Nebih Nafile’nin Şiirlerinde Temalar

Nebih Nafile, öğretmen, ozan, program yapımcısı, gazeteci vb. birçok vasfa sahip bir kişiliktir. Nafile aynı zamanda bir şairdir. Şiirlerini “Umut Yaşam İnsan”, “Güneş Hepimiz İçin” ve “Su Duruluğu” adlı kitaplarda toplamıştır. Bu makalede Nebih Nafile’nin hayatı, sanatı ve şiir kitapları ile ilgili bilgiler verildikten sonra şiirlerindeki temalar başlığı altında onun şiirlerinde en çok karşılaştığımız aşk, özlem, yaşama sevinci, umut, gece gibi temalar üzerinde durulacaktır. Sonuç bölümünde ise şairliği hakkında bir yargıya varılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Nebih Nafile,şiir,tema

Themes On Nebih Nafile’s Poe

Nebih Nafile is a versatile person who is a teacher, a bard, programme maker, journalist. Nafile is also a poet. He compiled his poems in the books “Umut Yaşam İnsan”, “Güneş Hepimiz İçin” and “Su Duruluğu”. In this article, under the title themes of his poems, most frequent seen themes in his poetry such as love, missing, life happyness, hope, night will be discussed after being presented his life, his art and his works. As for conclusion part, there will be an inference about his artistic side

Kaynakça

AKTAŞ, Şerif, (2013) Şiir Tahlili -Teori ve Uygulama-, 2. baskı, Kurgan Edebiyat Yay. Ankara

NAFİLE, Nebih, (2005) Umut Yaşam İnsan, Onur Ofset, Hatay

NAFİLE, Nebih, (2011) Güneş Hepimiz İçin, 2. baskı, Kurgu Kültür Merkezi Yay, Ankara

NAFİLE, Nebih, (2013) Su Duruluğu, 2. baskı, Kurgu Kültür Merkezi Yay, Ankara

Kaynak Göster

APA Sakallı, F. (2014). Nebih Nafile’nin Şiirlerinde Temalar . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (8) , 47-66 .
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • ISSN: 2147-0928
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Türk Eğitim-Sen

11.5b4.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği)

Engin BAYRA, Hakan SÜZGÜN

Kültürel Miras ve Yeni Biçimlenme Süreci Üzerine Bir Değerlendirme

Gökçe ŞİMŞEK

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Analizleri

Esra ÖMEROĞLU, Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Yasemin AYDOĞAN, Mehtap ÇAKAN, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Arzu ÖZYÜREK, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Yunus GÜNÜNDİ, Ömer KUTLU, Aysel ÇOBAN, Özlem YURT, Hakan KOĞAR, Seda KARAYOL

Görsel Sanatlar Öğretmen Eğitiminde Görsel Kültür Öğretimi (Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Örneği)

Nuray MAMUR

Kara Kuvvetleri Lisan Okulunda İngilizce Dışında Yabancı Dil Öğrenimi Gören Kursiyerlerin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Göre Seviyelerinin Belirlenmesi ve Dil Becerileri Açısından Ortaya Çıkan Farklılıklara Çözüm Önerileri

Kerim AÇIK, Murat ÖZCAN, Ali BENLİ

Kutsalın Yeniden Üretimi: Kutsal Su İnançları ve Hacıbektaş Zemzem Çeşmesi

Mehmet ALİ YOLCU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Filmlerin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Behsat SAVAS, Özgür ASLAN

Delhi Müslümanları Arasında Eğitimle İlgili Meseleler

Cemil KUTLUTÜRK, Uzma Azhar

En Güzeli Anla(t)mak “Yusuf Suresi ve Edebî Yapının Gösterdiği Ulûhiyet”

Mehmet KAYGANA

Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Sanatsal Etkinliklerin Öğrencilerin Tasarım İlkelerinden Ritim Konusunu Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi

Rukiye DİLLİ, Hülya İZ BÖLÜKOĞLU