarzı hikâyeciliğin belirgin örneklerini veren yazarlardan biri olan Refik Halit’in, “Boz Eşek” adlı hikâyesi ile Çehov tarzı hikâyeciliğe yakın üslubuyla tanınan Sait Faik’in “Hişt Hişt” hikâyeleri karşılaştırılmıştır. İki metnin çözümlenmesinden hareketle bu metinlerde öne çıkan dil ve üslup gösterilmiş; Sait Faik’in hikâyeciliğinde, yalnızca Çehov tarzı hikâye üslubu ile açıklanamayacak unsurların varlığı tespit edilmiştir. “Hişt Hişt” adlı hikâyedeki bu unsurların, izlenimci anlatım tarzı ile bir bağlantısı olup olmadığı tartışılmış ve bu tarzın bireysel olanı ifade etmedeki etkisinden söz edilmiştir.

Sait Faik’s “Hişt Hişt” And His Impressionist Storytelling Against Refik Halit’s “Boz Eşek”

Refik Halit is one of the most authentic authors who uses Maupassant’s narrative style. Sait Faik is known for his familiarity to Chekhov’s narration style. Their stories, “Boz Eşek” and “Hişt Hişt” are compared in this study. With this analyse their features of narration styles are showed. Sait Faik’s narrative style is can not explained with just his familiarity to Chekhov’s. There are some other elements in his narration style and it is discussed that these elements related with impressionist narration style or not. Also it is questioned that the impressionist storytelling is more successful at telling invidiual feelings.

Kaynakça

ABASIYANIK, Sait Faik, Alemdağ’da Var Bir Yılan, YKY, İstanbul, 2002.

AKTAŞ, Şerif, Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Akçağ Yay. Ankara, 2007.

AKTAŞ, Şerif, Refik Halit Karay, Akçağ Yay. Ankara, 2004.

ALANGU, Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, C.2, İstanbul Matbaası, İstanbul, ANDAÇ, Feridun, Yazınsal Gerçekçiliğin Boyutları, Ümit Yay. Ankara, 1995.

CEVDET KUDRET, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Varlık Yay. 1967.

ÇELİK, Yakup, Sait Faik ve İnsan, Akçağ Yay. Ankara, 2002.

ÇETİŞLİ, İsmail, Memduh Şevket Esendal, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 1991.

KAPLAN, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yay. İstanbul, 2004.

KARATAŞ, Turan, Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yay. Ankara, 2007.

KARAY, Refik Halit, Memleket Hikâyeleri, İnkılap Yay., İstanbul, 2010.

KORKMAZ, Ramazan, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay. Ankara, 2006.

TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE EDEBİYATÇILAR SÖZLÜĞÜ, YKY. 2010.

Kaynak Göster

APA Apaydın, D. (2014). Refik Halit’in “Boz Eşek” Hikâyesi Karşısında Sait Faik’in “Hişt Hişt” Hikâyesi ve İzlenimci Üslûbu . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 175-186 .